Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
23 APRIL 2018 7 MAART 2007. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen.
  6 MAART 2007. - Koninklijk besluit ter organisatie van fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieŰn bij schapenrassen.
  6 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid
  5 MEI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aviaire influenza
  5 MAART 2007. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad
  5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot oprichting van een ComitÚ voor advies inzake biociden
  30 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort opgericht als staatsdiensten met afzonderlijk beheer
  29 JUNI 1981. - Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
  28 APRIL 2003. - Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
  27 OKTOBER 2006. - Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
  26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren
  25 APRIL 2007. - Wet houdende diverse bepalingen (IV). (NOTA : bij arrest nr 7/2011 van 27-01-2011 (B.St. 11-03-2011, p. 15987-15991), heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 173, 3░ en 4░, 200, 202 en 203 vernietigd)
  24 OKTOBER 2011. - Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de ge´ntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen
  23 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 39 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid en houdende nadere toepassingsregelen
  17 JUNI 2013. - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. (Opschrift gewijzigd door W 2017-02-16/19, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 30-06-2017)
  14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Deel 2 : Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (art. 141 tot en met 285) en bijlagen.
  14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik - Deel 1 : Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (art. 1 tot en met 140).
  12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 2 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd
  10 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van het raadgevend comitÚ van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister
  1 JUNI 2008. - Koninklijk besluit tot toelating van het vaccin voor diergeneeskundig gebruik tegen Japanse encefalitis
20 APRIL 2018 6 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de beginselen van goede laboratoriumpraktijken en het toezicht op de uitvoering ervan bij proeven op scheikundige stoffen.
  5 MAART 2008. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten (VERTALING)
  4 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  29 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving.
  28 JULI 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
  28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk
  25 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŰle middelen van de ziekenhuizen.
  23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  23 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.) te voorkomen.
  22 MEI 2005. - Koninklijk besluit houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zo÷noses en zo÷noseverwekkers.
  22 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.
  21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers
  19 MAART 2004. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest
  17 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose.
  10 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer
  10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
19 APRIL 2018 3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de afdeling beoefenaars van de verpleegkunde van de Hoge Raad voor gezondheidsberoepen
  3 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort.
  29 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
  28 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten.
  26 APRIL 1999. - Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie voor de co÷rdinatie van het antibioticabeleid
  25 NOVEMBER 2016. - Decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten
  20 DECEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de rehabilitatieplannen (VERTALING)
  19 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de lampolie
  18 MAART 1999. - Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen.
  17 MAART 1997. - Koninklijk besluit houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers. -
  15 JULI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.
  14 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.
  10 JUNI 2001. - Koninklijk besluit houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie.
18 APRIL 2018 9 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zo÷technische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma.
  8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II.
  5 FEBRUARI 1974. - Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comitÚs en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid.
  5 DECEMBER 1973. - Koninklijk besluit besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair ComitÚ voor het kleding- en confectiebedrijf.
  4 APRIL 1996. - Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.
  30 APRIL 1951. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III _ TITEL VIII _ HOOFDSTUK II, Afdeling 2bis : Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder
  3 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I.
  29 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria die voedingsmiddelen en andere produkten ontleden.
  28 OKTOBER 1996. - Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van LPG voor wegvoertuigen
  28 FEBRUARI 1994. - Koninklijk besluit betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik.
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen
  23 JULI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen
  21 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling en de wijze van innen, door de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen.
  21 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen
  17 MAART 1972. - Koninklijk besluit tot oprichting van sommige paritaire comitÚs en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan.
  12 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend
17 APRIL 2018 5 DECEMBER 1990. - Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters van voedingsmiddelen en andere produkten.
  30 NOVEMBER 1976. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen. (NOTA : na de invoering van de euro (KB 2000-07-20/56), in wat betreft de laatste indexatie van Tarief der akten 2018, zie VARIA 2017-12-20/01, art. M, ED : 01-01-2018)
  3 JUNI 1999. - Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent.
  29 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 ░C en gelijk aan 100 ░C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3 000 liter of meer en kleiner is dan 25 000 liter (VERTALING)
  21 SEPTEMBER 2011. - ministerieel besluit tot aanwijzing in Sciensano van de bevoegde hiŰrarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen
  2 FEBRUARI 2005. - Ministerieel besluit tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen.
  19 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
  18 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit waarbij de aard van de bij de verplichte inenting tegen poliomyelitis te gebruiken entstof wordt bepaald.
  18 MAART 1988. - Koninklijk besluit tot oprichting van een Hoge Raad voor de Co÷rdinatie van de AIDS-bestrijding.
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  14 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2 (VERTALING).
  12 JUNI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong.
  10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn
16 APRIL 2018 9 FEBRUARI 1981. - Koninklijk besluit betreffende het toezicht bij de invoer van voedingsmiddelen en andere in de wet van 24 januari 1977 bedoelde produkten.
  8 OKTOBER 1998. - Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht (VERTALING)
  8 FEBRUARI 1980. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor de ontleding van bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.
  6 JUNI 1960. - Koninklijk besluit betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.
  6 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding.
  6 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de runderbrucellose.
  31 MEI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliŰn (VERTALING)
  31 MEI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afgewerkte oliŰn (VERTALING)
  28 JULI 1964. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong mogen worden ingevoerd.
  27 MEI 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01 (VERTALING).
  22 SEPTEMBER 1966. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen.
  21 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
  20 OKTOBER 1994. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie
  2 APRIL 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest (VERTALING).
  19 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen
  19 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
  12 JULI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de vaste installaties voor de productie van koude en warmte waarbij gebruik gemaakt wordt van een koelcyclus (VERTALING)
  10 NOVEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die toezicht uitoefenen op de laboratoria voor klinische biologie
  10 MEI 2015. - Geco÷rdineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
  10 MAART 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of sortering, voorbehandeling en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (VERTALING)
  10 JUNI 1959. - Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 April 1958 tot wijziging van het Wetboek, van strafvordering, van de wet van 1 Augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
13 APRIL 2018 5 MAART 1997. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van Titel VI van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen
  3 APRIL 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over meer dan drie werkkuilen of hefbruggen beschikken (VERTALING)
  3 APRIL 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor motorvoertuigen die over 3 of minder dan 3 werkkuilen of hefbruggen beschikken (VERTALING)
  3 APRIL 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake de exploitatie van bepaalde installaties voor de inzameling van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en van de oevers van waterlopen en -vlakken verwijderd worden
  28 NOVEMBER 1969. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  27 MEI 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 45.91.02 (VERTALING)
  27 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de verzameling en de sortering van metaalhoudende afvalstoffen, voor de installaties voor de verzameling, de sortering of de terugwinning van onderdelen van afgedankte voertuigen, de demontage- en reinigingscentra voor afgedankte voertuigen en de centra voor de vernietiging van afgedankte voertuigen en de behandeling van ferro- en niet-ferro-metalen (VERTALING).
  27 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn (VERTALING)
  27 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving (VERTALING). (NOTA : ERRATUM voor het arrest nr 185.629 van de Raad van State van 07-08-2008, zie B.St. van 03-03-2009, p. 17559 : het 9e streepje te worden vervangen als volgt : "- de woorden "aan de technisch ambtenaar" in artikel 31, paragra
  26 AUGUSTUS 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen (VERTALING)
  26 AUGUSTUS 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende integrale voorwaarden i.v.m. de containerparken voor huishoudelijke afvalstoffen (VERTALING)
  21 OKTOBER 1997. - Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
  18 MAART 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de aanvaardingscriteria van de afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving (VERTALING)
  17 JULI 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en op de werven voor de isolatie van asbest (VERTALING)
  16 JUNI 2014. - Verordening tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  13 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de registratie van ophalers , makelaars, handelaars en vervoerders van andere dan gevaarlijke afvalstoffen (VERTALING)
  13 MAART 2009. - Decreet betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt
  13 JUNI 1990. - Bosdecreet.
  12 DECEMBER 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting, organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.
12 APRIL 2018 9 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten
  7 APRIL 1999. - Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst.
  3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.
  27 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (VERTALING)
  27 DECEMBER 2006. - Wet houdende diverse bepalingen (I)
  26 JUNI 2002. - Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen.
  24 JULI 1987. - Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
  21 FEBRUARI 2003. - Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŰn
  2 APRIL 2015. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Waarnemingscentrum voor de Handel en van de Beroepscommissie voor de handelsvestigingen
  19 JULI 2012. - Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
  19 APRIL 2014. - Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
  17 MEI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding
  14 JUNI 2001. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt (VERTALING).
  13 JULI 2016. - Decreet betreffende de studie diergeneeskunde
  11 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons
11 APRIL 2018 6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek
  5 MAART 2017. - Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk
  4 APRIL 2014. - Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
  29 APRIL 1999. - Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
  25 APRIL 2014. - Decreet betreffende complexe projecten
  24 DECEMBER 2002. - Programmawet (I).
  2 MAART 1927. - Wetboek diverse rechten en taksen - Eertijds : Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen <Opschrift Vervangen bij W 2006-12-19/33, art. 2)
  19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van een erkenning, een attest van toezicht en de subsidies voor buitenschoolse opvang (aangehaald als : Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014)
  17 MAART 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiŰring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord
  16 NOVEMBER 2000. - Besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen (VERTALING)
  16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang (aangehaald als: Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang)
  15 MEI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen
  14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiŰle diensten.
  12 JULI 2013. - Decreet betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies)
10 APRIL 2018 30 AUGUSTUS 2013. - Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur
  3 MEI 2013. - Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  28 FEBRUARI 2007. - Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.
  24 FEBRUARI 2014. - Programmadecreet 2014
  22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen
  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL I en II (art. 711-1100)