J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/07/06/1998003400/justel

Titel
6 JULI 1998. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Schatkistbons.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-09-1998 en tekstbijwerking tot 27-02-2017)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 24-09-1998 nummer :   1998003400 bladzijde : 31238       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1998-07-06/37
Inwerkingtreding : 24-09-1998

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1996003206       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. - Vormen en kenmerken van de Schatkistbons.
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - De uitgifte van Schatkistbons.
Afdeling 1. - De wijze van uitgifte.
Art. 3-11
Afdeling 2. - De levering van de effecten en de vereffening.
Art. 12-14
HOOFDSTUK III. - Interestbetalingen en terugbetaling van het kapitaal.
Art. 15
HOOFDSTUK IV. - Afgevaardigde ambtenaren. - Bevoegde rechtbanken. - Toepassingsgebied. - Inwerkingtreding.
Art. 16-19

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. - Vormen en kenmerken van de Schatkistbons.

  Artikel 1.§ 1. Thesauriebewijzen, Schatkistbons genaamd, die representatieve effecten van Staatsleningen zijn, mogen uitsluitend onder gedematerialiseerde vorm en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen uitgegeven worden, voor een looptijd van ten hoogste één jaar.
  [1 ...]1
  § 2. [1 De uitgifte kan zowel in euro als in een andere munteenheid gebeuren.]1
  De andere technische karakteristieken voor de uitgifte worden opgesomd in de informatienota [1 ...]1.
  ----------
  (1)<MB 2015-12-07/04, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 2. Iedere schatkistbon wordt geïdentificeerd door een bijzondere standaardcode ISIN.
  Om de fungibiliteit van de uitgegeven effecten te waarborgen, kunnen diverse uitgiften van Schatkistbons, uitgedrukt in dezelfde munteenheid en met dezelfde eindvervaldag, onder éénzelfde ISIN-code gegroepeerd worden.

  HOOFDSTUK II. - De uitgifte van Schatkistbons.

  Afdeling 1. - De wijze van uitgifte.

  Art. 3.[1 Schatkistbons worden uitgegeven volgens de modaliteiten voorzien in de informatienota, bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid.]1
  ----------
  (1)<MB 2015-12-07/04, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Afdeling 2. - De levering van de effecten en de vereffening.

  Art. 12.[1 De levering en de vereffening van de Schatkistbons worden uitgevoerd volgens de modaliteiten voorzien in de informatienota, bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid.]1
  ----------
  (1)<MB 2015-12-07/04, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij MB 2015-12-07/04, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>

  Art. 14.De effecten waarvan de prijs [1 ...]1 niet werd betaald op de valutadag van de uitgifte, kunnen van dan af worden geannuleerd zonder ingebrekestelling, (door eenvoudige beslissing van een ambtenaar-generaal of door een personeelslid van het Agentschap opgericht binnen [2 bij de Algemene Administratie van de Thesaurie]2 die daartoe werd aangeduid.) [1 ...]1 <MB 1998-12-17/33, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 24-12-1998>
  Lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van de Staat om herstel te eisen van de geleden schade.
  ----------
  (1)<MB 2015-12-07/04, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>
  (2)<MB 2017-02-21/02, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 09-03-2017>

  HOOFDSTUK III. - Interestbetalingen en terugbetaling van het kapitaal.

  Art. 15.[1 De Algemene Administratie van de Thesaurie]1 heeft de mogelijkheid om tegen voorwaarden die zijn overeengekomen met de houders, de uitgegeven Schatkistbons te verwerven op de secundaire markt. De aldus verworven effecten kunnen, naar keuze van de Administratie, afgelost worden of bewaard tot op de vervaldag of opnieuw verkocht worden op de secundaire markt.
  ----------
  (1)<MB 2017-02-21/02, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-03-2017>

  HOOFDSTUK IV. - Afgevaardigde ambtenaren. - Bevoegde rechtbanken. - Toepassingsgebied. - Inwerkingtreding.

  Art. 16.<MB 1998-12-17/33, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 24-12-1998> § 1. De ambtenaren-generaal van [2 bij de Algemene Administratie van de Thesaurie]2 of de personeelsleden van het Agentschap van de Schuld opgericht binnen de Administratie der Thesaurie die daartoe werden aangeduid, zijn gemachtigd om :
  1° over de uitgifte en over het maximaal uitstaande bedrag van de Schatkistbons te beslissen;
  2° [1 de informatienota bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid van dit besluit op te stellen;]1
  3° de effecten te annuleren waarvan de [1 prijs]1 niet werd betaald op de valutadag van de uitgifte;
  4° alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die vereist zijn voor de toepassing van dit besluit.
  ----------
  (1)<MB 2015-12-07/04, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2015>
  (2)<MB 2017-02-21/02, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 09-03-2017>

  Art. 17. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen betreffende de uitgifte van Schatkistbons.

  Art. 18. § 1. De Schatkistbons uitgedrukt in vreemde munteenheden die zijn uitgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit, zijn niet onderworpen aan dit besluit.
  § 2. Dit besluit is niet van toepassing op schatkistbons uitgegeven overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 4 februari 1993 betreffende de vorm en de kenmerken van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is.
  § 3. Het ministerieel besluit van 29 mei 1996 betreffende de uitgifte van Schatkistbons uitgedrukt in vreemde munt, wordt opgeheven.

  Art. 19. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 6 juli 1998.
J.-J. VISEUR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Financiën,
   Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, inzonderheid op hoofdstuk I;
   Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen;
   Gelet op de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, inzonderheid op de artikelen 2 en 16, 1°;
   Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, inzonderheid op artikel 8;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden andere dan ecu;
   Overwegende dat de Staat, in het kader van de economische en monetaire Unie, er belang bij heeft zowel zijn financieringsmiddelen als de investeerders tot dewelke hij zich richt, te diversifiëren;
   Overwegende dat thesauriebewijzen, uitgegeven overeenkomstig de wet van 22 juli 1991, van aard zijn dat zij de Staat toelaten om deze doelstellingen te bereiken door specifieke categorieën van inschrijvers financiële activa aan te bieden die hij voordien niet uitgaf,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21-02-2017 GEPUBL. OP 27-02-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 14; 16; 15)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 07-12-2015 GEPUBL. OP 17-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4-11; 12; 13; 14; 16)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17-12-1998 GEPUBL. OP 24-12-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 14; 16)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie