J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1963/08/28/1963082803/justel

Titel
28 AUGUSTUS 1963. - Koninklijk besluit betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, [de dienstboden,] de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (KB 9-7-1970, art. 1).
(NOTA : opgeheven wat de personeelsleden betreft die bij arbeidsovereenkomst zijn in dienst genomen en die beoogd worden door het KB 1998-11-19/33. (KB 1998-11-19/33, art. 154, Inwerkingtreding : 01-12-1998))
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-06-1984 en tekstbijwerking tot 13-12-2013)

Publicatie : 11-09-1963 nummer :   1963082803 bladzijde : 8864
Dossiernummer : 1963-08-28/01
Inwerkingtreding : 21-09-1963

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, 4bis, 5-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. (Zie nota onder titel.) Dit besluit is van toepassing op de werknemers wier arbeidsovereenkomst geregeld is door de wet van (3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), of door de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en op de werkgevers die hen te werk stellen. <KB 12-08-1981, art. 1>

  Art. 2.(Zie nota onder titel.) Ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, welke hierna opgesomd zijn, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers het recht, met behoud van hun normaal loon, van het werk afwezig te zijn voor een als volgt bepaalde duur: <Dit art. werd om technische redenen formeel aangepast>
  I.
  a) Reden van de afwezigheid : Huwelijk van de werknemer.
  b) Duur van de afwezigheid : Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.
  II.
  a) Reden van de afwezigheid : Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van een kleinkind van de werknemer.
  b) Duur van de afwezigheid : De dag van het huwelijk.
  III.
  a) Reden van de afwezigheid : Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer.
  b) Duur van de afwezigheid : De dag van de plechtigheid.
  IV. (...) <W 2001-08-10/59, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  V.
  a) Reden van de afwezigheid : Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer.
  b) Duur van de afwezigheid : Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  VI.
  a) Reden van de afwezigheid : Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, (van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een) schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont. <KB 1999-03-22/34, art. 1, 1°, 007; Inwerkingtreding : 12-04-1999>
  b) Duur van de afwezigheid : Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  VII.
  a) Reden van de afwezigheid : Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, (van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een) schoonzoon, of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. <KB 1999-03-22/34, art. 1, 2°, 007; Inwerkingtreding : 12-04-1999>
  b) Duur van de afwezigheid : De dag van de begrafenis.
  VIII.
  a) Reden van de afwezigheid : Plechtige communie van een kind van de werkgever of van zijn echtgeno(o)t(e).
  b) Duur van de afwezigheid : De dag van de plechtigheid.
  (Wanneer de plechtige communie samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.) <KB 2000-01-09/33, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  IX.
  a) Reden van de afwezigheid : Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de ("vrijzinnige jeugd") daar waar dit feest plaats heeft. <KB 22-07-1970,art. 1,1°>
  b) Duur van de afwezigheid : De dag van het feest.
  (Wanneer het feest van de " vrijzinnige jeugd " samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.) <KB 2000-01-09/33, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  X.
  a) Reden van de afwezigheid : Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum.
  b) Duur van de afwezigheid : De nodige tijd met een maximum van drie dagen.
  (Xbis.
  a) Reden van de afwezigheid : Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op [1 het Bestuur van de medische expertise]1 of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de
  Koning zijn aangewezen.
  b) Duur van de afwezigheid : De nodige tijd met een maximum van drie dagen) <KB 16-01-1978, art. 1>.
  XI.
  a) Reden van de afwezigheid : Bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.
  b) Duur van de afwezigheid : De nodige tijd met een maximum van één dag.
  XII.
  a) Reden van de afwezigheid : (Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.) <KB 22-07-1970, art. 1, 2°>.
  b) Duur van de afwezigheid : De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
  (XIIBIS.
  a) Reden van de afwezigheid : Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.
  b) Duur van de afwezigheid : De nodige tijd.) <KB 22-07-1970, art. 1, 3°>.
  (XIITER. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement.
  De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.) <KB 1984-06-08/31, art. 1, 002>
  XIII.
  a) Reden van de afwezigheid : Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen..
  b) Duur van de afwezigheid : De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.
  XIV. (...) <W 2001-08-10/59, art. 32, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  [De deeltijdse werknemers hebben het recht , met behoud van hun normaal loon , van het werk afwezig te zijn gedurende de dagen en perioden bedoeld in het eerste lid die samenvallen met de dagen en perioden waarop zij normaal zouden hebben gewerkt.
  Zij mogen de afwezigheidsdagen kiezen in dezelfde beperkingen als deze bedoeld in het eerste lid.] <KB 12-8-1981, art. 2>
  ----------
  (1)<KB 2013-12-01/08, art. 16, 009; Inwerkingtreding : 23-12-2013>

  Art. 3. (Zie nota onder titel.) Voor de toepassing van artikel 2, nrs 2, 3, 5, 8 en 9, wordt het aangenomen of natuurlijk erkend kind gelijkgesteld met het wettig of gewettigd kind.

  Art. 4. (Zie nota onder titel.) (Voor de toepassing van artikel 2, 6° en 7°, worden de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder van de werknemer.) <KB 1999-03-22/34, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 12-04-1999>

  Art. 4bis. (Zie nota onder titel) <Ingevoegd bij KB 2000-01-09/33, art. 2; Inwerkingtreding : 01-01-2000> Voor de toepassing van dit besluit wordt de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, zoals geregeld door artikelen 1475 e.v. van het burgerlijk Wetboek gelijkgesteld met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer.

  Art. 5. (Zie nota onder titel.) Het koninklijk besluit van 23 november 1961 betreffende het behoud van het normaal loon van de arbeider voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten wordt opgeheven.

  Art. 6. (Zie nota onder titel.) Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, inzonderheid op artikel 28 sexies, ingevoegd door de wet van 20 juli 1960 en gewijzigd door de wet van 10 december 1962;
   Gelet op de wetten betreffende het bediendencontract, geordend op 20 juli 1955, inzonderheid op artikel 5 ter, ingevoegd door de wet van 10 december 1962;
   Gelet op de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, inzonderheid op artikel 25 quinquies, ingevoegd door de wet van 10 december 1962;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad;
   Gelet op het advies van het Nationaal Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 13-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2001 GEPUBL. OP 15-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-01-2000 GEPUBL. OP 02-02-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-03-1999 GEPUBL. OP 02-04-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-11-1998 GEPUBL. OP 28-11-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1-6)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-02-1991 GEPUBL. OP 16-02-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-02-1991 GEPUBL. OP 15-02-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-02-1989 GEPUBL. OP 14-03-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-06-1984 GEPUBL. OP 16-06-1984

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie