Uitvoeringsmaatregel van : KONINKLIJK BESLUIT van 21-12-2001
1 4 NOVEMBER 2019. - Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten


Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2019110401/N

2 3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

Gepubliceerd op : 07-11-2019
Bron : FINANCIEN
2019110301/N

3 3 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

Gepubliceerd op : 08-11-2019
Bron : FINANCIEN
2019110302/N

4 31 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit Minister van Staat. - Benoeming

Gepubliceerd op : 05-11-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
2019103101/N

5 28 OKTOBER 2019. - Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten


Gepubliceerd op : 28-10-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2019102801/N

6 28 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2019102802/N

7 28 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen

Gepubliceerd op : 08-11-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2019102803/N

8 27 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming

Gepubliceerd op : 30-10-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
2019102701/N

9 27 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming

Gepubliceerd op : 30-10-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
2019102702/N

10 26 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wachthonoraria en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekers-titularissen van een apotheek open voor het publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2019102601/N

11 25 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de forfaitaire basiskosten en de variabelen voor de berekening van het bedrag van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en van de inhoud van het aanvraagdossier

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019102503/N

12 25 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2019102501/N

13 25 OKTOBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2019102502/N

14 25 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieŽnlijst

Gepubliceerd op : 07-11-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019102504/N

15 24 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de derde oproep in 2019

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019102401/N

16 23 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee

Gepubliceerd op : 28-10-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019102301/N

17 23 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Ganshoren en van de zetel van het vredegerecht van het kanton Elsene naar Brussel

Gepubliceerd op : 06-11-2019
Bron : JUSTITIE
2019102302/N

18 20 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en FinanciŽn en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken

Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2019102001/N

19 18 OKTOBER 2019. - Besluit van de secretaris-generaal tot erkenning van een mandaat als casemanager zorg vanaf 15 oktober 2019

Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2019101801/N

20 17 OKTOBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot toekenning van een steun aan de ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector om de uitzonderlijke droogte van 2018 het hoofd te bieden

Gepubliceerd op : 22-10-2019
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2019101701/N

21 17 OKTOBER 2019. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen

Gepubliceerd op : 22-10-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2019101702/N

22 17 OKTOBER 2019. - Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijzigingen


Gepubliceerd op : 25-10-2019
Bron : FEDERALE KAMERS
2019101703/N

23 17 OKTOBER 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen

Gepubliceerd op : 28-10-2019
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2019101704/N

24 17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, ß 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiŽle alsook diverse bepalingen

Gepubliceerd op : 30-10-2019
Bron : FINANCIEN
2019101705/N

25 17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten

Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2019101706/N

26 17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2019 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, ß 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales

Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2019101707/N

27 17 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

Gepubliceerd op : 05-11-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2019101708/N

28 17 OKTOBER 2019. - Uittreksel uit arrest nr. 138/2019 van 17 oktober 2019 - ( Rolnummers 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 en 7006) - In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 7 februari 2018 " houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen ", ingesteld door Philippe Renier, door Antoine Buedts, door Laurent Danneels, door Antonia Deurinck, door Laurent Donnay de Casteau, door de vzw " Vlaamse Federatie van Beleggers " en anderen en door de vennootschap naar het recht van een lidstaat van de Eur

Gepubliceerd op : 05-11-2019
Bron : GRONDWETTELIJK HOF
2019101712/N

29 17 OKTOBER 2019. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend

Gepubliceerd op : 07-11-2019
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2019101715/N

30 17 OKTOBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

Gepubliceerd op : 08-11-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2019101716/N