J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/25/1999031255/justel

Titel
25 MEI 1999. - Ministerieel besluit houdende afbakening van de "beschermingszones" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 25-09-1999 nummer :   1999031255 bladzijde : 36193       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1999-05-25/78
Inwerkingtreding : 05-10-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Een beschermingszone in de zin van artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde plan afgebakend.
  Brussel, 25 mei 1999.
  D. GOSUIN

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage.
  (Plan niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 25-09-1999, p. 36194).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid,
   Gelet op richtlijn 91/676/ EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;
   Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de grondwateren;
   Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 november 1998 betreffende de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 29 april 1999;
   Overwegende de afgifte van een vergunning op 12 januari 1972 aan de BIWM (Brusselse Intercommunale Watermaatschappij), Wolstraat 70 te 1000 Brussel voor een grondwaterwinning in het Ter Kamerenbos op het grondgebied van de Stad Brussel krachtens het koninklijk besluit van 18 december 1970 houdende regeling van de in gebruikneming van de grondwateren;
   Overwegende de akten van verklaring voor de grondwaterwinningen die deze maatschappij op 18 februari 1977 voor de bronbemaling in Ukkel en Brussel Stad heeft verleden, ingevolge het koninklijk besluit van 9 augustus 1976 betreffende de telling van de vůůr 15 juli 1947 in gebruik genomen grondwaterwinningen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie