J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/07/14/1995012519/justel

Titel
14 JULI 1995. - [Koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieŰn studenten uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten] (Opschrift vervangen door AR 2017-07-10/05, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2017)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-08-1995 en tekstbijwerking tot 19-07-2017)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 08-08-1995 nummer :   1995012519 bladzijde : 22907
Dossiernummer : 1995-07-14/31
Inwerkingtreding : 01-07-1995

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1985012491        1990012340       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Worden [2 uit het toepassingsgebied van Titel VII van de wet]2 van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gesloten :
  1░ de studenten die minstens sedert [1 twaalf maanden]1 werken;
  [1 De Koning kan, op voorstel van de bevoegde paritaire comitÚs en na advies van de Nationale Arbeidsraad of, bij ontstentenis van voorstellen van paritaire comitÚs, op voorstel van de Nationale Arbeidsraad, het eerste lid, 1░, opheffen, wijzigen of vervangen.]1
  2░ [3 de studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of die onderwijs met beperkt leerplan volgen.
   De studenten die enkel deeltijds onderwijs of een deeltijdse vorming volgen, blijven evenwel aan de bepalingen van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 onderworpen gedurende de perioden van de schoolvakanties.
   Blijven eveneens aan de bepalingen van Titel VII van de wet van 3 juli 1978 onderworpen, enkel wanneer zij geen onderwijs of opleiding moeten volgen of niet aanwezig moeten zijn op de werkplek, en uitsluitend voor prestaties bij een andere werkgever dan diegene waarbij zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek, de studenten die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:
   - een systeem van alternerend leren en werken volgen dat bestaat uit, enerzijds, een theoretische vorming in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid en, anderzijds, een praktische opleiding op de werkplek;
   - niet genieten van een werkloosheidsuitkering, noch van een inschakelingsuitkering.]3
  3░ de studenten die bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma.
  ----------
  (1)<W 2011-07-28/07, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  (2)<KB 2017-07-10/05, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2017>
  (3)<KB 2017-07-10/05, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2017>

  Art. 2. Het koninklijk besluit van 19 juni 1985 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder minderjarigen van vijftien jaar en meer overeenkomsten kunnen sluiten voor tewerkstelling van studenten wordt opgeheven.

  Art. 3. Het koninklijk besluit van 27 april 1990 waarbij sommige categorieŰn studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten wordt opgeheven.

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1995.

  Art. 5. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 14 juli 1995.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 122;
   Gelet op het voorstel van de Nationale Arbeidsraad;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ž 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989.
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de nieuwe bepalingen onverwijld moeten worden bekendgemaakt om elk juridisch en reglementair vacuŘm te voorkomen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-07-2017 GEPUBL. OP 19-07-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1)
 • originele versie
 • WET VAN 28-07-2011 GEPUBL. OP 19-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie