Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
BESLUIT (BRUSSEL) 24 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende de steun voor preactiviteit
  25 SEPTEMBER 2008. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare
  26 JANUARI 2012. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de CoŲrdinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden
  31 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringbetreffende de steun voor coworking
BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP 19 DECEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs van het schooljaar 2013-2014 en tot uitbreiding van de bevoegdheden van de werkgroep opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
BESLUIT VLAAMSE REGERING 3 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coŲrdinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiŽring van een Vlaamse overkoepelende Opschrift gewijzigd
  8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
BESLUIT WAALSE GEWEST 14 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden
  15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Thier des CarriŤres et Fosse Roulette" te Vielsalm (VERTALING)
DECREET FRANSE GEMEENSCHAP 10 MAART 2016. - Decreet tot instelling van het Comitť Vrouwen en Wetenschap
  17 JULI 2013. - Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique
  27 OKTOBER 1994. - Decreet tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs. (Vertaling)
  3 MAART 2004. - Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs (VERTALING).
DECREET VLAAMSE RAAD 13 JULI 2012. - Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator
  18 JULI 2003. - Kaderdecreet bestuurlijk beleid.
  18 JULI 2008. - Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  2 MAART 1999. - Decreet houdende machtiging tot deelneming in een coŲperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel.
  20 FEBRUARI 2009. - Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. (Aangehaald als : GDI-decreet)
  26 MAART 2004. - Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
  27 MAART 2009. - Decreet betreffende radio-omroep en televisie
  28 NOVEMBER 2008. - Decreet betreffende de interlokale onderwijsvereniging (ILOV)
  8 MEI 2009. - Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand. (aangehaald als : het CRAB-decreet)
  9 JULI 2010. - Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (aangehaald als : het Archiefdecreet van 9 juli 2010)
GEMEENTEWET (WET) 24 JUNI 1988. - NIEUWE GEMEENTEWET
GERECHTELIJK WETBOEK (WET) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 12 SEPTEMBER 2011. - Huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomitť voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
KONINKLIJK BESLUIT 22 24 OKTOBER 1934. - Koninklijk besluit nr. 22 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.
KONINKLIJK BESLUIT 24 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 24 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
KONINKLIJK BESLUIT 31 2 APRIL 2002. - Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtigen.
KONINKLIJK BESLUIT 1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
  10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
  10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.
  11 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiŽle tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.
  12 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.
  12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten
  13 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart
  14 JUNI 1994. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden. (KB 1998-11-26/39, art. 8, 002; ED : 01-01-1999)
  14 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiŽle tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een rechthebbende op financiŽle maatschappelijke hulp die wordt aangeworven in het kader van het Activaplan.
  15 MAART 1993. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.
  15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019
  16 MAART 2001. - Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan
  16 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar
  19 MAART 2013. - Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
  2 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen
  20 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
  23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  25 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  25 MAART 2016. - Koninklijk besluit betreffende de opvolging in bedrijf van de koudwatermeters
  26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening
  26 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat
  27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling van de middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de private sector als bij een werkgever van de publieke sector in het kader van artikel 55 van de programmawet van 20 juli 2006
  27 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  27 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde
  28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano
  29 MAART 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, ß 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laag geschoolde jongeren.
  29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de AARDGASONDERNEMINGEN en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  3 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.
  4 APRIL 1996. - Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.
  7 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast
  9 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf (ERRATUM, zie B.St. 07-05-2010, p. 25565)
MINISTERIEEL BESLUIT 10 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van de bewapening
  13 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring.
  14 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee
  2 APRIL 2007. - Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw.
  20 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit betreffende het vaststellen van minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de energieprestatiedatabank
  30 MAART 2007. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
  30 MAART 2007. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
  9 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriŽle besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving
ORDONNANTIE (BRUSSEL) 1 MAART 2012. - Ordonnantie betreffende het natuurbehoud
  22 APRIL 1999. - Ordonnantie tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
  23 FEBRUARI 2006. - Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
  25 MAART 1999. - Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
  26 JULI 2013. - Ordonnantie tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit
  26 JUNI 2003. - Ordonnantie houdende oprichting van het Innoviris.
  30 NOVEMBER 2017. - Ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen
  8 MEI 2014. - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
VARIA 21 NOVEMBER 2006. - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening. - Titel I. Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving
  9 DECEMBER 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiŽle en territoriale bevoegdheid
VLAAMSE CODEX RUIMTELIKE ORDENING (DECREET) 15 MEI 2009. - Vlaamse codex ruimtelijke ordening
WET 1 APRIL 1969. - Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
  1 APRIL 2007. - Wet op de openbare overnamebiedingen.
  13 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
  15 APRIL 1994. - Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  15 JUNI 1935. - WET op het gebruik der talen in gerechtszaken.
  15 MEI 2007. - Wet betreffende de civiele veiligheid.
  16 JUNI 1998. - Wet waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden
  16 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
  18 APRIL 2017. - Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid
  19 DECEMBER 2014. - Programmawet
  19 JULI 1983. - Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. (opschrift gewijzigd bij W 1987-07-24/32, art. 1, 002; ED : 07-09-1987) -
  2 MEI 2007. - Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
  20 JULI 1955. - Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor CoŲperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.
  22 JUNI 2012. - Programmawet
  25 APRIL 2014. - Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. (Aangehaald als : Bankwet) (Opschrift gewijzigd door W 2016-10-25/05, art. 2, 009; ED : 01-12-2016)
  26 MAART 1971. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - VLAAMSE GEWEST.
  27 APRIL 2007. - Programmawet.
  27 DECEMBER 2004. - Programmawet.
  27 DECEMBER 2012. - Programmawet
  27 JUNI 1921. - Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (Opschrift vervangen door W 2016-12-25/14, art. 38, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2017)
  29 JUNI 1981. - Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
  3 JULI 2005. - Wet betreffende de rechten van vrijwilligers.
  30 NOVEMBER 1998. - Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen
  6 MEI 1999. - Wet ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen
  7 DECEMBER 1998. - Wet tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
  7 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
  7 FEBRUARI 2014. - Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (WET) 28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT (WET) 16 JULI 2004. - Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht