Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
19 JANUARI 2018 9 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen
  8 MEI 2014. - Ordonnantie betreffende het toeristische logies
  7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
  31 JANUARI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen
  3 AUGUSTUS 2012. - Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (NOTA 1 : art. 23 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2013-07-11/19, art. 99; ED : 55-55-5555 (niet meer van toepassing, zie art. 23))
  3 AUGUSTUS 2012. - Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector
  28 APRIL 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor bepaalde taken opgenomen in artikel 23 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristisch logies
  25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen
  25 APRIL 2014. - Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. (Aangehaald als : Bankwet) (Opschrift gewijzigd door W 2016-10-25/05, art. 2, 009; ED : 01-12-2016)
  22 APRIL 2010. - Ordonnantie " houdende het statuut van de reisagentschappen " (nr. A-72/1 en 2 - 2009/2010)
  21 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
  2 JANUARI 1991. - Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium
  16 DECEMBER 1851. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheken. - HYPOTHEEKWET (
  13 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
18 JANUARI 2018 8 JULI 2016. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (de Overeenkomst)
  5 AUGUSTUS 1988. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen reglement van de Waarborgkas van de wisselagenten.
  3 AUGUSTUS 2007. - Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen.
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  28 DECEMBER 2011. - Wet op het Afwikkelingsfonds
  24 AUGUSTUS 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
  20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014
  2 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten.
  15 DECEMBER 2004. - Wet betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten.
  11 MEI 2007. - Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers
  11 JULI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake
  11 JULI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de Erkenningsraad voor effectenmakelaars en de titel van effectenmakelaar.
  11 FEBRUARI 2013. - Wet tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
  10 NOVEMBER 1967. - GecoŲrdineerd koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiŽle instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten
  1 APRIL 2007. - Koninklijk besluit van 1 april 2007 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in BelgiŽ.
17 JANUARI 2018 7 MEI 2013. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector
  7 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  5 JANUARI 1971. - Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector. -
  30 MAART 2009. - Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van Fedris ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  3 JULI 1967. - WET betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
  27 DECEMBER 2006. - Programmawet (I).
  25 OKTOBER 2016. - Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
  23 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's
  21 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012
  21 MAART 1804. - BURGERLIJKE WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515).
  21 JANUARI 1993. - Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten .
  12 JANUARI 1973. - Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening .
  12 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques.
16 JANUARI 2018 7 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  5 MAART 2006. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van Fedris.
  18 DECEMBER 2016. - Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiŽn
  17 OKTOBER 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen.
  12 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.
  12 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  1 APRIL 2007. - Wet op de openbare overnamebiedingen.
15 JANUARI 2018 8 JULI 2011. - Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (aangehaald als : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011)
  8 JULI 1976. - Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Versie geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  26 MEI 2002. - Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie
  24 NOVEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het " handvest " van de sociale verzekerde.
  24 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen. (KB 1994-08-12/43, art. 1, 004; ED : 01-01-1994)
  2 APRIL 1965. - Wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  19 MEI 1995. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van de medische controle door de geneesheren-inspecteurs van Fedris.
  16 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij Fedris.
  14 APRIL 1997. - Koninklijk besluit tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  12 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59, 9į, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. (KB 1997-08-08/30, art. 2, 002; ED : 01-01-1997) -
  12 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 51ter, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  10 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door Fedris.
  10 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
12 JANUARI 2018 4 APRIL 1995. - Wet houdende fiscale en financiŽle bepalingen. (Erratum, zie B.St. 01-07-1995, p. 18652) -
  30 DECEMBER 1976. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  30 DECEMBER 1976. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 45quinquies, 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  30 DECEMBER 1976. - Koninklijk besluit getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  28 DECEMBER 1971. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden.
  25 OKTOBER 2016. - Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds
  25 APRIL 2014. - Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
  23 MAART 1982. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.
  21 DECEMBER 1971. - Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze van berekening en inning van de bijdrage bepaald bij artikel 59, 1į, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en bestemd voor Fedris.
  21 DECEMBER 1971. - Koninklijk besluit betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door Fedris.
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
11 JANUARI 2018 4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen
  3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten.
  29 NOVEMBER 1963. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van slager-groothandelaar in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
  27 MAART 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  24 FEBRUARI 1978. - Koninklijk besluit tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van droogkuiser-verver in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
  23 DECEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen.
  22 APRIL 2010. - Ministerieel besluit betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager
  21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer.
  21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen.
  21 DECEMBER 1971. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  19 MAART 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  19 APRIL 2014. - Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
  14 JANUARI 1993. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van brood- en banketbakker in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
  13 JUNI 1984. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
  13 DECEMBER 1990. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve houdende oprichting van basisoverlegcomitťs in het gebied van het Sectorcomite Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. (Err. B.St. 08-02-1992, p. 2772).
10 JANUARI 2018 8 MEI 2009. - Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk
  24 JULI 1996. - Decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiŽring van de instellingen voor schuldbemiddeling
  2 APRIL 2004. - Decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht.
  17 JANUARI 2000. - Decreet tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap (VERTALING).
  16 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.
  15 JUNI 2012. - Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie (aangehaald als : Wapenhandeldecreet)
09 JANUARI 2018 27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970
  19 JULI 1990. - Ordonnantie houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
  10 APRIL 1971. - Arbeidsongevallenwet.
  1 APRIL 2010. - Waals Toerismewetboek
08 JANUARI 2018 4 MAART 2010. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, 13į van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970
  3 MAART 2005. - Milieuwetboek. - Boek 2 : Gecoordineerde Waterwetboek. - Regelgevend deel. (Vertaling)
  3 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen
  29 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het beheerscomitť voor de beroepsziekten kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen
  25 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij Fedris en tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen en presentiegelden toegekend aan de voorzitter en de leden van deze verschillende organen.
  17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970.
  13 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970
  11 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen
  1 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, 8į, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970