J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1977/02/22/1977022204/justel

Titel
22 FEBRUARI 1977. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het normaal loon van de werknemers die een politiek verlof genieten.

Publicatie : 28-04-1977 nummer :   1977022204 bladzijde : 5596
Dossiernummer : 1977-02-22/30
Inwerkingtreding : 01-01-1977

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het normaal loon van de werknemers die van hun werk afwezig blijven ter gelegenheid van het verlof vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wordt berekend overeenkomstig de wetgeving betreffende de feestdagen.
  Nochtans is het in het eerste lid bedoelde normaal loon beperkt tot de loongrens voorgeschreven bij de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector van de uitkeringen).

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1977.

  Art. 3. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, inzonderheid op artikel 3, laatste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie