J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/12/07/2001031477/justel

Titel
7 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende de wijze van beheer, controle en archivering van het kandidatenregister voor een sociale woning.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 28-12-2001 nummer :   2001031477 bladzijde : 45117       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-12-07/36
Inwerkingtreding : 07-01-2002

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De ontvankelijke kandidaturen worden in chronologische volgorde van inschrijving van de aanvragen ingeschreven in de registers bestaande uit een opeenvolging van " kandidaat-huurders "- fiches, waarvan het model door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij werd bekrachtigd.

  Art. 2. Elke " kandidaat-huurders " - fiche van het register wordt genummerd.
  Doorhalingen, wijzigingen, verwijzingen en toevoegingen houden een aanpassing in van het register.
  Het register moet geÔnformatiseerd beheerd worden.

  Art. 3. Zoals wordt bepaald in artikel 1 van dit besluit worden de fiches van het register chronologisch bewaard op papier in een onafhankelijke ordening van kandidatendossiers. Het register bevat voor alle kandidaten :
  - de inschrijvingsfiche met de gegevens van de kandidaat voor de inschrijving;
  - in voorkomend geval de schrappingsfiche van de kandidatuur.
  Daarnaast moeten de fiches van het register, waarop de achtereenvolgende wijzigingen genoteerd staan die een weerslag hebben op de kandidatuur, op papier bewaard worden als volgt :
  - referentiemaatschappij : voor alle aanpassingen die op de kandidatuur een weerslag hebben moet een fiche aangemaakt worden die wordt toegevoegd aan het dossier van de kandidaat-huurder;
  - tweedelijnsmaatschappij : de voorgestelde bezoeken en de definitieve toewijzing door de maatschappij worden toegevoegd aan het dossier van de kandidaat-huurder.

  Art. 4. Telkens een maatschappij een aanpassing van het kandidatenregister invoert, is zij verplicht deze informatie, van zodra deze bekrachtigd is door de Sociaal Afgevaardigde en opgenomen is in de gewestelijke gegevensbank, bekend te maken aan de kandidaat-huurder.

  Art. 5. De toewijzingen van woningen gebeuren op basis van een bijgewerkte lijst van kandidaten, gerangschikt in volgorde van voorrang en opgesplitst volgens het aantal kamers waarop zij aanspraak kunnen maken en de gekozen gemeenten.
  Brussel op 7 december 2001.
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,
  E. TOMAS
  De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,
  A. HUTCHINSON

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting,
   Gelet op de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 juni 2000;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 1997 en 20 september 2001 en in het bijzonder op artikel 5, dat in ß 4 stelt : " De wijze waarop het register wordt beheerd en gecontroleerd, en waarop de kandidaturen in de referentiemaatschappijen en de tweedelijnsmaatschappijen worden gearchiveerd, wordt door de Minister vastgesteld ";
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
   Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Huisvesting,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie