Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
22 OKTOBER 2018 7 MEI 2004. - Wet inzake experimenten op de menselijke persoon.
  7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
  6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek
  30 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, ß 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen
  30 APRIL 1951. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 2bis : Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder
  28 FEBRUARI 2013. - Wetboek van economisch recht
  28 APRIL 2016. - Decreet. - Lening "Coup de Pouce"
  28 APRIL 2003. - Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
  27 MEI 2004. - Milieuwetboek. - Boek 1 : Algemene en gemeenschappelijke bepalingen. - Decretale gedeelte. (Vertaling)
  27 JUNI 1969. - Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  25 MAART 2004. - Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen. (VERTALING)
  24 FEBRUARI 2003. - Wet betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.
  24 DECEMBER 2002. - Programmawet (I).
  21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging. - TITEL VI tot XIII (art. 1582-2010).
  20 OKTOBER 2016. - Decreet betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiŽring van de inschakelingsbedrijven
  20 NOVEMBER 2008. - Decreet betreffende de sociale economie.
  2 MAART 1927. - Wetboek diverse rechten en taksen - Eertijds : Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen <Opschrift Vervangen bij W 2006-12-19/33, art. 2)
  2 FEBRUARI 2017. - Decreet betreffende het inschakelingscontract
  2 FEBRUARI 2017. - Decreet betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen
  2 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten.
  2 APRIL 1962. - Wet betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen
  16 MAART 1803. - Wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt.
  16 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren
  15 MEI 2007. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten
  15 JULI 2008. - Decreet betreffende de "structures d'accompagnement ŗ l'autocrťation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling) (afgekort "S.A.A.C.E)
  15 DECEMBER 2004. - Wet betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten.
  14 DECEMBER 2006. - Decreet betreffende de erkenning en de subsidiŽring van de "Initiatives de dťveloppement de l'emploi dans le secteur des services de proximitť ŗ finalitť sociale" (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : "I.D.E.S.S. " (VERTALING).
  11 MAART 2004. - Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen (VERTALING).
  11 JULI 2002. - Decreet houdende organisatie van het statuut van de " Sociťtť wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises " (Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen), in het kort " SOWALFIN " (VERTALING).
  10 MEI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht van de gegevens die door de ziekenhuizen worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld door middel van een optische en fotografische techniek, evenals hun weergave op papier of op elke andere leesbare drager, voor de toepassing in de gezondheidszorg
19 OKTOBER 2018 9 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie
  8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiŽle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
  5 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de aard van de investeringen die in aanmerking komen voor een lening door een energiehuis
  30 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen
  3 MEI 2003. - Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht.
  29 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.
  27 FEBRUARI 2014. - Huishoudelijk reglement van het bureau van het beheerscomitť van het "Institut wallon de formation en alternance et des indťpendants et petites et moyennes entreprises (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote Hondernemingen) - IFAPME"
  27 FEBRUARI 2014. - Huishoudelijk reglement van het beheerscomitť van het "Institut wallon de formation en alternance et des indťpendants et petites et moyennes entreprises (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote Hondernemingen) - IFAPME"
  27 APRIL 2016. - CODEX DEONTOLOGIE VOOR ADVOCATEN - HERNUMMERING
  26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor
  25 SEPTEMBER 1974. - Koninklijk besluit betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.
  25 JANUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid
  25 FEBRUARI 1996. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. -
  25 APRIL 1997. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling.
  23 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
  21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft
  21 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp
  2 OKTOBER 2007. - MinisteriŽle omzendbrief betreffende de markering van brandweerhelmen
  17 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis.
  17 JULI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, ß 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  17 JULI 2013. - Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique
  17 DECEMBER 2010. - Codificatie betreffende het secundair onderwijs, gecoŲrdineerd op 17 december 2010 (Citeertitel : Codex Secundair Onderwijs)
  16 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen
  15 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  14 MEI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
  13 AUGUSTUS 2004. - Wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen
  12 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
  12 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit met betrekking tot beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG
  11 MAART 1966. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring van openbaar nut voor het oprichten van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen
  10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
  1 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft
  1 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies, , van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik
  1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (WEGCODE).
18 OKTOBER 2018 31 JULI 2009. - Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
  29 OKTOBER 1998. - Waalse Huisvestingscode en het Duurzame Wonen(VERTALING) (Opschrift vervangen door DWG 2012-02-09/05, art. 1; Inwerkingtreding : 20-04-2012, zie BWG 2012-03-23/07, art. 12)
  25 JANUARI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage-emissiezone
  14 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. (art. 664 tot 1385octiesdecies)
17 OKTOBER 2018 8 MEI 2009. - Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs
  7 MEI 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van de geneesmiddelen die mifepriston, misoprostol of gemeprost bevatten
  3 DECEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  25 JUNI 1992. - Decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.
  13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.
  10 AUGUSTUS 2015. - Statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
  1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
16 OKTOBER 2018 5 MAART 2017. - Koninklijk besluit met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks
  30 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2015 tot invoering van een premieregeling voor particulieren ter bevordering van energiebesparingen en renovatie van woningen
  25 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiŽring van huiswerkinstituten. (Vertaling)
  25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiŽle producten bij niet-professionele cliŽnten
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XIII. - Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
  19 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen
  12 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige
  10 JULI 2008. - Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap
15 OKTOBER 2018 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit op de openbare uitkoopbiedingen
  25 FEBRUARI 1997. - Decreet basisonderwijs.
  21 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.
  20 MAART 2009. - Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond
  15 JUNI 2007. - Decreet betreffende het volwassenenonderwijs.
  14 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiŽle instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
12 OKTOBER 2018 7 DECEMBER 1998. - Wet tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
  27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit op de openbare overnamebiedingen
  27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.
  18 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2017-2018
  15 JUNI 2006. - Ministerieel besluit inzake de basisuitrusting en de algemene functie-uitrusting van de leden van het operationeel kader van de geÔntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
  11 DECEMBER 1998. - Wet tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
  10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit houdende de regeling van het uniform van de geÔntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
11 OKTOBER 2018 8 JULI 2016. - Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid
  3 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun
  29 JULI 1987. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie. - -
  28 APRIL 2017. - Codex over het welzijn op het werk (2017)
  27 AUGUSTUS 2015. - Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers
  2 MEI 2013. - Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
  19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als : Energiebesluit).
  16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer. (genoemd "de wegverkeerswet")
  14 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
  13 DECEMBER 2013. - Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (aangehaald als : Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013)
  12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers
10 OKTOBER 2018 8 JUNI 1867. - STRAFWETBOEK.
  6 SEPTEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdiensten. - (NOTA 1 : Opgeheven voor de Vlaamse Gemeenschap wat betreft de rechtpositie van het personeel van de wetenschappelijke instellingen door (BVR 2004-02-20/49, art. 27; ED : 20-02-2004)) -
  30 DECEMBER 1976. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  30 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten
  3 MEI 1999. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen. -
  3 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor Fedris in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.
  28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon
  28 FEBRUARI 1994. - Koninklijk besluit betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.
  23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten
  23 JUNI 2008. - Decreet betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen (ERRATUM, zie B.St. 28-01-2010, p. 3817) (VERTALING)
  23 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst. -
  14 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken
  14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
  14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
  11 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, ß 5, 3į van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  10 JULI 2008. - GecoŲrdineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
  10 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
  10 APRIL 1971. - Arbeidsongevallenwet.
09 OKTOBER 2018 9 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriŽle besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving
  9 DECEMBER 1968. - Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers.
  8 JANUARI 1973. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. - - - - - - - - - - - (NOTA 11 : opgeheven voor de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door BESL %2002-09-26/43, art. 416, 17į; ED : 01-03-2001>
  8 JANUARI 1973. - Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.
  6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren.
  5 DECEMBER 1986. - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren.
  5 DECEMBER 1986. - Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in hoofde van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren.
  28 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
  28 JUNI 1985. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van identificatie van de rechthebbenden op pensioen
  27 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten
  26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan de hiv/aids-referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische behandeling in geval van accidentele niet-professionele blootstelling aan het humaan immuundeficiŽntie virus (HIV) of van accidentele professionele blootstelling
  23 JANUARI 2004. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten.
  22 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. (NOTA 2 : wat de wijzigingen aangebracht door KB 2005-11-21/36 betreft, zijn de voorschriften van titel I en titel II, hoofdstuk I op de aan de KB 2005-11-21/36 onderworpen ondernemingen van toepassing met ingang van het boekjaar van deze ondernemingen dat aanvangt in 2005 (Art. 30).)
  21 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot oprichting van een " Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw "
  18 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid
  17 NOVEMBER 1994. - Koninklijk besluit op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
  10 DECEMBER 1973. - Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling, bij de wet van 28 april 1958 ingesteld, op het personeel van sommige instellingen van openbaar nut toepasselijk wordt verklaard.
  1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13į, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht