Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum van consolidatieJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
  15 OKTOBER 1935. - Koninklijk besluit. - Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk. (NOTA : de artikelen 1, lid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; artikel 4, lid 1, 2, 3, 4; artikel 6; artikel 8, 3° ; artikel 9, § 1, lid 1, 2, § 4, lid 3, 4, 5 en § 6; artikel 9bis § 1, § 2, § 3, § 6; artikel 9 ter § 1; artikel 10, lid 1; artikel 11; artikel 13, lid 1, 2, 3, 4, 5; artikel 14; artikel 15; artikel 21; artikel 24; artikel 25; artikel 26; artikel 27; artikel 28, § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8; artikel 29; artikel 30; artikel 31; artikel 32; artikel 33; artikel 34; artikel 38; artikel 39; artikel 40; artikel 42; artikel 44; artikel 45; artikel 46; artikel 47; artikel 47bis; artikel 49, alinéas 1, 2, 3; artikel 50; artikel 51; artikel 52; artikel 55; artikel 58; artikel 59; artikel 59bis; artikel 60; artikel 61; artikel 65; artikel 90; artikel 91; artikel 92; artikel 93; artikel 94; artikel 95; artikel 96; artikel 97; artikel 99; artikel 102; artikel 104; artikel 105; artikel 106; artikel 107 opgeheven voor het Waalse gewest door BWG 2014-05-15/74, art. 17, 024; Inwerkingtreding : 05-09-2014>
  24 JANUARI 1977. - Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE 24 APRIL 1997. - Koninklijk besluit tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben , het vervoer en het verzamelen van vuurwapens , munitie of laders.
  30 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) (Deel 1 tot en met 11)
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DECEMBER 1991. - Ordonnantie houdende oprichting van begrotingsfondsen.
  19 JULI 2001. - Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  20 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu; in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening; in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen; in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
  26 JANUARI 2012. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden
  31 JANUARI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 16 DECEMBER 1988. - Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie.
ECONOMISCHE ZAKEN 14 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit waarbij een jaarstatistiek van de exploitatie van bioscoopzalen wordt voorgeschreven
FINANCIEN 16 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën
  17 JUNI 2016. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de rechten en plichten van de personeelsleden en hun gezinsleden met betrekking tot de uitoefening van de functie van huisbewaarder in de dienstgebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën en de bewoning van die gebouwen
  26 MAART 2007. - Ministerieel besluit houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren.
FRANSE GEMEENSCHAP 11 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 17quinquies van het decreet van 5 december 2013 tot wijziging van de lesroosters in de kwalificatieafdeling van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en houdende organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4
  14 JULI 1997. - Decreet houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap (VERTALING).
  17 JULI 2003. - Decreet met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding. (Vertaling).
  18 APRIL 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering
  18 JULI 2008. - Decreet tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs (VERTALING)
  20 DECEMBER 2001. - Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten)
  20 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren (NOTA : de lezing van art. 2; 5; 14-21; 21bis; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 55ter is gewijzigd door BFG 2018-06-05/05, art 3 tot 26 , wat betreft WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement), ED : 13-10-2019)
  24 JULI 1997. - Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren (takendecreet) (VERTALING).
  4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proef tot toekenning van het getuigschrift basisonderwijs, en van de vorm van dat getuigschrift
  4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het inschrijven voor en het verdelen, afnemen, verbeteren en beveiligen van de gemeenschappelijke externe proeven tot toekenning van een getuigschrift in het secundair onderwijs
  5 JUNI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs
  6 JUNI 1994. - Decreet tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs. (Vertaling)
  9 SEPTEMBER 1996. - Decreet betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen (VERTALING).
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 20 OKTOBER 1994. - Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot organisatie van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.
  5 MAART 2009. - Decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid
JUSTITIE 20 SEPTEMBER 1991. - Koninklijk besluit betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt
  20 SEPTEMBER 1991. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wapenwet.
LANDSVERDEDIGING 26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor
  26 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School.
MOBILITEIT EN VERVOER 11 APRIL 2014. - Derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol
  8 MAART 2007. - Koninklijk besluit betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt.
  9 MAART 2007. - Koninklijk besluit houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 16 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
  24 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  4 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid.
SOCIALE ZEKERHEID 1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
  15 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, de programmawet (I) van 24 december 2002 of de programmawet (I) van 27 december 2006, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  19 DECEMBER 2016. - Verordening betreffende het elektronisch voorschrift
  23 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's
  25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019
  26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
  28 JULI 2003. - Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
  30 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018
  31 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geďntegreerde zorg
  4 MAART 2005. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  7 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit over de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt
VLAAMSE GEMEENSCHAP 16 DECEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen.
  25 MAART 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen.
VLAAMSE OVERHEID 12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
  12 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. (Socialehuurbesluit)
  13 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra
  14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen
  14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen
  18 JANUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot nadere uitvoering van de mandatendatabank, vermeld in artikel 74bis en 274, § 5, van het Gemeentedecreet, artikel 72bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en artikel 73/1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  2 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte
  20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra
  21 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
  23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode
  24 APRIL 2019. - Ministerieel besluit houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit, aardgas of thermische energie af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude
  24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XVII. - Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra kortverblijf
  25 JULI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering
  9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds
WAALSE GEWEST 10 APRIL 2003. - Decreet betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn (VERTALING).
  12 FEBRUARI 2004. - Decreet betreffende de overheidsbestuurder. (VERTALING)
  29 OKTOBER 1998. - Waalse Huisvestingscode en het Duurzame Wonen(VERTALING) (Opschrift vervangen door DWG 2012-02-09/05, art. 1; Inwerkingtreding : 20-04-2012, zie BWG 2012-03-23/07, art. 12)
  3 MAART 2005. - Milieuwetboek. - Boek 2 : Gecoordineerde Waterwetboek. - Regelgevend deel. (Vertaling)
WAALSE OVERHEIDSDIENST 15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk
  27 JUNI 2013. - Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet
  27 MAART 2014. - Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek
  3 APRIL 2009. - Decreet betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus
  30 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
  8 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een mogelijkheid tot kosteloosstelling voor het af- en vervoeren van wilde zwijnen, afgeschoten in het kader van de bestrijding van de uitbreiding van Afrikaanse varkenspest, naar het inzamelingscentrum
  9 MAART 2017. - Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen