J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/10/24/1996029408/justel

Titel
24 OKTOBER 1996. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de reglementering betreffende het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch personeel en van het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter- , lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen (VERTALING).

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 04-12-1996 nummer :  1996029408 bladzijde : 30432
Dossiernummer : 1996-10-24/33

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin