J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/12/07/2001031478/justel

Titel
7 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende de lijst van documenten die doorgestuurd moeten worden bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 28-12-2001 nummer :   2001031478 bladzijde : 45118       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-12-07/37
Inwerkingtreding : 07-01-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Om de maatschappijen toe te laten de ontvankelijkheid van een woningaanvraag te beoordelen, zijn de aanvragers verplicht als bijlage bij het behoorlijk ingevulde en waar nodig door alle gezinsleden ondertekende aanvraagformulier, de volgende documenten te verstrekken :
  - het inkomensbewijs voor alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn;
  - een bewijs op naam van het organisme dat de kinderbijslag uitbetaalt voor alle kinderen ten laste;
  - een document waaruit blijkt dat minstens ťťn van de gezinsleden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  - de gezinssamenstelling of een getuigschrift van verblijfplaats afgeleverd door een gemeentebestuur of een openbare instelling die deze bevestigt.

  Art. 2. Van de kandidaat-huurders mag geen enkel ander document geŽist worden om de ontvankelijkheid van hun kandidatuur vast te stellen.
  Brussel op 7 december 2001.
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,
  E. TOMAS
  De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,
  A. HUTCHINSON

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,
   Gelet op de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 juni 2000;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 1997 en 20 september 2001 en in het bijzonder op artikel 5, dat in ß 2, derde lid, stelt : " Om zich over de ontvankelijkheid van een kandidatuur te kunnen uitspreken, moet de maatschappij in het bezit zijn van alle stukken die voornoemd formulier bedoeld in paragraaf 1 dienen aan te vullen en waarvan de lijst is opgesteld door de Minister, met uitsluiting van enig ander document. ";
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Huisvesting,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie