Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
26 MAART 2019 9 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het recht op voeding ten laste van de staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden
  28 JULI 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair
  25 SEPTEMBER 2008. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare. (Opschrift gewijzijd bij ))
  25 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerlucht-vaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad
  21 OKTOBER 1975. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen.
  21 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de krijgsmacht
  18 MAART 2003. - Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.
  17 OKTOBER 1983. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor pompdienstprestaties volbracht in het kader van de Belgische deelname aan het Navo-pijpleidingssysteem.
  15 JANUARI 1962. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland.
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  14 APRIL 1958. - Algemeen reglement van de ziekte- en invaliditeitsverzekering der zeelieden
  11 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van beroep tegen de beslissing van het Participatiefonds bedoeld bij de artikelen 6, § 4, eerste lid, 7, § 3, eerste lid en 9, § 3, eerste lid van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de artikelen 6, § 2, derde lid en § 3, derde lid en 7, § 1, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van de in artikel 11, § 1, eerste lid en in het artikel 6, § 2, achtste lid, van de wet van 3 december 2005 bedoelde ambtenaren betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
22 MAART 2019 8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
  8 JULI 2011. - Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (aangehaald als : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011)
  7 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.
  4 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden afgeleverd
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
  27 MEI 1999. - Decreet betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen (Vertaling).
  26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen
  25 MEI 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005
  23 MAART 1995. - Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.
  22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten
  22 JUNI 2004. - Deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen, aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004
  22 DECEMBER 2017. - Decreet over het lokaal bestuur
  21 FEBRUARI 2003. - Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën
  20 JULI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren
  2 AUGUSTUS 2002. - Programmawet.
  19 JUNI 1989. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
  16 JUNI 2005. - Decreet betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de Maatschappelijke Actie en het Gezin (VERTALING)
  11 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding
  1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
21 MAART 2019 9 JUNI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden
  7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen
  30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018
  3 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2018
  26 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest
  25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit betreffende bij de produktie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen.
  25 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden
  20 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
  2 MEI 1995. - Ministerieel besluit betreffende de delegatie van bevoegdheid zoals gegeven bij het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.
  18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017
  14 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
  13 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Federale Pensioendienst betaalde uitkeringen.
  12 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.
  11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
  1 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer
20 MAART 2019 16 JUNI 1998. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken.
  12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. (Socialehuurbesluit)
  1 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
19 MAART 2019 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Bijvoegsel : GEBIEDSOMSCHRIJVING EN ZETEL VAN HOVEN EN RECHTBANKEN.
18 MAART 2019 8 MAART 2007. - Besluit van het Verenigd College houdende de analytische componenten van de algemene boekhouding
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik.
  21 MAART 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen.
  21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers
  21 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen
  2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid
  2 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen
  18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn
  16 JULI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid. (Opschrift gewijzigd door AR 2019-02-11/06, art. 1; ED : 03-03-2019)
  14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Deel 2 : Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (art. 141 tot en met 285) en bijlagen.
  14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Deel 1 : Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (art. 1 tot en met 140).
  11 DECEMBER 2013. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de Stafdienst Logistiek
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
  1 AUGUSTUS 1985. - Wet houdende fiscale en andere bepalingen.
15 MAART 2019 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  30 AUGUSTUS 2013. - Wet houdende de Spoorcodex
  26 NOVEMBER 1973. - Koninklijk besluit betreffende de wegvergunningen bedoeld bij de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.
  26 JUNI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun inzake pre-activiteit en de steun voor studies en diensten van externe consultants
  26 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen
  21 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking van de hulpverleningszone
  21 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone
  18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade
  1 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen
14 MAART 2019 9 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten (Opschrift gewijzigd door AGF 2018-07-20/12, art. 2; ED : 15-09-2018)
  6 NOVEMBER 2008. - Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld.
  30 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen
  3 JUNI 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur
  25 MAART 1999. - Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
  25 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
  24 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap
  22 OKTOBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter stijving van en houdende toezicht op het Intersyndicaal Fonds voor de sectoren van de Franse Gemeenschap betreffende de sector van het kinderwelzijn (VERTALING)
  22 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.
  21 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen
  20 DECEMBER 2007. - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (Overeenkomst geregistreerd op 8 januari 2008 onder het nummer 86253/CO/300)
  2 MEI 2013. - Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
  18 MAART 1999. - Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen.
  18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
  17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan vliegtuigexploitanten voor de periode 2012, de periode 2013-2016 en de periode 2017-2023(Opschrift gewijzigd door ARW 2018-08-30/02, art. 1; ED : 21-09-2018)
  17 MAART 2005. - Milieuwetboek - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Regelgevend deel.
  17 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën.
  16 MAART 1971. - Arbeidswet
  16 JULI 2013. - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid (Overeenkomst geregistreerd op 25 juli 2013 onder het nummer 116317/CO/300)
  15 JULI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.
  15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn
  14 JULI 1989. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen.
  12 APRIL 2017. - Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen
  10 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL III. (art. 407 tot en met 447bis)
13 MAART 2019 8 MEI 2009. - Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet)
  8 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.
  30 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling(VERTALING).
  30 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) (Deel 12, Deel 13 en bijlagen) (Nota : om technische en praktische redenen, werden de Romeinse cijfers van de artikelen van deze tekst, veranderd in Arabische cijfers respectievelijk met volgende artikelen : Artikel I.I.1 wordt Artikel 1.1.1; Art. III.II.3 wordt Art. 3.2.3. De verwijzingen ingesloten in de artikelen werden niet veranderd en een verwijzing naar artikel III.VII.4 moet gelezen worden als een verwijzing naar artikel 3.7.4).
  30 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) (Deel 1 tot en met 11) (Nota : om technische en praktische redenen, werden de Romeinse cijfers van de artikelen van deze tekst, veranderd in Arabische cijfers respectievelijk met volgende artikelen : Artikel I.I.1 wordt Artikel 1.1.1; Art. III.II.3 wordt Art. 3.2.3. De verwijzingen ingesloten in de artikelen werden niet veranderd en een verwijzing naar artikel III.VII.4 moet gelezen worden als een verwijzing naar artikel III.7.4)
  3 MAART 2004. - Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs (VERTALING).
  27 OKTOBER 1993. - Besluit van de Vlaamse regering tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen.
  24 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  23 JUNI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector (VERTALING).
  2 OKTOBER 2003. - Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België.
  19 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
  18 JULI 2017. - Wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme
  17 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling
  12 JANUARI 1970. - Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst.
  10 APRIL 2003. - Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector (VERTALING).
12 MAART 2019 7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
  6 JULI 2016. - Wet tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel
  5 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden
  3 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
  26 NOVEMBER 2011. - Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden
  26 MAART 2010. - Dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
  21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière
  16 MAART 1803. - Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.
  14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. DEEL 1. : TEKST.
  13 JULI 1998. - Decreet betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving. (Vertaling).
  11 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
  10 MEI 2007. - Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.
  10 MEI 2007. - Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  10 FEBRUARI 1981. - Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector.