J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/12/05/1996031494/justel

Titel
5 DECEMBER 1996. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de uitvoering van artikelen 19 en 21 van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-12-1996 en tekstbijwerking tot 06-05-1998.)

Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Publicatie : 24-12-1996 nummer :   1996031494 bladzijde : 32037
Dossiernummer : 1996-12-05/31
Inwerkingtreding : 01-01-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De inventaris en de waardebepaling van het patrimonium van de OCMW's waarvan sprake in artikel 19 van het Besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's, geschieden volgens de hiernavolgende nomenclatuur en regelen in bijlage I.

  Art. 2. Indien de aanschaffingswaarde onbekend is en de toepassing van de criteria aangehaald in het eerste artikel geen rekening houdt met de werkelijke waarde van het goed, dan kan de Raad voor maatschappelijk Welzijn overgaan tot een schatting die geschied volgens de hiernavolgende criteria in bijlage II. Deze bepaling is niet van toepassing op de codes 2205 en 2600.
  Voor wat betreft de gronden en gebouwen gesitueerd buiten het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaat de Raad voor maatschappelijk welzijn over tot een schatting door een expert.

  Art. 3. De inventaris en de waardebepaling van de investeringstoelagen en de schuld van het OCMW waarvan sprake is in artikel 19 van het besluit van het Verenigd College, geschieden volgens de hierna vermelde nomenclatuur en regelen in bijlage III.

  Art. 4. <BESL 1998-02-19/38, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1998> In de beginbalans worden de patrimoniale goederen geherwaardeerd naar gelang van de aard van het goed, volgens de hierna voorschriften:
  - Bouwwerken: de oorspronkelijke waarde van het goed wordt vermenigvuldigd met de ABEX-index van de maand juli 1997 en gedeeld door de ABEX-index van het jaar van aankoop of bouw. Onder bouwjaar moet worden verstaan het jaar van ingebruikneming na de voorlopige oplevering.
  - Terreinen, parken, tuinen, met uitzondering van bossen op stam: de oorspronkelijke waarde wordt vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kadastrale inkomens van 1997, dat op 1,2084 is vastgesteld en gedeeld door het indexcijfer van de kadastrale inkomens van 1995, dat op 1,1669 is vastgesteld (herwaarderingspercentage: 3,56).
  Indien de omstandigheden zulks verantwoorden, kan het Verenigd College voorzien in de periodieke herwaardering van de voormelde onroerende goederen, volgens de regels die het vaststelt.
  De openbare cenra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen uitzonderlijk een deel van of alle onroerende goederen herwaarderen op grond van een met redenen omklede beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 5. De ten gunste van het OCMW ingestelde stichtingen en legaten, waarvan de lasten betaald worden door middel van hun eigen inkomsten, worden beheerd overeenkomstig de regelen opgelegd bij het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's en de besluiten die eruit voortvloeien.

  Art. 6. Bij de wijziging van de bestemming van een goed van het patrimonium van het OCMW ten gevolge van hetzij een wijziging van het bestemmingsplan voor de gronden, hetzij door de nieuwe bestemming gegeven door de Raad voor maatschappelijk welzijn aan de gebouwen, moeten die wijzigingen in de comptabiliteit geregistreerd worden door alle boekhoudkundige waarden van het gemuteerde goed over te brengen naar zijn nieuwe bestemming, overeenkomstig de nomenclatuur vastgesteld in artikel 1 van dit besluit.
  De boekhoudkundige waarden worden vervolgens aangepast overeenkomstig de regelen van waardebepaling van het patrimonium voor de begininventaris.
  (Alle tot stand gebrachte minwaarden worden gecompenseerd doo een uitzonderlijke tenlastelegging op het niveau van de resultatenrekening.) <BESL 1998-02-19/38, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1998>
  (Alle tot stand gebrachte meerwaarden worden geregistreerd als uitzonderlijke opbrengst op het niveau van de resultatenrekening.) <BESL 1998-02-19/38, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1998>
  De bouwwerken en werken in uitvoering geven slechts aanleiding tot herwaardering en tot afschrijving vanaf het ogenblik van hun voorlopige oplevering.

  Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.
  Brussel, 5 december 1996.
  Voor het Verenigd College:
  De Leden van het Verenigd College,
  bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
  R. GRIJP

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. <BESL 1998-02-19/38, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

          Nomenclatuur van de              Waardebepaling van de goederen
          inventaris                       bij de begininventaris
       
  Aard van de vaste activa-code tekst
       
  I. Immateriele vaste activa
       
  Studies
       
  2100 - Plannen en studies                Geen waardebepaling
       
  Andere immateriele vaste activa
       
  2110 - Bedden van Verzorgingstehuizen    Aanschaffingswaarden
       
  2120 - Werkelijke rechten                Unieke vergoedingswaarden of de
                                           waarde die als basis dient voor de
                                           inning van de registratierechten
       
  2130 - Roerende rechten                  Waarde van de overeenkomst of bij
         (auteursrechten, concessies...)   gebrek de basiswaarde voor de
                                           berekening van het fiscaal recht
       
  II. Materiele vaste activa
       
  II.1. Niet-bebouwde gronden en
        terreinen
       
  2200 - Landbouwgronden                   50 fr./m2
       
  2201 - Openbare domeinen                 Optie 1 of 2 van bijlage II
       
  2202 - Prive-domeinen                    Optie 1 of 2 van bijlage II
       
  2203 - Parken, tuinen, sportvelden       1.000 fr./m2
         en recreatieterreinen
       
  2204 - Bosgronden                        20 fr./m2
       
  2205 - Bossen op stam                    De expertisewaarden meegedeeld
                                           door het bestuur van Waters en
                                           Bossen
       
  II.2. Gebouwen en hun terreinen
       
  2210 - Bebouwde terreinen van een        4.200 fr./m2
         openbaar domein
       
  2211 - Bebouwde terreinen van een        Optie 1 of 2 van bijlage II
         prive domein
       
  2220 - Gebouwen van de algemene          Aankoop- of bouwwaarde (*)
         administratie
       
  2230 - Gebouwen van algemene             Aankoop- of bouwwaarde (*)
         diensten
       
  2240 - Gebouwen voor huisvesting         Aankoop- of bouwwaarde (*)
         of (en) verzorging
  2250 - Schoolgebouwen                    Aankoop- of bouwwaarde (*)
       
  2260 - Gebouwen van de Dienst            Aankoop- of bouwwaarde (*)
         dringende medische hulp
       
  2270 - Gebouwen op prive domeinen        Aankoop- of bouwwaarde (*)
                                           (*) zie bijlage II in geval van de
                                           aankoop-, bouw- of
                                           installatieprijs niet kan worden
                                           teruggevonden.
       
  II. Infrastructuur
       
  22800 - Infrastructuur - aankoop         1.000 fr./m2
          van terreinen
       
  22802 - Infrastructuur - bouw,           Waarde van de werken
          omvorming, inrichting
       
  22803 - Infrastructuur - onderhoud       Waarde van de werken
       
  22810 - Aanplantingen en inrichtingen    Aankoopwaarde of inrichtingswaarde
       
       
  II.4. Werken in uitvoering
       
  2290 - Werken in uitvoering              Het vastgelegd bedrag
       
  2291 - Aankoop in uitvoering             Het vastgelegd bedrag
       
       
  III.1. Materiaal en uitrusting
       
  230 - Rollend materieel
       
  - 2300: auto's, motto's, fietsen,        Aankoopwaarde
          bestelwagens
       
  - 2301: vrachtwagens en speciale         Aankoopwaarde
          voertuigen
       
  2302 - Materiaal voor recreatieve        Aankoopwaarde
         en educatieve activiteiten
       
  2303 - Materiaal voor onderhoud          Aankoopwaarde
       
  2304 - Materiaal voor de verwarming      Aankoopwaarde
       
  2305 - Administratie- en                 Aankoopwaarde
         informaticamateriaal
       
  2306 - Materiaal voor de wasserij        Aankoopwaarde
       
  2307 - Materiaal voor voedselbedeling    Aankoopwaarde
         en restauratie
       
  2308 - Materiaal voor het internaat      Aankoopwaarde
       
  2309 - Medisch- en                       Aankoopwaarde
         verzorgingsmaterieel,
         uitrusting voor huisvestings-
         en verzorgingslokalen
       
       
  III.2.Meubilair
       
  2405 - Administratief meubilair          Aankoopwaarde
       
  2406 - Meubilair voor de wasserij        Aankoopwaarde
       
  2407 - Meubilair voor restaurant         Aankoopwaarde
         en keuken
       
  2408 - Meubilair voor internaat          Aankoopwaarde
       
  2409 - Medisch- verzorgingsmeubilair     Aankoopwaarde
         en meubilair voor
         huisvestingslokalen
  IV. Overige patrimoniumgoederen
       
  2700 - Artistiek patrimonium             Verzekeringswaarde
  2710 - Veestapel                         Geen waardebepaling
       
