Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
22 JUNI 2018 28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  21 DECEMBER 1998. - Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
  20 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
21 JUNI 2018 30 AUGUSTUS 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
  3 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  3 DECEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van een opvolgings- en rapporteringshulpmiddel ter bepaling van de reŽle kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot opheffing van het besluit van 22 januari 2009 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  28 JUNI 2009. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
  25 MAART 1997. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiŽring van de instellingen voor schuldbemiddeling
  25 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  25 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen.
  24 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coŲrdinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comitť van watergebruikers
  23 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica
  2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog
  19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie
  19 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde
  16 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
  12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod
20 JUNI 2018 9 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
  8 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs
  4 SEPTEMBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk of bijbetrekking worden beschouwd.
  4 APRIL 2014. - Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest (aangehaald als : GIPOD-decreet van 4 april 2014)
  31 JULI 2009. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
  3 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie
  3 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
  28 AUGUSTUS 1995. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan en kunstonderwijs. (VERTALING) - (NOTA : de artikelen 19 tot 27 werden de artikelen 38 tot 46,
  28 APRIL 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn
  27 APRIL 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een politiek verlof op verzoek van het personeelslid
  25 JANUARI 1995. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs.
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en het koninklijk besluit van 1 december 1970 houdende bezoldigingsregeling van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs
  24 FEBRUARI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.
  23 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het personeel van het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
  23 AUGUSTUS 2004. - Koninklijk besluit tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie
  22 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire bedragen voor de uitgaven die verband houden met de huisvestingskosten en de reiskosten per vliegtuig als bepaald in artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  21 MAART 1991. - Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
  21 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof wegens moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs.
  2 FEBRUARI 2007. - Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs. (VERTALING)
  18 JULI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan
  18 DECEMBER 1992. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993.
  15 MAART 1990. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
  14 MAART 2008. - Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen. (aangehaald als : KLIP-decreet)
  12 SEPTEMBER 1995. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie (VERTALING).
  12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
  12 JULI 2013. - Decreet betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet)
  11 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanrekening van administratieve kosten bij een verlof wegens opdracht, verlof voor vakbondsopdrachten, verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet, of verlof voor prestaties ten behoeve van politieke groeperingen die in de wetgevende vergaderingen erkend zijn of hun voorzitters, voor de personeelsleden van het onderwijs
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende de regeling van het uniform van de geÔntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
19 JUNI 2018 31 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
  24 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen , veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
  22 JUNI 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie
  20 AUGUSTUS 2001. - Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001
  10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt
18 JUNI 2018 30 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomitťs voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomitť II - FinanciŽn
  23 MAART 2005. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de ProvinciŽn.
  21 DECEMBER 2013. - Consulair Wetboek
  11 DECEMBER 1998. - Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
  1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
15 JUNI 2018 8 MAART 1989. - Koninklijk besluit tot oprichting van Leefmilieu Brussel.
  5 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
  5 DECEMBER 1986. - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren.
  30 DECEMBER 1976. - Koninklijk besluit getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  3 APRIL 1997. - Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
  28 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
  28 DECEMBER 1971. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden.
  27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970
  24 OKTOBER 1936. - Koninklijk besluit houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden .
  24 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest
  20 MEI 1976. - Koninklijk besluit van 20 mei 1976 tot inrichting van de sociale dienst voor de zeelieden ter koopvaardij zoals bedoeld in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij.
  19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als : Energiebesluit).
  19 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
  19 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 104 van de wet op de ziekenhuizen
  17 DECEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest
  16 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit betreffende de vergunning van spoorwegonderneming
  15 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij
  13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee
  11 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen
14 JUNI 2018 9 NOVEMBER 1994. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij.
  9 DECEMBER 1968. - Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers.
  9 APRIL 1965. - Koninklijk besluit betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij.
  6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek
  5 JUNI 2002. - Wet betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.
  3 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot erkenning en subsidiŽring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik
  3 APRIL 2006. - Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van FinanciŽn
  27 DECEMBER 2006. - Wet houdende diverse bepalingen (I)
  21 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
  15 MEI 2009. - Vlaamse codex ruimtelijke ordening
  1 APRIL 1971. - Wet houdende oprichting van een regie der gebouwen.
13 JUNI 2018 5 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie
  28 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen. (Vertaling)
  28 AUGUSTUS 1995. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan en kunstonderwijs (VERTALING)
  25 OKTOBER 1991. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen, verschuldigd voor de keuring van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw, alsmede van de vergoedingen verschuldigd voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de land-, tuin- en bosbouw.
  24 MAART 1936. - Koninklijk besluit op de bewaring, ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken.
  23 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het tarief van de ontledingen uitgevoerd door de Rijksontledingslaboratoria.
  23 JANUARI 2009. - Decreet houdende bepalingen betreffende het verlof voor sportactiviteiten en diverse dringende maatregelen inzake het onderwijs. (VERTALING)
  21 JULI 2016. - Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters
  21 AUGUSTUS 1879. - WETBOEK VAN KOOPHANDEL : BOEK II _ Zeevaart en binnenvaart. (WET houdende Boek II van het Wetboek van Koophandel). -
  19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie
  17 DECEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de erkenning als loontrieerder.
  16 DECEMBER 1851. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheken. - HYPOTHEEKWET (
  12 SEPTEMBER 1995. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wachtweddetoelage in het gesubsidieerd vrij onderwijs voor sociale promotie (VERTALING). -
  11 MAART 1993. - Besluit van de Waalse Gewestexecutieve tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. (VERTALING)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
  10 JULI 2008. - GecoŲrdineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
12 JUNI 2018 5 JULI 1998. - Wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.
  5 AUGUSTUS 1992. - Wet op het politieambt
  29 NOVEMBER 2001. - Wet tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken.
  20 DECEMBER 2005. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie.
  14 DECEMBER 2004. - Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek.
  12 MAART 2007. - Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 AUGUSTUS 2005. - Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft.
  10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beŽdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
11 JUNI 2018 9 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL II. (Art. 217 tot en met 406)
  5 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen.
  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515).
  17 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter)
  17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970.
  15 JUNI 1935. - WET op het gebruik der talen in gerechtszaken.
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies)