Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum invoegingJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
13 DECEMBER 2019 29 NOVEMBER 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding
  28 NOVEMBER 2019. - Decreet tot goedkeuring van de beslissing tot uitstel van de overdracht van de dienst onroerende voorheffing naar het Waalse Gewest
  22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft
  22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève
  22 NOVEMBER 2019. - Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 4 mei 2012 te Genève
12 DECEMBER 2019 29 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019
  29 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019
  28 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  28 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie
  28 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  28 NOVEMBER 2019. - Decreet betreffende de samenwerking tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon die onderworpen is aan het Wetboek van plaatselijke democratie en decentralisatie betrokken is
  28 NOVEMBER 2019. - Decreet betreffende de samenwerking tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon die onderworpen is aan de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betrokken is
  26 MEI 2019. - Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020
10 DECEMBER 2019 28 NOVEMBER 2019. - Ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
09 DECEMBER 2019 3 MEI 2019. - Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs en het onderzoek. - Addendum
  17 JULI 1987. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake een Gedragscode voor lijnvaartconferences, en van de Bijlage, opgemaakt te Genève op 6 april 1974
25 NOVEMBER 2019 7 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op het vermijden van het onterecht verlies van rechten voor personen met een handicap
15 NOVEMBER 2019 31 OKTOBER 2019. - Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019
14 NOVEMBER 2019 3 NOVEMBER 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 en richtlijn (EU) 2018/1910
11 NOVEMBER 2019 2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht
  2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de ondersteuning van de hervorming van de pacht
  14 OKTOBER 2019. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017
  14 OKTOBER 2019. - Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool en tot wijziging van het bijzonder decreet van 20 januari 2014 tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
31 OKTOBER 2019 28 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
28 OKTOBER 2019 29 APRIL 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs
  18 SEPTEMBER 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de " Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) "