Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
17 NOVEMBER 2017 8 MEI 2009. - Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet)
  6 NOVEMBER 2008. - Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet
  29 SEPTEMBER 2011. - Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
  29 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
  29 JANUARI 2004. - Decreet betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen (VERTALING)
  27 JUNI 2013. - Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet
  26 JUNI 2002. - Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad. -
  24 MAART 2011. - Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage I. - Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  23 OKTOBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van sommige modaliteiten van de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties
  20 DECEMBER 1996. - Decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie.
  19 JULI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende samenstelling en werking van de raadgevende comitťs bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  17 MAART 2005. - Milieuwetboek - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Regelgevend deel.
  15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen
  12 JULI 2013. - Decreet betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet)
  11 MAART 2004. - Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen (VERTALING).
  10 JULI 2008. - GecoŲrdineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
  10 FEBRUARI 1998. - Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. -
  1 FEBRUARI 2008. - Decreet tot regeling van de organisatie en de werking van de instanties belast met de coŲrdinatie en het beheer van de steun uit de Structuurfondsen die de Europese Unie ter beschikking stelt van het alternerend secundair onderwijs, het technisch secundair en beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, het gespecialiseerd secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en het hoger onderwijs (VERTALING)
15 NOVEMBER 2017 9 MAART 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld
  8 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
  4 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de algemene voorwaarden voor de exploitatie van de inrichtingen bedoeld in het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. (Vertaling). (Deze tekst wordt vervangen door Errata, M.B. 01.10.2002, p. 44159-44172)
  4 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (VERTALING).
  30 MAART 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke en regionale radio-omroeporganisaties.
  30 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media.
  26 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones
  25 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3, 13, ß 2, en 18 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken
  23 MEI 2000. - Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol
  2 APRIL 2015. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de procedure en verschillende maatregelen tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en tot wijziging van Boek I van het Leefmilieuwetboek
  18 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen
  17 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen
  16 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
  14 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
  13 JUNI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale , netwerk- en lokale radio-omroepen.
  12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken
  10 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit waarbij de nodige frequenties ter beschikking van de "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen" worden gesteld.
14 NOVEMBER 2017 8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiŽring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
  4 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten. (VERTALING)
  28 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers
  24 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  23 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende eenmalige subsidiŽring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning
  23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant
  22 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker
  22 MAART 1984. - Besluit van de Vlaamse Executieve tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.
  20 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds
  2 MAART 1927. - Wetboek diverse rechten en taksen - Eertijds : Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen <Opschrift Vervangen bij W 2006-12-19/33, art. 2)
  19 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
  19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen
  18 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiŽring van milieu- en natuurverenigingen
  13 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
  12 MEI 2014. - Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen
  11 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen
  11 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiŽring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners
13 NOVEMBER 2017 6 JUNI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting
  6 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het " Fonds ter reductie van de globale energiekost "
  6 JULI 2009. - Beheerscontract tussen de Belgische staat en het Fonds ter reductie van de globale energiekost
  4 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid
  23 DECEMBER 1994. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.
  21 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding van de verplaatsings- en verblijfkosten van de personen die niet tot de Administratie behoren en die deel uitmaken van sommige organen samengesteld in het kader van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
  21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen
  21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen
  20 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiŽring van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, ß 3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek.
  2 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.
  18 AUGUSTUS 1976. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiŽle tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen of landbouwrampen). (NOTA : voor het bevoegdheidsgebied van het Waalse Gewest wordt het opschrift vervangen door "Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiŽle tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door (landbouwrampen) (algemene rampen of landbouwrampen)" door DWG 2016-05-26/48, art. 26, ß 4, 004; ED : 27-10-2016)
  16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
  16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen
  16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020
  13 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015
  12 FEBRUARI 2008. - Wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties.
  1 MAART 1971. - Koninklijk besluit betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten. .
10 NOVEMBER 2017 9 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriŽle besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving
  6 JULI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting
  5 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, ß 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  3 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement internationaal Vlaanderen
  25 APRIL 2014. - Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XVII. - SubsidiŽring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra kortverblijf
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XII. - Woonzorgcentra.
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XI. - Centra voor kortverblijf.
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
  23 JULI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling van de Permanente Gemengde Schadecommissie Grondwater van de Benelux voor het Vlaamse Gewest
  23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode
  22 OKTOBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen
  21 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg
  21 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de subsidies, vermeld in artikel 38, ß 1, eerste lid, 1į, en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, ter beschikking gesteld worden van de VMSW (aangehaald als het Fundingbesluit)
  21 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten (aangehaald als het : FinanciŽringsbesluit)
  20 OKTOBER 1994. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie
  20 JULI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren
  2 MAART 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds
  19 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten
  19 JULI 2013. - Besluit tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure
  17 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 en 8.6.3 van het Energiebesluit van 19 november 2010
  17 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie
  15 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik
  15 JULI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten
  15 JULI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn'
  12 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang
  11 JANUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Veiling Emissierechten
  10 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie
  10 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor de monitoring van het sociaal woonaanbod, de sociale eigendomsverwerving en het aanbod van standplaatsen voor woonwagens, en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets
  10 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
09 NOVEMBER 2017 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK.
  7 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten
  6 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor.
  5 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Rubiconfonds
  5 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
  5 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
  4 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie
  30 JANUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's
  27 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling
  27 JULI 2017. - Ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst
  26 NOVEMBER 1991. - Ministerieel besluit houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
  25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering.
  23 APRIL 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs
  21 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomitť XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
  15 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
  15 DECEMBER 1980. - Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  14 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018
  13 JUNI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen
  12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. (Socialehuurbesluit)
  12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's
  11 APRIL 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
08 NOVEMBER 2017 9 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
  7 OKTOBER 1997. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs.
  7 JULI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Omgeving {LT}Opschrift gewijzigd door BVR 2017-02-24/16, art. 105, 002; ED : 01-04-2017{GT}
  3 MAART 1992. - Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriŽnten en van voedingsmiddelen waaraan nutriŽnten werden toegevoegd.
  3 JUNI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.
  29 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiŽring van huurdersorganisaties.
  29 JUNI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen
  28 OKTOBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verspreiding van milieu-informatie
  27 MAART 2003. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor dopingcontroleurs van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond om in hun functie bekrachtigd te kunnen worden.
  23 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  23 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos
  23 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten.
  20 MEI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiŽring van kringloopcentra.
  20 JULI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantiesen tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
  20 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
  2 FEBRUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.
  19 JULI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject
  16 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen
  14 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.
  12 DECEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding.
  12 APRIL 1894. - Kieswetboek
  1 MAART 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen
07 NOVEMBER 2017 7 NOVEMBER 2013. - Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies
  7 JULI 2017. - Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming
  5 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding
  5 FEBRUARI 2016. - Decreet houdende het toeristische logies
  28 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen )
  27 MAART 2014. - Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek
  26 MAART 2004. - Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet.
  2 APRIL 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
  2 APRIL 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag.
  19 JULI 1991. - Wet tot regeling van het beroep van privť-detective.
  16 JUNI 2006. - Decreet tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs (VERTALING).
  15 JUNI 2011. - Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap
  14 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.
  12 DECEMBER 2014. - Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit
  10 OKTOBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiŽring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid.
01 NOVEMBER 2017 7 MEI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle
  5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het vergunningenregister.
  5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister.
  5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde.
  3 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.
  3 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied algemene vorming
  28 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende natuurrichtplannen.
  27 JUNI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies.
  26 MAART 1965. - Koninklijk besluit betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieŽn van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie
  24 MAART 1993. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiŽring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones.
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit
  23 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten
  23 JULI 2013. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky
  22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister.
  22 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
  20 OKTOBER 2000. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg.
  2 FEBRUARI 2001. - Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het wetenschappelijk Comitť GIS-Vlaanderen en de geografische informatie Raad
  19 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld.
  19 JULI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.
  19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
  18 JULI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 1 september 2003.
  15 JUNI 2007. - Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.
  15 FEBRUARI 1995. - Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten
  15 APRIL 1994. - Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  12 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie.
  12 AUGUSTUS 1985. - Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, ß 5, van de Algemene kinderbijslagwet.
  11 MEI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  11 JUNI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied handel.
  1 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de subsidiŽring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
31 OKTOBER 2017 9 JULI 1969. - Wet tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector.
  7 APRIL 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden.
  5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen.
  30 JANUARI 1997. - Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie.
  29 AUGUSTUS 1983. - Koninklijk besluit nr. 206 tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht -
  28 JULI 1995. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan.
  28 APRIL 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie en de registratie van katten
  28 APRIL 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan.
  24 OKTOBER 1967. - Koninklijk besluit nr 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
  21 MAART 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren
  20 JULI 1994. - Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.
  2 APRIL 1996. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen.
  16 JUNI 1998. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken.
  15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. (Opschrift vervangen bij KB 1988-05-09/33, art. 1, 003; ED : 11-07-1988)
  15 DECEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de sterilisatie van huiskatten
  14 APRIL 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiŽle en materiŽle beheer van de dienst met afzonderlijk beheer " Grondfonds ".
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel II : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. (art. 58 tot 555quinquies)
  10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.