J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/09/16/1969091607/justel

Titel
16 SEPTEMBER 1969. _ Koninklijk besluit: a) betreffende de arbeidsduur van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen welke een autobusdienst uitbaten; b) waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1967 en 31 oktober 1968, van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer betreffende de arbeidsvoorwaarden van sommige categorieën van werklieden algemeen verbindend wordt verklaard. Zie wijziging(en)

Publicatie : 01-11-1969 nummer :   1969091607 bladzijde : 10495
Dossiernummer : 1969-09-16/03
Inwerkingtreding : 11-11-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I Reglementaire bepalingen.
Art. 1-4
HOOFDSTUK II Conventionele bepalingen welke algemeen verbindend worden verklaard.
Art. 5
HOOFDSTUK III Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 6, N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I _ Reglementaire bepalingen.

  Artikel 1. Dit hoofdstuk is van toepassing:
  1° op het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen welke een openbare en speciale autobusdienst uitbaten, beoogd in artikelen 3 en 11 van de besluitwet van 30 december 1946 houdende herziening en coördinatie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van automobielen en welke onder het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer ressorteren;
  2° op de werkgevers die de in 1° bedoelde werklieden tewerkstellen.

  Art. 2. De werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke een speciale autobusdienst uitbaten, zijn onderworpen aan de bepalingen betreffende de werklieden die tot een openbare autobusdienst aangewezen zijn, wanneer zij tijdelijk tot een openbare autobusdienst aangewezen worden, behalve wanneer deze aanwijzing slechts toevallig is.

  Art. 3. (§ 1.) Voor de berekening van de arbeidsduur, worden niet als tijd aangezien gedurende welke de werklieden ter beschikking van de werkgever zijn : <AR 2005-08-10/74, art. 1, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2005>
  1° het stationeren, of tijd van stilstand op de lijn of onder de reis;
  2° de onderbrekingen, of tijd van stilstand op de stelplaats van vertrek.
  In de openbare autobusdiensten worden nochtans vijftien minuten stationeren aangezien als werktijd, inzoverre evenwel de werkman gedurende het stationeren tot effectieve arbeidsprestaties van langere duur niet is verplicht.
  (§ 2. § 1 is niet van toepassing op het rijdend personeel van de regelmatige diensten waarvan het lijntraject 50 kilometer overschrijdt.) <AR 2005-08-10/74, art. 1, 002 ; Inwerkingtreding : 05-09-2005>

  Art. 4. De arbeidsduur mag de bij artikel 4 van de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur in de openbare en particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, gestelde grenzen overschrijden op voorwaarde dat er gedurende een periode van twee opeenvolgende weken gemiddeld niet meer dan vijfenveertig uren per week wordt gewerkt.
  Het begin van de opeenvolgende perioden van twee weken mag door de werkgever vrijuit worden gekozen op voorwaarde dat eenzelfde dag slechts tot één enkele periode van twee weken behoort.
  De dagelijkse arbeidsduur mag in dit geval tien uren niet overschrijden.

  HOOFDSTUK II _ Conventionele bepalingen welke algemeen verbindend worden verklaard.

  Art. 5. Wordt algemeen verbindend verklaard: de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1967 en 31 oktober 1968 van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoorwaarden van sommige categorieën van werklieden.

  HOOFDSTUK III _ Gemeenschappelijke bepalingen.

  Art. 6. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1967 en 31 oktober 1968, van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsvoorwaarden van sommige categorieën van werklieden. <niet opgenomen>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   I. Gelet op de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur in de openbare en particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, inzonderheid op artikelen 4, derde lid, 1°, en 13, 1°;
   Gelet op het advies, en wat de uitvoering van artikel 4, derde lid, 1°, betreft, gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer;
   .....
   II. Gelet op de besluitwet van 9 juni 1945, tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, inzonderheid op artikel 12;
   Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 71;
   Gelet op het verzoek van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer waarbij de algemeen-verbindendverklaring wordt gevraagd van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1967 en 31 oktober 1968 van hetzelfde comité betreffende de arbeidsvoorwaarden van sommige categorieën van werklieden;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1969091602
PUBLICATIE :
1970-01-09
bladzijde : 0

ERRATUMWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 05-09-2005
    (GEWIJZIGD ART. : 3)
  • originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-09-2003 GEPUBL. OP 18-11-2003

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Erratum Franstalige versie