Recente consolidatiesRecente wetgevingRecente opheffingen
Datum wijzigingJuridische aard Departement Afkondigingsdatum
19 APRIL 2019 29 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.
  23 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement betreffende de organisatie van de vergelijkende examens en examens voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten
  20 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en voor het personeel van de griffies en de parketsecretariaten bekleedt met een bijzondere graad.
  17 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van referendarissen en parketjuristen, de evaluatiecriteria en hun weging
  1 MAART 2009. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een premie voor de kennis van een tweede landstaal aan het personeel van griffies en parketsecretariaten
17 APRIL 2019 15 DECEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van het Provinciedecreet
  15 DECEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken ter uitvoering van artikel 138 van het Gemeentedecreet, artikel 137 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 134 van het Provinciedecreet
15 APRIL 2019 9 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie.
  9 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 22 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
  9 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 21 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
  24 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering
  24 DECEMBER 2014. - Huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering
  21 JANUARI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
  2 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomitť tot oprichting van : - de Cel Organisatiebeheersing - de operationele cellen : Cel Interne Controle en Cel Interne Inspectie, door omvorming van de bestaande Bijstand en Interne Controle diensten
12 APRIL 2019 26 MAART 2009. - Ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie
  21 DECEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt
  17 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht
  14 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem
  11 MEI 2010. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen
10 APRIL 2019 7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
  31 MAART 1898. - Wet op de beroepsverenigingen.
  27 JUNI 1921. - Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen
  20 OKTOBER 1945. - Ministerieel besluit dat den tekst en het model vaststelt van het logboek voor visschersvaartuigen
  20 OKTOBER 1945. - Besluit van den Regent bepalende dat elke schipper van een vaartuig dat de zeevischvangst uitoefent verplicht is een logboek bij te houden
  12 JULI 1989. - Wet houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.
08 APRIL 2019 8 JULI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen.
  4 FEBRUARI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vastlegging van de tarieven van toepassing op de collectieve taxi's
  29 JANUARI 2019. - Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
  29 JANUARI 2019. - Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 juli 2019 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiŽle klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
  29 APRIL 2010. - Besluit van de Regering houdende invoering van een programma ter tewerkstelling van oudere werknemers in de private profitsector
  26 JANUARI 2018. - Besluit van het Algemeen beheerscomitť tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  21 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  20 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen (VERTALING).
  2 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement met de toekenningsregels voor de premies, tegemoetkomingen en voordelen die kunnen worden verleend door de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
  15 MEI 1987. - Wet betreffende de namen en voornamen.
  1 AUGUSTUS 2017. - Reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
05 APRIL 2019 28 JUNI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personeelsformatie van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
  18 JUNI 2013. - Reglement van de Nationale Bank van BelgiŽ van 18 juni 2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen
  11 MEI 1995. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers - DUITSTALIGE GEMEENSCHAP (Vertaling)
  10 MAART 2009. - Koninklijk besluit betreffende de kledij van sommige personeelsleden van de Civiele Bescherming
04 APRIL 2019 26 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad inzake prijzen in de rusthuizen
  23 MAART 2006. - Besluit 2005/840 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 16 juni 2005 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de maatschappelijke actie en het gezin (VERTALING).
  21 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen
03 APRIL 2019 7 JULI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de overheveling van leden van het personeel van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking naar de naamloze vennootschap van publiek recht " Belgische Technische CoŲperatie "
  26 JUNI 1985. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de overheden belast met de toepassing, in het Brusselse Gewest, van bepaalde reglementsbeschikkingen inzake bescherming en exploitatie van grondwater
  26 JUNI 1985. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overheden belast met de toepassing in het Brusselse Gewest, van bepaalde reglementsbeschikkingen inzake bescherming en exploitatie van grondwater
  26 FEBRUARI 1987. - Koninklijk besluit betreffende de telling van grondwaterwinning in het Brusselse Gewest
  24 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiŽle uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden op 25 mei 2014
  20 FEBRUARI 1997. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 februari 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de meting van de hoeveelheid van de waterwinning
  20 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carriŤre van de Attachťs voor Internationale Samenwerking
  18 SEPTEMBER 1987. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van het grondwater in het Brusselse Gewest tegen verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen
  15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Co"peratie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
02 APRIL 2019 13 SEPTEMBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.