Uitvoeringsmaatregel van : KONINKLIJK BESLUIT van 21-12-2001
1 29 MEI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2020


Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2020052901/N

2 28 MEI 2020. - Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis

Gepubliceerd op : 28-05-2020
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2020052801/N

3 26 MEI 2020. - Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken

Gepubliceerd op : 27-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020052601/N

4 25 MEI 2020. - Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)

Gepubliceerd op : 25-05-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2020052501/N

5 25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 25-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020052502/N

6 20 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020052001/N

7 20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 27-05-2020
Bron : JUSTITIE
2020052003/N

8 20 MEI 2020. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis

Gepubliceerd op : 28-05-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020052006/N

9 20 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone

Gepubliceerd op : 28-05-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020052007/N

10 20 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 houdende afwijking voor het jaar 2020 van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap, in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19

Gepubliceerd op : 28-05-2020
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2020052004/N

11 20 MEI 2020. - Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19

Gepubliceerd op : 28-05-2020
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2020052005/N

12 20 MEI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : JUSTITIE
2020052008/N

13 20 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciŽle sector

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2020052009/N

14 20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2020052010/N

15 20 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2020052011/N

16 20 MEI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 15 betreffende de ondersteuning aan de erkende diensten voor hulpverlening aan de jeugd in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2020052012/N

17 20 MEI 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020052013/N

18 20 MEI 2020. - XXX

Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2020052014/N

19 19 MEI 2020. - Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten


Gepubliceerd op : 19-05-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2020051901/N

20 19 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2020051902/N

21 19 MEI 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 25-05-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2020051903/N

22 19 MEI 2020. - Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning - Dienst Reglementering - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van BelgiŽ en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19


Gepubliceerd op : 29-05-2020
Bron : FINANCIEN
2020051904/N

23 18 MEI 2020. - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht


Gepubliceerd op : 18-05-2020
Bron : FINANCIEN
2020051801/N

24 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2020051803/N

25 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft

Gepubliceerd op : 25-05-2020
Bron : FINANCIEN
2020051804/N

26 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

Gepubliceerd op : 18-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020051802/N

27 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid

Gepubliceerd op : 26-05-2020
Bron : FINANCIEN
2020051805/N

28 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Gepubliceerd op : 27-05-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2020051806/N

29 15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 15-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020051501/N

30 15 MEI 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg

Gepubliceerd op : 18-05-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2020051502/N