Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
17 AUGUSTUS 2018 3 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht.
  20 DECEMBER 2011. - Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap
  19 JULI 2017. - Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs en onderzoek, cultuur, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, jeugd
  14 JULI 1997. - Decreet houdende het statuut van de " Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) " (VERTALING)
  1 FEBRUARI 2008. - Decreet tot regeling van de organisatie en de werking van de instanties belast met de coördinatie en het beheer van de steun uit de Structuurfondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt van het alternerend secundair onderwijs, het technisch secundair en beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, het gespecialiseerd secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het hoger onderwijs (VERTALING)
15 AUGUSTUS 2018 30 APRIL 2009. - Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken
  30 APRIL 2009. - Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit
  24 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  22 FEBRUARI 2008. - Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs (VERTALING)
  19 JULI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken
  14 JULI 1997. - Decreet houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap (VERTALING).
14 AUGUSTUS 2018 4 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
10 AUGUSTUS 2018 31 JANUARI 2009. - Wet betreffende de continuďteit van de ondernemingen
  30 NOVEMBER 1976. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen. (NOTA : na de invoering van de euro (KB 2000-07-20/56), in wat betreft de laatste indexatie van Tarief der akten 2018, zie VARIA 2017-12-20/01, art. M, ED : 01-01-2018)
  30 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Messancy van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy naar Aarlen
  3 JUNI 1999. - Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent.
  23 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht
  23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Nieuwpoort van het vredegerecht van het kanton Veurne en Nieuwpoort naar Veurne
  22 DECEMBER 1949. - Domaniale wet
  14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. DEEL 1. : TEKST.
  10 JULI 2008. - Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
  10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn
  1 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne en Durbuy naar Marche-en-Famenne.
  1 APRIL 1969. - Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
09 AUGUSTUS 2018 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK.
  8 AUGUSTUS 1997. - Faillissementswet.
  28 FEBRUARI 1947. - Besluitwet bestreffende de beteugeling van de sluikslachting en van den handel in van deze slachtingen voortkomend vleesch en vet
  27 MEI 1870. - Wet houdende het Militair Strafwetboek.
  27 JULI 1967. - Koninklijk besluit nr 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
  25 OKTOBER 1919. - Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. (KB 30-03-1936, art. 1)
  22 JANUARI 1945. - Wet betreffende de economische reglementering en de prijzen
  2 MAART 1927. - Wetboek diverse rechten en taksen - Eertijds : Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen <Opschrift Vervangen bij W 2006-12-19/33, art. 2)
  19 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan het derde deel Titel 1 van het Tweede Boek omvat.)
  18 JULI 1977. - ALGEMENE WET inzake douane en accijnzen
  17 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter)
  16 MAART 1803. - Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.
  12 JULI 1976. - Wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
  12 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL IV. (448 tot en met 524septies)
08 AUGUSTUS 2018 30 APRIL 2004. - Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn. (aangehaald als : decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht)
  28 DECEMBER 1944. - Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering.
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage I. - Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  24 JULI 1997. - Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren (takendecreet) (VERTALING).
  18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds
  17 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
  14 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
07 AUGUSTUS 2018 9 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
  3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de rapportering en tot vaststelling van de legitimatiekaart
  24 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet
  24 JUNI 1988. - NIEUWE GEMEENTEWET (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  21 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
06 AUGUSTUS 2018 16 MAART 1954. - WET betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
03 AUGUSTUS 2018 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
  19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als : Energiebesluit).
  17 APRIL 2008. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de overlegcomités voor de " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi " (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) (VERTALING)
  16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer. (genoemd "de wegverkeerswet")
  16 DECEMBER 1851. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheken. - HYPOTHEEKWET
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
  10 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde ten huize.
02 AUGUSTUS 2018 8 APRIL 1965. - Wet tot instelling van de arbeidsreglementen.
  5 DECEMBER 1968. - Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
  4 JANUARI 1974. - Wet betreffende de feestdagen. -
  4 AUGUSTUS 1996. - Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  28 JUNI 2013. - Programmawet
  26 JULI 2007. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor de personeelsleden van de Administratie der Douane en Accijnzen die de functie van douaneattaché uitoefenen in het buitenland
  24 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geďnterneerden
  23 OKTOBER 1978. - Koninklijk besluit nr. 5 betreffende het bijhouden van sociale documenten.
  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL III tot V (art. 1101 - 1581)
  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516-710bis).
  19 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister
  17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee
  17 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  16 MAART 1971. - Arbeidswet
  12 MEI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten
  12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers.