J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/02/15/1995035461/justel

Titel
15 FEBRUARI 1995. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor de televisiederden voor 1995.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 01-06-1995 nummer :   1995035461 bladzijde : 15504
Dossiernummer : 1995-02-15/40
Inwerkingtreding : 11-06-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De totale zendtijd voor de televisiederden die erkend zijn door het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1992, bedraagt voor 1995 honderd uur.

  Art. 2. De in artikel 1 vastgestelde zendtijd wordt als volgt verdeeld :

    V.Z.W. Christen Demokratische Omroep                  11 u. 07'
    V.Z.W. De Groene Omroep                                3 u. 27' 30"
    V.Z.W. Liberale Radio- en Televisie Omroep             8 u. 11'
    V.Z.W. Nationalistische Omroep Stichting               4 u. 16' 30"
    V.Z.W. Socialistische Omroepvereniging                 8 u. 11'
    V.Z.W. Vlaams-Nationale Omroepstichting                3 u. 47'
    V.Z.W. Katholieke Televisie- en Radio Omroep          23 u.
    V.Z.W. Het Vrije Woord                                23 u.
    V.Z.W. Agrarische Televisie- en Radio Omroep           1 u. 06'
    V.Z.W. Middenstandstribune                             1 u. 06'
    V.Z.W. Televisie en Onderneming                        3 u. 18'
    V.Z.W. ACV-Informatief                                 2 u. 45'
    V.Z.W. Liberale Syndicale Omroepvereniging                  33'
    V.Z.W. Stichting Syndikale Omroep                      2 u. 12'
    V.Z.W. Protestantse Omroep                             2 u. 15'
    V.Z.W. Israelitisch-Godsdienstige uitzendingen         1 u. 45'  Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 15 februari 1995.
  De minister-president van de Vlaamse regering,
  L. VAN DEN BRANDE
  De Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden,
  H. WECKX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op het decreet van 27 maart 1991 houdende het statuut van de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in BelgiŽ, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, zoals het werd gewijzigd, inzonderheid op artikel 23, ß 10;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1992 betreffende de erkenning van niet-commerciŽle verenigingen en stichtingen die uitsluitend tot doel hebben televisieprogramma's uit te zenden die rechtstreeks zijn afgestemd op het verschaffen van opiniŽring vanuit representatieve sociale, economische, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie