Uitvoeringsmaatregelen van : GRONDWET 1994 van 17-02-1994
1 2 JULI 2020. - Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005

Gepubliceerd op : 09-07-2020
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Uitvoering van artikel : 135
2020070207/N

2 2 JULI 2020. - Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in BelgiŰ door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen van de Europese Unie, met Bijlage, gedaan te Parijs op 3 juli 2013

Gepubliceerd op : 09-07-2020
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Uitvoering van artikel : 135
2020070208/N

3 2 JULI 2020. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

Gepubliceerd op : 09-07-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2020070209/N

4 30 JUNI 2020. - Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020

Gepubliceerd op : 06-07-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 74
2020063007/N

5 26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 02-07-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 74
2020062614/N

6 26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 01-07-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 37;107,L2
2020062611/N

7 24 JUNI 2020. - Wet houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op : 02-07-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 74
2020062408/N

8 23 JUNI 2020. - Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 74
2020062305/N

9 23 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Gepubliceerd op : 02-07-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 74
2020062309/N

10 23 JUNI 2020. - Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie

Gepubliceerd op : 01-07-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 74
2020062307/N

11 22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 412bis, 433 tot 435 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 35 tot 37, 43 tot 45 en 47 van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en de artikelen 157 tot 159 en 161 van de programmawet (i) van 29 maart 2012, inzake het e-notariaat

Gepubliceerd op : 26-06-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 37;108
2020062203/N

12 22 JUNI 2020. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de Federale Staat inzake het Tax Shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling, gedaan te Brussel op 19 maart 2020

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 74
2020062204/N

13 19 JUNI 2020. - Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek

Gepubliceerd op : 19-06-2020
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 74
2020061901/N

14 18 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind

Gepubliceerd op : 24-06-2020
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Uitvoering van artikel : 39
2020061807/N

15 18 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

Gepubliceerd op : 26-06-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2020061823/N

16 18 JUNI 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2020061827/N

17 18 JUNI 2020. - Wet houdende aanpassing van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 74
2020061826/N

18 18 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 74
2020061829/N

19 18 JUNI 2020. - van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/031 tot tijdelijke wijziging van het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

Gepubliceerd op : 06-07-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2020061832/N

20 18 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek wat de Belgische gezagsschepen betreft

Gepubliceerd op : 08-07-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 74
2020061833/N

21 16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit ter omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen ComitÚ van de landbouwco÷peraties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europŕche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007

Gepubliceerd op : 24-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 108
2020061606/N

22 16 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

Gepubliceerd op : 25-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 108
2020061607/N

23 16 JUNI 2020. - Wet betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 74
2020061612/N

24 15 JUNI 2020. - Wet betreffende de berekeningswijze van het pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers

Gepubliceerd op : 19-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 74
2020061503/N

25 15 JUNI 2020. - Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continu´teit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2

Gepubliceerd op : 22-06-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 74
2020061504/N

26 15 JUNI 2020. - Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis

Gepubliceerd op : 22-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 74
2020061505/N

27 15 JUNI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

Gepubliceerd op : 23-06-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2020061507/N

28 12 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA

Gepubliceerd op : 12-06-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 108
2020061202/N

29 12 JUNI 2020. - Wet betreffende werk in de visserijsector

Gepubliceerd op : 16-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ SOCIALE ZEKERHEID _ JUSTITIE _ MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 74
2020061203/N

30 12 JUNI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers

Gepubliceerd op : 18-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 74
2020061205/N