Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
  1 APRIL 1969. - Wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
  10 APRIL 1971. - Arbeidsongevallenwet.
  10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26)
  16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer. (genoemd "de wegverkeerswet")
  21 MEI 1965. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen.
  22 JANUARI 1945. - Wet betreffende de economische reglementering en de prijzen
  26 MAART 1971. - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - VLAAMSE GEWEST.
  27 JUNI 1921. - Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen (Opschrift vervangen door W 2016-12-25/14, art. 38, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2017)
  3 JULI 1978. - Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.
  5 JUNI 1972. - Wet op de veiligheid van de vaartuigen.
BINNENLANDSE ZAKEN 20 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
  7 FEBRUARI 2014. - Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT 22 DECEMBER 1986. - Wet betreffende de intercommunales. -
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 MAART 2012. - Ordonnantie betreffende het natuurbehoud
  21 NOVEMBER 2006. - Gewestelijke stedenbouwkundige verordening. - Titel I. Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving
  22 APRIL 1999. - Ordonnantie tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
  23 FEBRUARI 2006. - Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
  24 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van betreffende de steun voor preactiviteit
  25 MAART 1999. - Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
  26 JANUARI 2012. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de CoŲrdinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden
  26 JULI 2013. - Ordonnantie tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit
  26 JUNI 2003. - Ordonnantie houdende oprichting van het Innoviris.
  30 NOVEMBER 2017. - Ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen
  31 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringbetreffende de steun voor coworking
  8 MEI 2014. - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 18 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieŽn voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de AARDGASONDERNEMINGEN en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  29 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  3 DECEMBER 2005. - Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
  4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen
FINANCIEN 9 DECEMBER 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomitť tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiŽle en territoriale bevoegdheid
FRANSE GEMEENSCHAP 10 MAART 2016. - Decreet tot instelling van het Comitť Vrouwen en Wetenschap
  17 JULI 2013. - Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique
  19 DECEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift gebonden aan de toekenning van het getuigschrift voor hoger secundair onderwijs van het schooljaar 2013-2014 en tot uitbreiding van de bevoegdheden van de werkgroep opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
  27 OKTOBER 1994. - Decreet tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs. (Vertaling)
  3 MAART 2004. - Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs (VERTALING).
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 25 SEPTEMBER 2008. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en aan de leidend ambtenaar van Iriscare
JUSTITIE 10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.
  12 JANUARI 2005. - Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
  16 MAART 2001. - Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan
  26 OKTOBER 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat
  27 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde
  4 MEI 2016. - Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie
  6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek
JUSTITIE.ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE.MOBILITEIT EN VERVOER 12 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten
JUSTITIE.FINANCIEN.ECONOMISCHE ZAKEN.VERKEERSWEZEN.LANDBOUW 21 JUNI 1985. - Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 13 AUGUSTUS 2011. - Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
  17 JUNI 2016. - Wet betreffende de concessieovereenkomsten
  17 JUNI 2016. - Wet inzake overheidsopdrachten
  22 JUNI 2012. - Programmawet
  23 DECEMBER 2005. - Wet betreffende het generatiepact.
  27 APRIL 2007. - Programmawet.
  27 DECEMBER 2012. - Programmawet
LANDSVERDEDIGING 10 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van de bewapening
  16 JUNI 1998. - Wet waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden
  30 NOVEMBER 1998. - Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
MIDDENSTAND 15 MAART 1993. - Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.
  25 JUNI 1993. - Wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
MIDDENSTAND.LANDBOUW 10 FEBRUARI 1998. - Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. -
MOBILITEIT EN VERVOER 10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
  15 JULI 2013. - Wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen
  15 JULI 2013. - Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg
  15 JULI 2013. - Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006
NATIONALE OPVOEDING 29 JUNI 1983. - Wet betreffende de leerplicht.
SOCIALE VOORZORG 14 JULI 1994. - Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994. DEEL 1. : TEKST.
  14 SEPTEMBER 1984. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  29 JUNI 1981. - Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
SOCIALE VOORZORG.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 3 JULI 1996. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.
SOCIALE ZEKERHEID 12 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.
  12 SEPTEMBER 2011. - Huishoudelijk reglement van het Verzekeringscomitť voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019
  16 NOVEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
  16 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar
  18 APRIL 2017. - Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid
  27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling van de middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de private sector als bij een werkgever van de publieke sector in het kader van artikel 55 van de programmawet van 20 juli 2006
  3 JULI 2005. - Wet betreffende de rechten van vrijwilligers.
SOCIALE ZEKERHEID.FINANCIEN.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG.ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 27 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
TEWERKSTELLING EN ARBEID 19 JULI 1983. - Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. (opschrift gewijzigd bij W 1987-07-24/32, art. 1, 002; ED : 07-09-1987) -
  23 JULI 1985. - Koninklijk besluit tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers _ van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.
  24 DECEMBER 1999. - Wet ter bevordering van de werkgelegenheid.
  25 NOVEMBER 1991. - Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering.
TEWERKSTELLING EN ARBEID.SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 5 SEPTEMBER 2001. - Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.
VERKEERSWEZEN 21 MEI 1991. - Wet betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk.
VLAAMSE GEMEENSCHAP 13 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring.
  2 APRIL 2007. - Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw.
  20 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit betreffende het vaststellen van minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de energieprestatiedatabank
  9 DECEMBER 2005. - Provinciedecreet.
VLAAMSE OVERHEID 14 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee
  15 MEI 2009. - Vlaamse codex ruimtelijke ordening
  23 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten
  25 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013
  28 NOVEMBER 2008. - Decreet betreffende de interlokale onderwijsvereniging (ILOV)
  3 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coŲrdinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiŽring van een Vlaamse overkoepelende Opschrift gewijzigd
  8 JULI 2011. - Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (aangehaald als : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011)
  8 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
  9 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriŽle besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU.TEWERKSTELLING EN ARBEID 15 APRIL 1994. - Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2008. - GecoŲrdineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
  2 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen
  26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening
  28 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano
  29 MEI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren
  7 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast
WAALSE GEWEST 12 APRIL 2001. - Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. (VERTALING)
  15 APRIL 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Thier des CarriŤres et Fosse Roulette" te Vielsalm (VERTALING)
WAALSE OVERHEIDSDIENST 14 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild en van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden