Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
24 SEPTEMBER 2021 8 MEI 2009. - Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet)
  8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium (VERTALING)
  7 OKTOBER 1997. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.
  6 JULI 2001. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001.
  4 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (VERTALING).
  30 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden van begeleidingsondernemingen en van begeleiders van uitzonderlijk vervoer en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer
  30 JUNI 2017. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017
  30 JUNI 2016. - Decreet betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie
  30 JANUARI 2014. - Decreet betreffende de financiering van onderzoek in de universiteiten
  3 MEI 2019. - Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs
  3 MEI 2019. - Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het Hoger Onderwijs en het Onderzoek
  3 MAART 2005. - Milieuwetboek. - Boek 2 : Gecoordineerde Waterwetboek. - Regelgevend deel. (Vertaling)
  29 MAART 2019. - Decreet houdende de Vlaamse Codex OverheidsfinanciŽn
  27 OKTOBER 1997. - Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap (VERTALING).
  27 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen (VERTALING)
  24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
  23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  23 APRIL 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs
  21 JUNI 1985. - Wet betreffende het onderwijs.
  21 FEBRUARI 2019. - Decreet tot vaststelling van de organisatie van het hoger onderwijs in de hogescholen
  20 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen
  20 DECEMBER 2001. - Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten)
  19 MAART 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
  19 JANUARI 1995. - Besluit van de Waalse Regering houdende de reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. (VERTALING)
  19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
  18 JULI 2008. - Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw en bachelor verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, ter versterking van de studentenmobiliteit en houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs. (Vertaling)
  18 DECEMBER 2020. - Programmadecreet bij de begroting 2021
  17 MAART 2005. - Milieuwetboek - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Regelgevend deel.
  17 JULI 2013. - Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique
  15 JUNI 2018. - Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoŲrdineerd op 15 juni 2018
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  14 JUNI 2001. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt (VERTALING).
  11 APRIL 2014. - Decreet tot aanpassing van de financiering van de instellingen voor hoger onderwijs aan de nieuwe organisatie van de studies
  1 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie.
23 SEPTEMBER 2021 9 SEPTEMBER 1996. - Decreet betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen (VERTALING).
  9 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen individuele levensverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen (Opschrift gewijzigd bij KB 2019-07-16/05, art.2 , 002; Inwerkingtreding : 01-09-2019)
  9 DECEMBER 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiŽle en territoriale bevoegdheid
  8 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs
  8 JUNI 2007. - Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap
  8 JULI 2011. - Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (aangehaald als : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011)
  7 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie
  7 JANUARI 2016. - Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap
  7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap
  7 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging
  5 MAART 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van bachelors en masters in de Engelse taal
  30 APRIL 2009. - Decreet tot regeling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiŽring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie
  29 AUGUSTUS 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU), van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs
  27 APRIL 2018. - Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid
  22 DECEMBER 2017. - Decreet over het lokaal bestuur
  22 DECEMBER 1970. - Koninklijk besluit betreffende de algemene organisatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  22 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van projectsubsidies in het kader van de regularisatie van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen
  21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten
  21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden
  21 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende aanwijzing van de hiŽrarchische meerderen die bevoegd zijn op het gebied van tuchtzaken
  2 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten
  19 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van ťťn inrichting voor gewoon secundair onderwijs
  19 NOVEMBER 1970. - Koninklijk besluit betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers.
  18 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening bij de programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort
  18 JULI 2008. - Decreet tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs (VERTALING)
  18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding
  17 JULI 2020. - Decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.Citeertitel: "Vlaamse Codex Wonen van 2021"
  15 MEI 2019. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum
  14 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiŽle instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
  10 MEI 2015. - GecoŲrdineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
  1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
22 SEPTEMBER 2021 6 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de repertoriums van de basisopties en de opleidingen in het secundair onderwijs
  5 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake
  5 JULI 2013. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
  30 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
  22 DECEMBER 2016. - Waalse wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling - Reglementair deel
  21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding
  19 APRIL 1995. - Decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
  13 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (aangehaald als : Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013)
21 SEPTEMBER 2021 6 JULI 1987. - Koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.
  4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  3 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van het het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
  27 MEI 1975. - Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten van militairen die in werkelijke dienst overleden zijn.
