Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
24 APRIL 2019 24 APRIL 2019. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit, aardgas of thermische energie af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude
23 MAART 2019 23 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft
25 JANUARI 2019 25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019
13 SEPTEMBER 2018 13 SEPTEMBER 2018. - Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd
07 SEPTEMBER 2018 7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
16 APRIL 2018 16 APRIL 2018. - Voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  16 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
30 MAART 2018 30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018
  30 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen
15 MAART 2018 15 MAART 2018. - Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst
26 JANUARI 2018 26 JANUARI 2018. - Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk
18 JANUARI 2018 18 JANUARI 2018. - Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming
22 SEPTEMBER 2017 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer
05 SEPTEMBER 2017 5 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het kader voor de renovatietoets en de lokale woontoets en van het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017
31 JULI 2017 31 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geďntegreerde zorg
23 APRIL 2017 23 APRIL 2017. - Koninklijk besluit betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde
10 MAART 2017 10 MAART 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36
19 DECEMBER 2016 19 DECEMBER 2016. - Verordening betreffende het elektronisch voorschrift
25 NOVEMBER 2016 25 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013
09 SEPTEMBER 2016 9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds
15 JULI 2016 15 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut
17 JUNI 2016 17 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de rechten en plichten van de personeelsleden en hun gezinsleden met betrekking tot de uitoefening van de functie van huisbewaarder in de dienstgebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën en de bewoning van die gebouwen
16 JUNI 2016 16 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën
26 MEI 2016 26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
04 MEI 2016 4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs
  4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift
21 DECEMBER 2015 21 DECEMBER 2015. - Huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars (HR)
13 NOVEMBER 2015 13 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra
17 JULI 2014 17 JULI 2014. - Besluit van de administrateur-generaal van Kind en Gezin tot delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden van Kind en Gezin
15 MEI 2014 15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk
23 APRIL 2014 23 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013
26 DECEMBER 2013 26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor
20 DECEMBER 2013 20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra
  20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer
13 DECEMBER 2013 13 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (aangehaald als : Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013)
22 NOVEMBER 2013 22 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (aangehaald als : Subsidiebesluit)
14 NOVEMBER 2013 14 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018
12 JULI 2013 12 JULI 2013. - Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling
04 JULI 2013 4 JULI 2013. - Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
20 SEPTEMBER 2012 20 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren (NOTA : de lezing van art. 2; 5; 14-21; 21bis; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 55ter is gewijzigd door BFG 2018-06-05/05, art 3 tot 26 , wat betreft WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement), ED : 13-10-2019)
23 DECEMBER 2011 23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode
02 DECEMBER 2011 2 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte
02 JUNI 2010 2 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen
24 JULI 2009 24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XVII. - Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra kortverblijf
08 MEI 2009 8 MEI 2009. - Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet)
05 MAART 2009 5 MAART 2009. - Decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid
02 FEBRUARI 2009 2 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones
12 DECEMBER 2008 12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
15 MEI 2008 15 MEI 2008. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het secretariaat van de gouverneur van een Waalse provincie (VERTALING)
12 OKTOBER 2007 12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. (Socialehuurbesluit)
19 JULI 2007 19 JULI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.
26 MAART 2007 26 MAART 2007. - Ministerieel besluit houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren.
08 MAART 2007 8 MAART 2007. - Koninklijk besluit betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt.
21 DECEMBER 2006 21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer.
19 MEI 2006 19 MEI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van getuigschrift van aanvraag om inschrijving van de artikelen 80 en 88 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren. (VERTALING)
16 DECEMBER 2005 16 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen.
17 SEPTEMBER 2005 17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit betreffende de geschiktheid voor luchtdienst.
25 MAART 2005 25 MAART 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen.
03 MAART 2005 3 MAART 2005. - Milieuwetboek. - Boek 2 : Gecoordineerde Waterwetboek. - Regelgevend deel. (Vertaling)
13 MEI 2004 13 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht.
22 APRIL 2004 22 APRIL 2004. - Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie (Tekst vervangen door Erratum, zie B.St. 22-03-2005, p. 12597-12721)
28 JULI 2003 28 JULI 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
03 APRIL 2003 3 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht.
24 OKTOBER 2002 24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik.
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
26 SEPTEMBER 2002 26 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School.
17 JULI 2002 17 JULI 2002. - Decreet houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " ONE ". (Vertaling)
24 MEI 2002 24 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool
12 JULI 2001 12 JULI 2001. - Besluit van de Regering tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap (VERTALING).
30 MAART 2001 30 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) (Deel 1 tot en met 11)
14 DECEMBER 1999 14 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit waarbij een jaarstatistiek van de exploitatie van bioscoopzalen wordt voorgeschreven
01 DECEMBER 1998 1 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.
29 OKTOBER 1998 29 OKTOBER 1998. - Waalse Huisvestingscode en het Duurzame Wonen(VERTALING) (Opschrift vervangen door DWG 2012-02-09/05, art. 1; Inwerkingtreding : 20-04-2012, zie BWG 2012-03-23/07, art. 12)
13 JULI 1998 13 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van ritmiek en lichamelijke expressie te organiseren in het "Institut de rythmique Jacques Dalcroze de Belgique (VERTALING)
  13 JULI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend een specifiek onderwijs van instrumentale en vocale opleiding voor zangers-organisten en koorleiders te organiseren in de "Académie de Musique Saint-Grégoire" te Doornik (VERTALING)
16 APRIL 1998 16 APRIL 1998. - Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht.
24 JULI 1997 24 JULI 1997. - Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren (takendecreet) (VERTALING).
24 APRIL 1997 24 APRIL 1997. - Koninklijk besluit tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben , het vervoer en het verzamelen van vuurwapens , munitie of laders.
14 JULI 1994 14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. DEEL 1. : TEKST.
06 JULI 1994 6 JULI 1994. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994.
08 JUNI 1994 8 JUNI 1994. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische produkten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
20 SEPTEMBER 1991 20 SEPTEMBER 1991. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wapenwet.
  20 SEPTEMBER 1991. - Koninklijk besluit betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt
16 DECEMBER 1988 16 DECEMBER 1988. - Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie.
14 SEPTEMBER 1984 14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
24 FEBRUARI 1978 24 FEBRUARI 1978. - Koninklijk besluit tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van droogkuiser-verver in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
24 JANUARI 1977 24 JANUARI 1977. - Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
15 MAART 1968 15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. (Opschrift vervangen bij KB 1988-05-09/33, art. 1, 003; ED : 11-07-1988)
21 DECEMBER 1967 21 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
29 NOVEMBER 1963 29 NOVEMBER 1963. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van slager-groothandelaar in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
15 OKTOBER 1935 15 OKTOBER 1935. - Koninklijk besluit. - Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk. (NOTA : de artikelen 1, lid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; artikel 4, lid 1, 2, 3, 4; artikel 6; artikel 8, 3° ; artikel 9, § 1, lid 1, 2, § 4, lid 3, 4, 5 en § 6; artikel 9bis § 1, § 2, § 3, § 6; artikel 9 ter § 1; artikel 10, lid 1; artikel 11; artikel 13, lid 1, 2, 3, 4, 5; artikel 14; artikel 15; artikel 21; artikel 24; artikel 25; artikel 26; artikel 27; artikel 28, § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8; artikel 29; artikel 30; artikel 31; artikel 32; artikel 33; artikel 34; artikel 38; artikel 39; artikel 40; artikel 42; artikel 44; artikel 45; artikel 46; artikel 47; artikel 47bis; artikel 49, alinéas 1, 2, 3; artikel 50; artikel 51; artikel 52; artikel 55; artikel 58; artikel 59; artikel 59bis; artikel 60; artikel 61; artikel 65; artikel 90; artikel 91; artikel 92; artikel 93; artikel 94; artikel 95; artikel 96; artikel 97; artikel 99; artikel 102; artikel 104; artikel 105; artikel 106; artikel 107 opgeheven voor het Waalse gewest door BWG 2014-05-15/74, art. 17, 024; Inwerkingtreding : 05-09-2014>