Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
31 JANUARI 2019 31 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringbetreffende de steun voor coworking
24 JANUARI 2019 24 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende de steun voor preactiviteit
14 SEPTEMBER 2018 14 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden
27 APRIL 2018 27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling van de middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de private sector als bij een werkgever van de publieke sector in het kader van artikel 55 van de programmawet van 20 juli 2006
28 MAART 2018 28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano
26 JANUARI 2018 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening
14 DECEMBER 2017 14 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee
30 NOVEMBER 2017 30 NOVEMBER 2017. - Ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen
15 NOVEMBER 2017 15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019
07 JULI 2017 7 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast
18 APRIL 2017 18 APRIL 2017. - Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid
07 DECEMBER 2016 7 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
25 NOVEMBER 2016 25 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013
09 SEPTEMBER 2016 9 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriŽle besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving
08 JULI 2016 8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
17 JUNI 2016 17 JUNI 2016. - Wet inzake overheidsopdrachten
  17 JUNI 2016. - Wet betreffende de concessieovereenkomsten
04 MEI 2016 4 MEI 2016. - Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie
13 MAART 2016 13 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
10 MAART 2016 10 MAART 2016. - Decreet tot instelling van het Comitť Vrouwen en Wetenschap
09 DECEMBER 2015 9 DECEMBER 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiŽle en territoriale bevoegdheid
16 NOVEMBER 2015 16 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
18 SEPTEMBER 2015 18 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieŽn voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap
27 MEI 2014 27 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde
23 MEI 2014 23 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten
08 MEI 2014 8 MEI 2014. - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
25 APRIL 2014 25 APRIL 2014. - Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. (Aangehaald als : Bankwet) (Opschrift gewijzigd door W 2016-10-25/05, art. 2, 009; ED : 01-12-2016)
04 APRIL 2014 4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen
10 MAART 2014 10 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van de bewapening
07 FEBRUARI 2014 7 FEBRUARI 2014. - Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
19 DECEMBER 2013 19 DECEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs van het schooljaar 2013-2014 en tot uitbreiding van de bevoegdheden van de werkgroep opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
16 SEPTEMBER 2013 16 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar
26 JULI 2013 26 JULI 2013. - Ordonnantie tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit
17 JULI 2013 17 JULI 2013. - Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique
29 MEI 2013 29 MEI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren
19 MAART 2013 19 MAART 2013. - Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
28 FEBRUARI 2013 28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
27 DECEMBER 2012 27 DECEMBER 2012. - Programmawet
13 JULI 2012 13 JULI 2012. - Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator
22 JUNI 2012 22 JUNI 2012. - Programmawet
29 MAART 2012 29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de AARDGASONDERNEMINGEN en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
01 MAART 2012 1 MAART 2012. - Ordonnantie betreffende het natuurbehoud
26 JANUARI 2012 26 JANUARI 2012. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de CoŲrdinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden
12 SEPTEMBER 2011 12 SEPTEMBER 2011. - Huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomitť voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
13 AUGUSTUS 2011 13 AUGUSTUS 2011. - Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
08 JULI 2011 8 JULI 2011. - Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (aangehaald als : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011)
12 OKTOBER 2010 12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten
09 JULI 2010 9 JULI 2010. - Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (aangehaald als : het Archiefdecreet van 9 juli 2010)
09 DECEMBER 2009 9 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggaaf inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf (ERRATUM, zie B.St. 07-05-2010, p. 25565)
13 NOVEMBER 2009 13 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart
03 JULI 2009 3 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coŲrdinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiŽring van een Vlaamse overkoepelende Opschrift gewijzigd
02 JULI 2009 2 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen
15 MEI 2009 15 MEI 2009. - Vlaamse codex ruimtelijke ordening
08 MEI 2009 8 MEI 2009. - Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand. (aangehaald als : het CRAB-decreet)
27 MAART 2009 27 MAART 2009. - Decreet betreffende radio-omroep en televisie
20 FEBRUARI 2009 20 FEBRUARI 2009. - Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. (Aangehaald als : GDI-decreet)
28 NOVEMBER 2008 28 NOVEMBER 2008. - Decreet betreffende de interlokale onderwijsvereniging (ILOV)
25 SEPTEMBER 2008 25 SEPTEMBER 2008. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare
18 JULI 2008 18 JULI 2008. - Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
27 DECEMBER 2007 27 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
26 OKTOBER 2007 26 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat
02 MEI 2007 2 MEI 2007. - Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
27 APRIL 2007 27 APRIL 2007. - Programmawet.
02 APRIL 2007 2 APRIL 2007. - Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw.
01 APRIL 2007 1 APRIL 2007. - Wet op de openbare overnamebiedingen.
21 NOVEMBER 2006 21 NOVEMBER 2006. - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening. - Titel I. Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving
10 NOVEMBER 2006 10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.
20 OKTOBER 2006 20 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit betreffende het vaststellen van minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de energieprestatiedatabank
10 JULI 2006 10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
23 FEBRUARI 2006 23 FEBRUARI 2006. - Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
13 JANUARI 2006 13 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring.
09 DECEMBER 2005 9 DECEMBER 2005. - Provinciedecreet.
03 JULI 2005 3 JULI 2005. - Wet betreffende de rechten van vrijwilligers.
15 APRIL 2005 15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Thier des CarriŤres et Fosse Roulette" te Vielsalm (VERTALING)
27 DECEMBER 2004 27 DECEMBER 2004. - Programmawet.
12 OKTOBER 2004 12 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.
16 JULI 2004 16 JULI 2004. - Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
03 MAART 2004 3 MAART 2004. - Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs (VERTALING).
26 JUNI 2003 26 JUNI 2003. - Ordonnantie houdende oprichting van het Innoviris.
02 APRIL 2002 2 APRIL 2002. - Koninklijk besluit nr. 31 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in BelgiŽ gevestigde belastingplichtigen.
20 JULI 2001 20 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
12 APRIL 2001 12 APRIL 2001. - Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. (VERTALING)
16 MAART 2001 16 MAART 2001. - Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan
06 MEI 1999 6 MEI 1999. - Wet ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen
22 APRIL 1999 22 APRIL 1999. - Ordonnantie tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
25 MAART 1999 25 MAART 1999. - Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
30 NOVEMBER 1998 30 NOVEMBER 1998. - Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
16 JUNI 1998 16 JUNI 1998. - Wet waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden
23 MAART 1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
03 JULI 1996 3 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.
27 OKTOBER 1994 27 OKTOBER 1994. - Decreet tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs. (Vertaling)
15 APRIL 1994 15 APRIL 1994. - Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
15 MAART 1993 15 MAART 1993. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.
29 DECEMBER 1992 29 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit nr. 24 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
19 JULI 1983 19 JULI 1983. - Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. (opschrift gewijzigd bij W 1987-07-24/32, art. 1, 002; ED : 07-09-1987) -
29 JUNI 1981 29 JUNI 1981. - Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
26 MAART 1971 26 MAART 1971. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - VLAAMSE GEWEST.
01 APRIL 1969 1 APRIL 1969. - Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
10 OKTOBER 1967 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
20 JULI 1955 20 JULI 1955. - Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor CoŲperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.
15 JUNI 1935 15 JUNI 1935. - WET op het gebruik der talen in gerechtszaken.
24 OKTOBER 1934 24 OKTOBER 1934. - Koninklijk besluit nr. 22 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.
27 JUNI 1921 27 JUNI 1921. - Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (Opschrift vervangen door W 2016-12-25/14, art. 38, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2017)