  25 APRIL 2019. - Besluit van de Regering tot vaststelling van de procedure voor de registratie en erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen en tot afgifte van een Europese beroepskaart
  22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten
  21 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling
  17 MEI 2006. - Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.
  13 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
  12 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs
  11 OKTOBER 2013. - Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (aangehaald als : Codex Hoger Onderwijs)
20 SEPTEMBER 2021 8 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding
  29 DECEMBER 1970. - Koninklijk besluit houdende oprichting van een Paritair Comitť voor de zeevisserij en tot vaststelling van het aantal leden.
  28 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. (UBPol : uitvoeringsbesluit van het statuut van het personeel van de politiediensten)
  22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft
  21 AUGUSTUS 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern voor directeurs van kleuter-, lagere en basisscholen
  20 JULI 1971. - Koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.
  19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als : Energiebesluit).
  19 JUNI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van een opleidingsstelsel gewijd aan het thema van de gemeenschappelijke kern
  11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen
17 SEPTEMBER 2021 8 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het informaticaportaal bedoeld in artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coŲrdinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015 met hetzelfde doel
  30 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) (Deel 1 tot en met 11)
  22 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce"
  18 MAART 2009. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
16 SEPTEMBER 2021 9 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
  8 MEI 2019. - Belgisch Scheepvaartwetboek
  8 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten.
  7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg
  6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek
  4 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
  29 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van en het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19 (Opschrift gewijzigd door DVR 2020-12-18/04, art. 7, 002; ED : 01-07-2020)
  29 APRIL 1999. - Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
  26 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet
  24 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool
  20 JANUARI 1999. - Wet ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ.
  18 JUNI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen de door het agentschap "Opgroeien regie" erkende voorzieningen en vergunde diensten. (Opschrift vervangen door BVR 2014-09-05/12, art. 11 , 004; Inwerkingtreding : 13-11-2014) (Opschrift gewijzigd door BVR 2021-03-12/10, art. 11, 011; ED : 18-04-2019)
  13 JANUARI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. (aangehaald als : Vlaams personeelsstatuut)
  12 MEI 2021. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privť- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
15 SEPTEMBER 2021 9 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL II. (Art. 217 tot en met 406) (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan het vierde deel Titel II van het tweede Boek omvat)
  8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.
  8 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering waarbij aan Infrabel een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van pesticiden voor het spooronderhoud
  8 JULI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
  7 NOVEMBER 2013. - Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies
  6 JANUARI 2014. - Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
  6 DECEMBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.
  5 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel
  24 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap
  23 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, 3į, b, 28, ß 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen
  21 DECEMBER 1990. - Decreet houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.
  19 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan het derde deel Titel 1 van het Tweede Boek omvat.)
  19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015.
  18 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel.
  17 MEI 1999. - Decreet betreffende het hoger kunstonderwijs (VERTALING).
  16 JANUARI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming
  14 AUGUSTUS 1986. - Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
  12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
  12 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
14 SEPTEMBER 2021 4 APRIL 2014. - Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
  28 JANUARI 1977. - Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen. -
  25 MEI 2012. - Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen (het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012)
  20 DECEMBER 2019. - PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020
  2 MEI 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 oktober 2017 betreffende de culturele bescherming van het boek
  18 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen
  17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid
  17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid
  17 DECEMBER 2020. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021
  15 MEI 2009. - Vlaamse codex ruimtelijke ordening
  14 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de ministeriŽle kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het "SePAC"
  11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te dijken
13 SEPTEMBER 2021 7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen
  7 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag
  30 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
  27 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 28, ß 4, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, wat betreft de verlagingen en terugbetaling van de steun
  25 DECEMBER 2016. - Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten
  24 OKTOBER 2019. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor jongeren ingeschreven als werkzoekende
  24 JULI 1997. - Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren (takendecreet) (VERTALING).
  23 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen
  21 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 (Opschrift vervangen door MB 2021-07-14/14, art. 1, 002; ED : 07-08-2021)
  20 DECEMBER 2013. - Decreet betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap
  15 DECEMBER 2000. - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap.
  13 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
  11 APRIL 2014. - Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs