Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
17 JANUARI 2019 2 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten.
  14 AUGUSTUS 1986. - Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
  10 APRIL 1971. - Arbeidsongevallenwet.
16 JANUARI 2019 25 JANUARI 1999. - Wet houdende sociale bepalingen.
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.
  23 APRIL 2018. - Gemeentedecreet
  22 APRIL 2004. - Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie (Tekst vervangen door Erratum, zie B.St. 22-03-2005, p. 12597-12721)
  19 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe
  16 DECEMBER 1963. - Koninklijk besluit tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.)
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  10 MEI 2015. - GecoŲrdineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
15 JANUARI 2019 6 JANUARI 2014. - Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
  26 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet
  22 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 " Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de programmawet van 24 december 2002.
  21 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
  18 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen.
10 JANUARI 2019 8 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's
  8 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de etikettering van in voor de verbruiker bestemd schoeisel verwerkte materialen
  8 AUGUSTUS 1983. - Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  19 MEI 1994. - WET van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid
  19 JULI 1991. - Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
  18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, ß 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  16 MAART 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek
  10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt
09 JANUARI 2019 30 DECEMBER 2001. - Programmawet. -
  22 MEI 2014. - Wet betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers
  20 JULI 1991. - Wet houdende sociale en diverse bepalingen.
  19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures
  18 MAART 1971. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers.
  16 MAART 1803. - Wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt.
  16 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag
08 JANUARI 2019 22 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het goederenvervoer over de weg
07 JANUARI 2019 25 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten
  25 MAART 2003. - Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten.
  2 MAART 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III.
  11 JULI 2003. - Koninklijk besluit betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III
24 DECEMBER 2018 4 JULI 1989. - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. (Opschrift vervangen door W 1994-05-19/62, art. 1, ED : 25-05-1994 en gewijzigd door W 2014-01-06/56, art. 2, 013; Inwerkingtreding : 25-05-2014)
  3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.
  26 JUNI 2004. - Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
  26 JUNI 2004. - Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
  20 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen
  2 MEI 1995. - Wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1995 en tekstbijwerking tot 31-03-2009)
  2 MEI 1995. - Bijzondere wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
  19 MEI 1994. - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement. (Nota : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-05-1994 en tekstbijwerking tot 11-04-2006)
  10 MAART 1998. - Koninklijk besluit tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten.
21 DECEMBER 2018 10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek. - ZEVENDE DEEL : Bemiddeling (art. 1724 tot 1737) .
20 DECEMBER 2018 5 APRIL 1995. - Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. (Aangehaald als : DABM)