Uitvoeringsmaatregelen van : GRONDWET 1994 van 17-02-1994
1 30 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Wijziging. - Benoeming

Gepubliceerd op : 05-12-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 96
2019113001/N

2 20 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Gepubliceerd op : 27-11-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 37
2019112001/N

3 20 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende toestemming van een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen op verzoek van het "VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS ivzw" in het kader van het project QARMAN

Gepubliceerd op : 04-12-2019
Bron : WETENSCHAPSBELEID
Uitvoering van artikel : 108
2019112004/N

4 18 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot opheffing van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen

Gepubliceerd op : 26-11-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Uitvoering van artikel : 108
2019111803/N

5 14 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitwerking en goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2020"

Gepubliceerd op : 26-11-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2019111403/N

6 3 NOVEMBER 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 en richtlijn (EU) 2018/1910

Gepubliceerd op : 13-11-2019
Bron : FINANCIEN
2019110305/N

7 31 OKTOBER 2019. - Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019

Gepubliceerd op : 14-11-2019
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 74
2019103102/N

8 28 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling

Gepubliceerd op : 31-10-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 108
2019102802/N

9 27 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming

Gepubliceerd op : 30-10-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 96
2019102701/N

10 27 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming

Gepubliceerd op : 30-10-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 96
2019102702/N

11 17 OKTOBER 2019. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen

Gepubliceerd op : 22-10-2019
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 39
2019101702/N

12 14 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen

Gepubliceerd op : 28-10-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 108
2019101402/N

13 13 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen

Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 108
2019101301/N

14 3 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de bevoegde hiŽrarchisch meerdere inzake tuchtzaken bij de Federale Pensioendienst

Gepubliceerd op : 08-10-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 108
2019100301/N

15 2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit. - Regering Ontslag. - Benoeming. - Wijziging

Gepubliceerd op : 04-10-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 96
2019100201/N

16 2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, ß 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Gepubliceerd op : 17-10-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 108
2019100203/N

17 2 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst

Gepubliceerd op : 04-11-2019
Bron : JUSTITIE _ LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 108
2019100208/N

18 1 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financien met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters

Gepubliceerd op : 24-10-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 108
2019100112/N

19 30 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot regeling van de toekenning van een terugkeervergoeding voor bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gepubliceerd op : 30-10-2019
Bron : BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Uitvoering van artikel : 37;107,L2
2019093003/N

20 19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2019

Gepubliceerd op : 01-10-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 44
2019091902/N

21 19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid

Gepubliceerd op : 02-10-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 108
2019091903/N

22 19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's

Gepubliceerd op : 02-10-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 108
2019091905/N

23 17 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

Gepubliceerd op : 27-09-2019
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 127;129
2019091701/N

24 12 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2016 houdende vaststelling van de rechten en plichten van de personeelsleden en hun gezinsleden met betrekking tot de uitoefening van de functie van huisbewaarder in de dienstgebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en de bewoning van die gebouwen

Gepubliceerd op : 24-09-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikelen : 107,L2 en 37
2019091205/N

25 11 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Gepubliceerd op : 25-09-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 108
2019091103/N

26 10 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn

Gepubliceerd op : 24-09-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikelen : 107,L2 en 37
2019091008/N

27 8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de sectoren verwerking en distributie getroffen door de fipronilcrisis

Gepubliceerd op : 17-09-2019
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
Uitvoering van artikel : 108
2019090803/N

28 8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Gepubliceerd op : 28-10-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 108
2019090805/N

29 29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot invoeging van een overgangsbepaling in het koninklijk besluit van 12 november 2017 tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 augustus 1948 betreffende het dienstjaar waarop sommige uitgaven inzake inbreuken op de douane- en accijnswetten dienen aangerekend, zomede betreffende het toekennen van beloningen inzake opsporing en vaststelling van die inbreuken

Gepubliceerd op : 09-09-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 37;107,L2
2019082903/N

30 29 AUGUSTUS 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Gepubliceerd op : 13-09-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 108
2019082906/N