J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1977/09/05/1977090502/justel

Titel
5 SEPTEMBER 1977. - Ministerieel besluit betreffende de bewijsstukken welke dienen te worden overgelegd om de terugbetaling te bekomen van de lonen en sociale bijdragen met betrekking tot het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Publicatie : 16-09-1977 nummer :   1977090502 bladzijde : 11285
Dossiernummer : 1977-09-05/30
Inwerkingtreding : 01-01-1977

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De aanvraag tot terugbetaling van de lonen en werkgeversbijdragen bedoeld bij artikel 4, eerste lid van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat stemt overeen met het in bijlage van dit besluit overgenomen model.
  Bij deze aanvraag tot terugbetaling dient een afschrift gevoegd van de afrekening die aan de werknemer, bij elke definitieve betaling van het loon overhandigd wordt.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1977.

  Art. N. Bijlage : AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING.

                     Ik ondergetekende ... geboren te.. op ..
                     woonachtig te .. identiteitskaart nr. ..
                     uitgereikt te ... Beroep .. handelend ..
                     als (werkgever, aangestelde van een
                     werkgever)
                     R.M.Z. nr. ...........
                     verklaar dat, bij toepassing van de wet
                     van 19 juli 1976, tot instelling van een
                      verlof voor de uitoefening van een poli
                     tiek mandaat voor het ..................
                     kalenderkwartaal van het jaar .. door ..
                         mij verschuldigd is ............ (1)
                         verschuldigd is aan ............ (1)
                     het bedrag van .......... F (voluit in
                     letters), volgens de onderstaande
                     berekening
                                  Berekening
                                  ----------
                       1.  |  2. |     3.    |  4.  |   5.
                           |     |-----------|      |
                           |     |  a.  |  b.|      |
                     ----------------------------------------
                           |     |           |      |
                           |     |           |      |
                           |     |           |      |
                           |     |           |      |
                           |     |           |      |
                           |     |           ----------------
                           |     |    Totaal |      |
                     Het bovenstaande bedrag dient te worden
                     gestort op postrekening, bankrekening,
                     nr ....... geopend op naam van ..... (1)
                     Het bovenstaande bedrag dient te worden
                     gestort op postrekening, bankrekeningnr.
                      ...... van ........ ten voordele van
                     rekeningnr. .. geopend op naam van ..(1)
                     Het bovenstaande bedrag dient per
                     postwissel te worden betaald op het
                     volgende adres : ................... (1)
                     Ik bevestig dat voornoemd werknemer
                     onder zijn gezag arbeid heeft verricht
                     en dat ik de in rekening gebrachte
                     bedragen totaal heb uitgegeven.
                     Ik verklaar op mijn eer dat deze
                     aangifte echt en volledig is.
                      Datum en handtekening van de werkgever
                     -------------------
                     (1) Doorhalen wat niet van toepassing is
                     .---------------------------------------
                     1. Naam en voornamen van de gerechtigde
                        werknemer
                     2. Datum en aantal uren van de
                        afwezigheid
                     3. Brutoloon per dag, eventueel begrensd
                        tot de loongrens van de Z.I.V.,
                        sector uitkeringen
                        - a. Arbeider
                        - b. Bediende
                     4. Bedrag van het terug te betalen loon
                     5. Bedrag van de terug te betalen
                        werkgeversbijdragen voor de
                        maatschappelijke zekerheid


Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1977 tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie