J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/02/15/1995035462/justel

Titel
15 FEBRUARI 1995. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor de televisiederden voor 1995.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 01-06-1995 nummer :   1995035462 bladzijde : 15506
Dossiernummer : 1995-02-15/41
Inwerkingtreding : 01-01-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De subsidie voor de uitzendingen door de televisiederden voor 1995 bedraagt 74 000 000 frank. Deze subsidie wordt aangerekend op de organisatie-afdeling 49, programma 30 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995.

  Art. 2. ß 1. De basissubsidie bedraagt 7 700 000 frank en wordt als volgt verdeeld :

    V.Z.W. Christen Demokratische Omroep                  750 000 frank
    V.Z.W. Groene Omroep                                  750 000 frank
    V.Z.W. Liberale Radio-en Televisie Omroep             750 000 frank
    V.Z.W. Nationalistische Omroep Stichting              750 000 frank
    V.Z.W. Socialistische Omroepvereniging                750 000 frank
    V.Z.W. Vlaams Nationale Omroepstichting               750 000 frank
    V.Z.W. Katholieke Televisie- en Radio Omroep        1 000 000 frank
    V.Z.W. Het Vrije Woord                              1 000 000 frank
    V.Z.W. Agrarische Televisie- en Radio Omroep          150 000 frank
    V.Z.W. Middenstandstribune                            150 000 frank
    V.Z.W. Televisie en Onderneming                       150 000 frank
    V.Z.W ACV-Informatief                                 150 000 frank
    V.Z.W. Liberale Syndicale Omroepvereniging            150 000 frank
    V.Z.W. Stichting Syndikale Omroep                     150 000 frank
    V.Z.W. Protestantse Omroep                            150 000 frank
    V.Z.W. Israelitische-Godsdienstige uitzendingen       150 000 frank


  ß 2. Het bedrag van 66 300 000 frank is de subsidie aan de verenigingen voor honderd uur zendtijd. De subsidie aan de verenigingen wordt evenredig verdeeld met de toegekende zendtijd.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995.

  Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 15 februari 1995.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  L. VAN DEN BRANDE
  De Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden,
  H. WECKX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 27 maart 1991 houdende het statuut van de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in BelgiŽ, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 23, ß 9, gewijzigd bij decreet van 22 december 1993;
   Gelet op het decreet van 21 december 1994 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1992 betreffende de erkenning van niet-commerciŽle verenigingen en stichtingen die uitsluitend tot doel hebben televisieprogramma's uit te zenden die rechtstreeks zijn afgestemd op het verschaffen van opiniering vanuit representatieve sociale, economische, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen;
   Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 1995 tot vaststelling van de zendtijd voor de televisiederden voor 1995;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 januari 1995;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie