J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/10/28/1982001668/justel

Titel
28 OKTOBER 1982. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure voor de toepassing van artikel 21bis, § 2, van de wet op de ziekenhuizen.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Publicatie : 09-11-1982 nummer :   1982001668 bladzijde : 13060
Dossiernummer : 1982-10-28/01
Inwerkingtreding : 19-11-1982

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van artikel 21bis, § 2, van de wet op de ziekenhuizen dient een aanvraag, volgens het model in bijlage, te worden ingediend bij de Minister die de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft.

  Art. 2. § 1. De in artikel 1 bedoelde aanvraag moet de volgende gegevens omvatten :
  a) het op 1 juli 1982 bestaande aantal erkende bedden per ziekenhuisdienst;
  b) het aantal bedden per ziekenhuisdienst dat men in gebruik wenst te nemen evenals de datum waarop dit zou geschieden;
  c) het aantal bestaande bedden per dienst dat men gebeurlijk wenst te desaffecteren of te sluiten;
  d) het aantal bedden per ziekenhuisdienst waarover het ziekenhuis in de toekomst zou beschikken;
  e) het verschil tussen de sub a) en d) bedoelde gegevens.
  Tevens dient in bijlage van de aanvraag een afschrift te worden gevoegd van de vergunning die krachtens artikel 21bis van de wet op de ziekenhuizen wordt verleend.
  § 2. Indien het ingebruiknemen en exploiteren van de nieuwe bedden een verhoging betekent ten opzichte van het op 1 juli 1982 bestaande aantal erkende bedden dient de inrichtende macht bij de aanvraag het bewijs te leveren dat de ingebruikname van de betrokken bedden gepaard gaat met een vermindering van minstens een gelijk aantal bedden in een ander ziekenhuis.
  In voorkomend geval dient bij de aanvraag een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende verklaring te worden gevoegd van de inrichtende macht van het ziekenhuis waar het aantal bedden wordt verminderd, met opgave van :
  a) het aantal bestaande en erkende bedden per ziekenhuisdienst;
  b) het aantal en het type van bedden dat zal worden afgeschaft;
  c) de datum waarop de vermindering van het aantal bedden effektief zal gebeuren.
  Indien het in het eerste lid bedoelde bewijs niet kan worden geleverd dienen de motieven voor de ingebruikneming te worden opgegeven evenals de redenen waarom er elders niet ten minste een gelijk aantal bedden kan worden verminderd.

  Art. 3. § 1. De Minister die de verpleegdagprijs voor de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft kan omtrent de in artikel 1 bedoelde aanvraag het advies inwinnen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.
  § 2. De beslissing van de Minister nopens de toepassing van de artikelen 5, 9 en 12 van de wet op de ziekenhuizen met betrekking tot nieuwe bedden die in een ziekenhuis worden ingebruikgenomen, dient binnen de drie maanden nadat de aanvraag werd ingediend, aan de aanvrager te worden betekend.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. N. BijlageModel van aanvraagformulier voor de toepassing van artikel 21bis, § 2, van de ziekenhuiswet. Over te maken aan het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Bestuur der Verzorgingsinstellingen, Dienst boekhouding, Vesaliusgebouw, Oratoriėnberg 20, 1010 Brussel.
  <Wegens technische redenen werd dit formulier niet in het systeem opgenomen, men kan het terugvinden in het B.St. van 9-11-1982, p. 13062.>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op artikel 67 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 60 van 22 juli 1982, inzonderheid op artikel 21bis, § 2;
   .....
   Overwegende dat, ingevolge artikel 21bis, § 2 van de wet op de ziekenhuizen, de toelating tot ingebruikname wat de toepassing van de artikelen 5, 9 en 12 van deze wet betreft, slechts uitwerking heeft indien de inrichtende macht het bewijs levert dat geen bijkomende bedden worden ingebruikgenomen;
   Overwegende dat, met het oog op de rechtszekerheid, het dringend geboden is om de inrichtende machten van de ziekenhuizen in kennis te stellen van de procedure die terzake moet worden gevolgd;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie