Uitvoeringsmaatregelen van : BRUSSELS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING (ORDONNANTIE) van 09-04-2004
1 20 MEI 2020. - Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot inleiding van de procedure om het gewestelijk bestemmingsplan deels te wijzigen met het oog op de uitvoering van het project voor de renovatie van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 27 en ND
2020052031/N

2 2 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering omtrent de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen

Gepubliceerd op : 16-04-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 41,§5 en 57/1
2020040208/N

3 20 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen, wijzigen en opheffen van de bijzondere bestemmingsplannen

Gepubliceerd op : 04-03-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 15
2020022002/N

4 28 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020

Gepubliceerd op : 12-12-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 12/1
2019112814/N

5 9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies

Gepubliceerd op : 17-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 11/1
2019070902/N

6 9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2018 houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Gepubliceerd op : 29-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 126,§4 en 177,§4;193
2019070905/N

7 9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het plan voor erfgoedbeheer van het zoniënwoud

Gepubliceerd op : 30-12-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 242/1-242/14
2019070912/N

8 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen

Gepubliceerd op : 12-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2019070402/N

9 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure volgend op de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest

Gepubliceerd op : 12-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 161;201
2019070403/N

10 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de indiening van de beroepen bij de regering tegen de beslissingen inzake verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en attesten en houdende organisatie van de in het kader van deze beroepen voorziene hoorzittingen

Gepubliceerd op : 12-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 188/I
2019070404/N

11 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

Gepubliceerd op : 15-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 125;126/1;175/12 en 176;176/1;177/1 en 178/2;188/4;191 en 197/2;197/16;200 en 201
2019070408/N

12 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Gepubliceerd op : 15-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 11/1;102/1,§5 en 124;126,§2 en 176,L1;177,§2 en 197/2,L1 en 330,§3,L3
2019070409/N

13 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

Gepubliceerd op : 15-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 103;124;176,L1 en 197/2,L1
2019070410/N

14 4 JULI 2019. - Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht

Gepubliceerd op : 15-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 12/2 en 260-273
2019070406/N

15 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Gepubliceerd op : 15-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 7;L8
2019070407/N

16 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 22-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 11,§2
2019070412/N

17 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het begeleidingscomité van de bijzondere bestemmingsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Gepubliceerd op : 22-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 46;57/1;92
2019070413/N

18 2 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de beschrijvende fiche bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen opdat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn advies kan uitbrengen

Gepubliceerd op : 10-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 176,L1;200
2019070202/N

19 6 JUNI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het beheerplan van het Brusselse Zoniënwoud

Gepubliceerd op : 18-07-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 242/1
2019060621/N

20 23 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering

Gepubliceerd op : 17-06-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 188/12
2019052312/N

21 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het typebestek voor de effectenstudie, bedoeld in artikel 175/3 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en in artikel 26 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de voorstelling van deze studie

Gepubliceerd op : 06-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 175/3,§1 en 175/8,L2
2019042502/N

22 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Gepubliceerd op : 07-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 18,§6;25,§6 en 30/5,§3 en 89/3,§3
2019042505/N

23 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Gepubliceerd op : 07-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 175/4
2019042506/N

24 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings- en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Gepubliceerd op : 07-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 12/4;124-126 en 161;176;176/1 en 177;177/3 en 178/2 en 188/2 en 188/9 en 197/3-197/6 en 200;201
2019042507/N

25 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies

Gepubliceerd op : 07-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 9;49;92
2019042508/N

26 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu

Gepubliceerd op : 17-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 188/10;188/11 en 6;188/7;188/9
2019042522/N

27 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Gepubliceerd op : 08-05-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 195;199
2019042510/N

28 4 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 11-04-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 88-90;97
2019040406/N

29 4 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het formulier bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en de aanvragen voor verkavelingsvergunningen met de informatie die nodig is opdat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn advies kan uitbrengen

Gepubliceerd op : 15-04-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 124;176;200
2019040411/N

30 21 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van brandpreventieadviezen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp over de aanvragen tot stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en tot verkavelingsvergunningen

Gepubliceerd op : 08-03-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikelen : 126,§3;177,§3 en 200
2019022103/N