Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
19 JULI 2019 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies)
18 JULI 2019 7 DECEMBER 2016. - Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren
  6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek
  31 MEI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
  22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht
  19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als : Energiebesluit).
  17 MAART 2019. - Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur
  13 MAART 2016. - Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
17 JULI 2019 7 JULI 2017. - Decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin
  4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen.
  30 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
  3 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, ž 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
  3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een " Europese blauwe kaart "
  29 MAART 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker
  28 MAART 2014. - Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  21 NOVEMBER 1989. - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
  21 MAART 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  21 DECEMBER 2013. - Wet tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen
  18 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiŰle bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
15 JULI 2019 9 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL II. (Art. 217 tot en met 406)
  8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK.
  21 MAART 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel
  20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis.
  2 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
  19 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies) (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan het derde deel Titel 1 van het Tweede Boek omvat.)
  17 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter)
  17 APRIL 1878. - WET HOUDENDE DE VOORAFGAANDE TITEL VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
  15 JUNI 2006. - Statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht "APETRA"
  12 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL IV. (448 tot en met 524septies)
  10 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL III. (art. 407 tot en met 447bis)
12 JULI 2019 8 MEI 2009. - Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand. (aangehaald als : het CRAB-decreet)
  8 AUGUSTUS 1983. - Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
  5 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
  5 JULI 2002. - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.
  4 APRIL 2014. - Decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest (aangehaald als : GIPOD-decreet van 4 april 2014)
  3 JUNI 1970. - Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, geco÷rdineerd op 3 juni 1970.
  28 OKTOBER 2016. - Codificatie van decreten betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs
  24 JUNI 2016. - Decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 (aangehaald als : het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016)
  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL I en II (art. 711-1100)
  19 JULI 1991. - Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
  18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
  18 JULI 2008. - Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  16 DECEMBER 1851. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheken. - HYPOTHEEKWET
  12 JANUARI 2005. - Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
  10 JUNI 2001. - Koninklijk besluit waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip " gemiddeld dagloon " wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht.
  10 AUGUSTUS 2005. - Wet tot oprichting van het informatiesysteem Phenix
  1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
11 JULI 2019 9 DECEMBER 2004. - Wet betreffende de internationale politiŰle verstrekking van gegevens van persoonlijke aard en informatie met gerechtelijke finaliteit, de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering
  8 JUNI 2006. - Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. (ook "Wapenwet genoemd)
  6 JULI 1976. - Wet tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter
  5 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.
  29 MAART 2004. - Wet betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafhof en de internationale straftribunalen.
  28 APRIL 1999. - Wet tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
  27 DECEMBER 2006. - Programmawet (I).
  24 DECEMBER 2002. - Programmawet (I).
  23 OKTOBER 1964. - Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.
  21 JUNI 2004. - Wet tot omzetting van het besluit van de raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken
  18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
  18 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
  18 DECEMBER 2008. - Ordonnantie betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen
  17 MEI 2006. - Wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.
  15 MEI 2012. - Wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld
  14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994. DEEL 1. : TEKST.
  1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13░, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht
10 JULI 2019 30 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden
  30 JULI 1981. - Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden.
  23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld
  2 AUGUSTUS 1974. - Wet betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten .
  19 DECEMBER 2003. - Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel
  18 DECEMBER 1986. - Koninklijk besluit betreffende de commissie voor financiŰle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.
  1 OKTOBER 1833. - Wet op de uitleveringen.
09 JULI 2019 4 MAART 1999. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. (Vertaling)
  30 JULI 2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  30 DECEMBER 1992. - Wet houdende sociale en diverse bepalingen.
  29 JUNI 1981. - Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
  27 JULI 1967. - Koninklijk besluit nr 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
  25 DECEMBER 2016. - Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens
  18 JULI 1977. - ALGEMENE WET inzake douane en accijnzen
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
08 JULI 2019 6 MEI 2009. - Wet houdende diverse bepalingen.
  6 JUNI 1994. - Decreet tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs. (Vertaling)
  5 MEI 2014. - Wet betreffende de internering
  4 JANUARI 1999. - Decreet betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten. (Vertaling)
  31 JANUARI 2007. - Wet inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
  27 MAART 2009. - Decreet betreffende radio-omroep en televisie
  24 DECEMBER 2002. - Programmawet (II)
  23 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie
  2 FEBRUARI 2007. - Decreet tot vaststelling van het statuut van de directeurs. (VERTALING)
  19 DECEMBER 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst
  16 MAART 1803. - Wet van 25 vent˘se jaar XI op het notarisambt. (NOTA : art.
  15 JULI 1970. - Wet tot vaststelling van de personeelsformatie van de ondernemingsrechtbanken en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek.
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers
05 JULI 2019 3 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
  3 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones
  28 JULI 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
  28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen
  26 NOVEMBER 1991. - Ministerieel besluit houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
  26 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, ž 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders.
  21 MAART 2018. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
  20 JULI 1971. - Koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.
  19 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde
  18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de retributies verschuldigd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor de verrichte opdrachten van brandpreventie
  17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep
  16 DECEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BOEK II, TITEL VII. (Art. 589 tot en met 648)
  14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie
  14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie
  14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
  12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod
  12 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
  10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beŰdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (WEGCODE).