J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 12 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/12/02/1982120201/justel

Titel
2 DECEMBER 1982. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen [voor centra voor dagverzorging en voor centra voor niet aangeboren hersenletsels] <MB 2008-06-09/31, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 01-07-2008>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-10-1993 en tekstbijwerking tot 10-05-2016)

Publicatie : 07-12-1982 nummer :   1982120201 bladzijde : 14107
Dossiernummer : 1982-12-02/04
Inwerkingtreding : 07-12-1982

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
Art. 1 VLAAMS GEWEST
Art. 1bis, 1ter, 2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <MB 2007-05-15/44, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. Het aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen mag op 30 september 2005 maximum 47.903 bedden voor het Rijk bedragen.
  Met ingang van respectievelijk :
  - 1 oktober 2005;
  - 1 oktober 2006;
  - 1 oktober 2007;
  - 1 oktober 2008;
  - 1 oktober 2009;
  - 1 oktober 2010;
  mag het maximum aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen voor het Rijk respectievelijk :
  - 49.818 bedden;
  - 52.359 bedden;
  - 55.183 bedden;
  - 58.205 bedden;
  - 62.944 bedden;
  - 69.631 bedden bedragen.
  § 2. In afwijking van het in § 1 bepaalde maximum aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen voor de perioden 1 oktober 2005 tot en met 1 oktober 2008, mag, voor zover het maximum aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen op 1 oktober 2010 (zijnde 69.631) bedden niet wordt overschreden, het maximum aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen respectievelijk bedragen :
  Met ingang van respectievelijk :
  - 1 oktober 2005;
  - 1 oktober 2006;
  - 1 oktober 2007;
  - 50.367;
  - 53.568;
  - 57.200.

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
  <Opgeheven bij BVR 2016-04-15/15, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

  Art. 1bis.<Ingevoegd bij MB 1999-07-05/39, art. 2; Inwerkingtreding : 10-03-2000> De programmatie voor de centra voor dagverzorging, bedoeld [1 in artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels]1 , is als volgt :
  1° [1 voor de centra voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen kunnen voor het Rijk maximum 1,5 plaatsen per schijf van 1 000 inwoners van 60 jaar en ouder, worden erkend;]1
  2° [2 voor de centra voor dagverzorging voor personen die lijden aan een ernstige ziekte, kunnen met ingang van 1 januari 2013 voor het Rijk maximum 4,059 plaatsen per miljoen inwoners worden erkend.]2
  ----------
  (1)<MB 2013-12-16/05, art. 1,1° en 2°, 011; Inwerkingtreding : 02-01-2014>
  (2)<MB 2013-12-16/05, art. 1,3°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 1ter.<Ingevoegd bij MB 2008-06-09/31, art. 2; Inwerkingtreding : 01-07-2008> Binnen het programmatiecriterium bedoeld in artikel 1 kunnen voor het Rijk [1 maximum 15,22 bedden per miljoen inwoners]1 worden opgericht met het oog op een bijzondere erkenning als centrum voor niet aangeboren hersenletsels zoals bedoeld in artikel 3bis van koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzonder erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels.
  ----------
  (1)<MB 2013-12-16/05, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 02-01-2014>

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de datum van publikatie in het Belgisch Staatsblad.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1980 en het koninklijk besluit nr. 59 van 22 juli 1982, inzonderheid op artikel 5, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;
   .....
   Overwegende dat met het oog op de noodzakelijke omschakeling van ziekenhuisdiensten naar rust- en verzorgingstehuizen, het dringend geboden is het programmacijfer voor de rust- en verzorgingstehuizen vast te stellen;
   Overwegende dat het in dit besluit vastgestelde programmacijfer een voorlopig karakter heeft in afwachting dat terzake het advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen wordt ingewonnen,

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 15-04-2016 GEPUBL. OP 10-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 16-12-2013 GEPUBL. OP 23-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1bis; 1ter)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 09-06-2008 GEPUBL. OP 01-07-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1TER)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15-05-2007 GEPUBL. OP 15-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05-07-2006 GEPUBL. OP 13-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 02-06-2003 GEPUBL. OP 05-06-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-12-2001 GEPUBL. OP 29-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12-07-2001 GEPUBL. OP 17-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05-07-1999 GEPUBL. OP 29-02-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1BIS)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 04-02-1998 GEPUBL. OP 09-05-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12-10-1993 GEPUBL. OP 19-10-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 12 uitvoeringbesluiten 11 gearchiveerde versies
  Franstalige versie