       
  V. Erfpacht en opstalrecht, leasing
       
  2600 - Terreinen en gebouwen             Kapitaalwaarde
       
  2601 - Terreinen                         Kapitaalwaarde
       
  2611 - Rollend materieel                 kapitaalwaarde
       
  2612 - Recreatief en educatief           Kapitaalwaarde
         materiaal en uitrusting
       
  2613 - Materiaal voor het onderhoud      Kapitaalwaarde
       
  2614 - Materiaal voor de verwarming      Kapitaalwaarde
       
  2615 - Informatica en administratief     Kapitaalwaarde
         materiaal
       
  2616 - Materiaal voor de wasserij        Kapitaalwaarde
       
  2617 - Materiaal voor restauratie        Kapitaalwaarde
         en hotellerie
       
  2618 - Materiaal voor het internaat      Kapitaalwaarde
       
  2619 - Medisch- en verzorgings- en       Kapitaalwaarde
         huisvestingsmaterieel
       
  2625 - Administratief meubilair          Kapitaalwaarde
       
  2626 - Meubilair voor de wasserij        Kapitaalwaarde
       
  2627 - Meubilair voor restaurant         Kapitaalwaarde
         en keuken
       
  2628 - Meubilair voor internaat          kapitaalwaarde
       
  2629 - Medisch-, verzorgings- en         Kapitaalwaarde
         huisvestingsmeubilair
       
       
  VI. Kredieten toegestaan binnen de
      overheidsdiensten
       
  2810 - Aan de centrale overheid          Het bedrag van het krediet
       
  2811 - Aan de andere overheden           Het bedrag van het krediet
       
       
  VIII. Deelnemingen
       
  2800 - In het kapitaal van de            Nominale waarde
         openbare instellingen of
         ondernemingen zonder
         financiele activiteit
       
  2801 - In het kapitaal van openbare      Nominale waarde
         financiele instellingen
       
  2820 - In het kapitaal van prive-        Nominale waarde
         ondernemingen
       
  2830 - Waarborg voor meer dan een        Waarde van de waarborg
         jaar gestort in specien


  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het Verenigd College van 5 december.
  De Leden van het Verenigd College,
  bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
  R. GRIJP
  D. GOSUIN

  Art. N2. Bijlage 2.

  Waarde van de terreinen
       
  Bij het niet kennen van de aanschaffingswaarde, zal de Raad voor
  maatschappelijk Welzijn voor het geheel van zijn terreinen van het
  prive-patrimonium de optie 1 of 2 kiezen.
       
  Terreinen van het prive-patrimonium (te bouwen en gebouwd)
       
  Optie 1 - BEF/m2 - gemiddelde waarde/m2 van de schatting uitgevoerd
  door ANHYP voor het jaar 1993 voor de te bebouwen terreinen
       
  Brussel = 5.426; Schaarbeek, St. Joost = 4.370; Etterbeek,
  Elsene = 8.906; St.-Gillis; Vorst = 4.974; Anderlecht = 5.082;
  Koekelberg, Molenbeek = 4.778; Berchem, Ganshoren, Jette = 5.570;
  Evere, St.-Lambrechts Woluwe = 6.922; Oudergem, Watermaal Bosvoorde,
  St.-Pieters Woluwe = 9.004; Ukkel = 4.086;
       
  Terreinen van het prive-patrimonium (te bouwen en gebouwd)
       
  Optie 2. - Het totaal kadastraal inkomen per kadastrale afdeling,
  gedeeld door de totale oppervlakte. De 89 afdelingen van het gewest
  werden gehergroepeerd tot zes klassen waarvan de gemiddelde waarden
  met 14 werden vermenigvuldigd.
       
  35.000 BEF/m2 = Brussel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
       
  16.000 BEF/m2 = Brussel 6, 12, Elsene 1, St.
  Joost 1,2;
       
  12.000 BEF/m2 = Brussel 11, Etterbeek 1, Schaarbeek 8;
       
  9.000 BEF/m2 = Brussel 9, 10, St.-Gillis 1, 2, Elsene 2, 4, 7,
  Etterbeek 2, Schaarbeek 5, 11, St.-Lambrechts Woluwe 2, 3,
  St.-Pieters Woluwe 1;
       
  6.000 BEF/m2 = Brussel 13, Molenbeek 1, St.-Lambrechts Woluwe 2, 3,
  Vorst 3, Oudergem, 1, Schaarbeek 1, 2, 6, 9, 10, Anderlecht 1, 5,
  Elsene 3, Jette 4, Ukkel 1, 8, Etterbeek 3;
       
  2.000 BEF/m2 = de andere kadastrale afdelingen.
       
  Waarden te gebruiken op 1 januari 1994 voor bepaalde activa waarvoor
  het onmogelijk is de aanschaffingsprijs voor de gebouwen en uitrusting
  samen te stellen. Deze waarden dienen op hun historische waarde gebracht
  te worden op basis van de ABEX index
       
  Gebouwen
       
  Waarde per m2 nuttige vloeroppervlakte (zonder kelder en zolder)
       
  2220 - Algemeen administratief gebouwen                        28.000 BEF
  2230 - Gebouwen algemene diensten                              28.000 BEF
  2240 - Gebouwen voor huisvesting en (of) verzorging            28.000 BEF
  2250 - Schoolgebouwen                                          28.000 BEF
  2260 - Gebouwen dienst dringende medische hulp                 28.000 BEF
  2270 - Gebouwen op prive domeinen                              28.000 BEF
         Opslagplaatsen en garages                               15.000 BEF


  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het Verenigd College van 5 december.
  De Leden van het Verenigd College,
  bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
  R. GRIJP
  D. GOSUIN

  Art. N3. Bijlage 3. <BESL 1998-02-19/38, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

           Nomenclatuur van de schuld      Waardebepaling van de goederen bij
                                           de begininventaris
       
    code          omschrijving
       
  I.      De Leningen
       
  1700    Leningen aangegaan door het      Oorspronkelijke waarde min
          O.C.M.W.                         terugbetaalde waarde
       
  1701    Leningen aangegaan door het      Oorspronkelijke waarde min
          O.C.M.W., waarvan de lasten      terugbetaalde waarde
          worden terugbetaald door de
          overheid
       
  1702    Leningen aangegaan door de       Oorspronkelijke waarde min
          gemeente voor het O.C.M.W.       terugbetaalde waarde
       
  1710    Erfpachten                       Oorspronkelijke waarde min
                                           terugbetaalde waarde
       
  1720    Leasing                          Oorspronkelijke waarde min
                                           terugbetaalde waarde
       
  1730    Leningen terugbetaalbaar         Oorspronkelijke waarde min
          door annuiteiten                 terugbetaalde waarde
       
  1740    Borgtochten van meer dan         Oorspronkelijke waarde min
          een jaar                         terugbetaalde waarde
       
  1750    Diversen schulden                Nog te betalen waarde
       
       
  II. Ontvangen toelagen in kapitaal
       
  15001   Investeringstoelagen in          Oorspronkelijke waarde min de
  tot     kapitaal ontvangen van de        totstandgekomen verminderingen
  15005   centrale overheid
       
  15101   Investeringstoelagen in          Oorspronkelijke waarde min de
  tot     kapitaal ontvangen van           totstandgekomen verminderingen
  15103   andere
          overheidsinstellingen
       
  III. Investeringstoelagen ontvangen
       als terugbetaling van lasten van
       leningen
       
  15201   Investeringstoelagen met         Oorspronkelijke waarde min de
  tot     betrekking tot het ten laste     totstandgekomen verminderingen
  15203   nemen van de annuiteiten van
          de leningen door de centrale
          overheid
       
  15301   Andere investeringstoelagen      Oorspronkelijke waarde min de
  tot     te ontvangen als leningslasten   totstandgekomen verminderingen
  15303
       
       Schenkingen en legaten ontvangen
       in kapitaal
       
  1340    Schenkingen en legaten in        Oorspronkelijke waarde
          kapitaal zonder affectatie
       
  1360    schenkingen en legaten in        Oorspronkelijke waarde
          kapitaal met affectatie
       
  1380    Stichtingen met affectatie       Oorspronkelijke waarde


  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het Verenigd College van 5 december 1996.
  De Leden van het Verenigd College,
  bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,
  R. GRIJP
  D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verenigd College,
   Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87, vervangen door de ordonnantie van 27 april 1995;
   Gelet op het besluit van het Verenigd College van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikelen 19 en 21;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is doordat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de regels van de nieuwe comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 1997 moeten toepassen en het geboden is dat de afschrijvingregelen van de patrimoniale goederen voor die datum vastgesteld worden;
   Op de voordracht van de Ministers, Leden van het Verenigd College bevoegd voor de Bijstand aan personen,
   Besluit:

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 19-02-1998 GEPUBL. OP 06-05-1998
    (GEWIJZIGDE ART. : 4; 6; N1; N3)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie