J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/06/18/1990012432/justel

Titel
18 JUNI 1990. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-02-1995 en tekstbijwerking tot 03-02-1995)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 30-06-1990 nummer :   1990012432 bladzijde : 13165
Dossiernummer : 1990-06-18/33
Inwerkingtreding : 09-01-1990

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die onderworpen zijn aan hoofdstuk III, afdeling 2, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

  Art. 2. Voor volgende werknemers kan afgeweken worden van de grens van drie uren, bepaald bij artikel 21 van de wet van 16 maart 1971 :
  1° de werknemers die uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met uitzondering van het paramedisch personeel dat tewerkgesteld wordt door instellingen of personen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen, alsmede van de apotekers;
  2° de werknemers bedoeld in de artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  3° de werknemers aangeworven met een arbeidsovereenkomst gesloten voor 9 januari 1990;
  4° de werklieden waarvan het werk er uitsluitend in bestaat de lokalen waarin hun werkgever voor beroepsdoeleinden gehuisvest is, schoon te maken.
  (5° de werklozen die activiteiten verrichten in het kader van de reglementering betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.) <KB 1995-01-18/35, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-10-1994>

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 januari 1990. Het houdt op van kracht te zijn op 30 juni 1990 voor wat artikel 2, 3° betreft.

  Art. 4. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 21 gewijzigd bij de wet van 22 december 1989;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de werkgevers en de werknemers dringend moeten ingelicht worden omtrent de minimumgrenzen van de prestaties zodat zij er rekening mee kunnen houden voor de aanpassing van de bestaande arbeidsovereenkomsten of voor het sluiten van nieuwe overeenkomsten;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-01-1995 GEPUBL. OP 03-02-1995
    (GEWIJZIGD ART. : 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie