Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Publicatie - kosten

TARIEVEN (neerleggingen vanaf 1 maart 2024) :


Het bedrag dat u moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank is afhankelijk van Uw rechtsvorm, van het onderwerp van Uw akte en van de wijze van neerlegging.

Per rechtsvorm, zijnde of onderneming of vereniging zijn er telkens 3 mogelijke tarieven en een bijkomend gratis tarief.

Definities :


Oprichtingsdossier : onder oprichtingsdossier wordt een neerlegging verstaan van een rechtsvorm waaraan nog geen ondernemingsnummer toegekend werd. Als de rechtsvorm al een ondernemingsnummer heeft dan vallen alle verdere neerleggingen onder de noemer wijzigende akte.

Wijzigende akte : onder een wijzigende akte wordt een neerlegging verstaan waarbij wijzigingen aangebracht worden aan de statuten van een bestaande rechtsvorm. Ook allerhande ontslagen en benoemingen vallen hieronder.

Neerlegging op papier :
als een dossier neergelegd wordt op de ondernemingsrechtbank dan betreft het een neerlegging op papier.

Elektronische neerlegging : als een dossier ingediend wordt via één van de toepassingen die ontwikkeld werden voor online indiening dan spreekt men van een elektronische neerlegging. Momenteel zijn er twee toepassingen beschikbaar (e-depot en e-griffie)

e-depot : deze toepassing is enkel toegankelijk voor notarissen. Zowel neerleggingen van oprichtingen als van wijzigingen zijn voor een groot aantal rechtsvormen mogelijk.

e-griffie : (www.e-griffie.be) : deze toepassing staat open voor elke burger in het bezit van een elektronische identiteitskaart (EID). Momenteel zijn enkel neerleggingen van oprichtingsakten van rechtsvormen, die via een onderhandse akte opgericht mogen worden, mogelijk. Wijzigende akten kunnen voorlopig enkel op papier neergelegd worden.

Gratis publicatie : indien Uw adres verandert door een beslissing van een lokale overheid (nieuwe straatnamen of hernummeringen) dan kan deze wijziging gratis gepubliceerd worden. Een attest van de overheid moet dan als betalingsbewijs bijgevoegd worden. Deze neerleggingen kunnen enkel op papier.


Ondernemingen :

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :

Elektronisch
Exclusief BTW
BTW 21%
TOTAAL INCLUSIEF BTW
Oprichting
224,70 euro
47,19 euro
271,89 euro
Wijziging
163,20 euro
34,27 euro
197,47 euro


Papier
Exclusief BTW
BTW 21%
TOTAAL INCLUSIEF BTW
Oprichting
278,20 euro
58,42 euro
336,62 euro
Wijziging
163,20 euro
34,27 euro
197,47 euro

Verenigingen :

Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term verenigingen (Verenigingen Zonder Winstoogmerk, Internationale verenigingen zonder winstoogmerk, Stichtingen van openbaar nut, private stichtingen, e.d.) worden de volgende tarieven gehanteerd :

Elektronisch
Exclusief BTW
BTW 21%
TOTAAL INCLUSIEF BTW
Oprichting
139,10 euro
29,21 euro
168,31 euro
Wijziging
130,50 euro
27,41 euro
157,91 euro


Papier
Exclusief BTW
BTW 21%
TOTAAL INCLUSIEF BTW
Oprichting
192,60 euro
40,45 euro
233,05 euro
Wijziging
130,50 euro
27,41 euro
157,91 euro

WIJZE VAN BETALING :

Elektronische neerlegging.

Bij neerlegging via e-depot worden de publicatiekosten verrekend via Uw notaris.

Bij neerlegging via e-griffie betaalt u online op het moment van indiening van Uw dossier. Het tarief wordt bepaald door de toepassing. U betaalt dus altijd het juiste bedrag.
Neerlegging op papier.

De publicatiekosten betalen kan op één van volgende wijzen :
  • per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad
  • per voorafgaandelijke bankoverschrijving op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad
  • per voorafgaandelijke storting op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad
  • per internationale overschrijving op rekening CODE IBAN BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad. CODE BIC/SWIFT: PCHQBEBB
De cheque of het bewijs van betaling van de overschrijving of storting wordt bij het voor het Belgisch Staatsblad bestemde stuk gevoegd (luiken A en B van formulier 1).

De betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, als mededeling vermelden.

Deze gegevens moeten ook uitdrukkelijk vermeld staan op het bewijs van betaling dat samen met het dossier ingediend wordt.

Wanneer de betaling geschiedt met een bankoverschrijving of storting bestaat het bewijs ervan :
  • hetzij uit een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het Belgisch Staatsblad (BE 48 6792 0055 0227) waarop de stempel is aangebracht van de financiële instelling die de overschrijving heeft verricht
  • hetzij uit een rekeninguittreksel dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht