Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 08-08-1980
1 18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

Gepubliceerd op : 30-07-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2018071808/N

2 18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Gepubliceerd op : 30-07-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2018071807/N

3 29 JUNI 2018. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten

Gepubliceerd op : 29-08-2018
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 87
2018062921/N

4 3 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het eerste Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval

Gepubliceerd op : 15-06-2017
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§8
2016100312/N

5 3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers

Gepubliceerd op : 13-04-2015
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 152;153
2015040306/N

6 17 DECEMBER 2014. - Protocol afgesloten tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend. - Bijvoegsel

Gepubliceerd op : 31-03-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 94,§1ter
2014121719/N

7 21 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten

Gepubliceerd op : 03-12-2013
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 87
2013112103/N

8 11 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Gepubliceerd op : 17-01-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2012121123/N

9 11 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

Gepubliceerd op : 17-01-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2012121124/N

10 11 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd

Gepubliceerd op : 02-08-2011
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 210
2011071103/N

11 6 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Gepubliceerd op : 22-07-2011
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 152-153
2011070605/N

12 24 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen

Gepubliceerd op : 17-04-2009
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2009032441/N

13 16 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers.

Gepubliceerd op : 13-03-2009
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 152-153
2009021633/N

14 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Gepubliceerd op : 09-07-2008
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 152-153
2008061242/N

15 21 DECEMBER 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot regeling van de tegemoetkoming van de Diensten van de Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren in de vervoerkosten van de personeelsleden (VERTALING).

Gepubliceerd op : 26-02-2008
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 87,§3
2007122170/N

16 13 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.

Gepubliceerd op : 27-06-2007
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2007061332/N

17 17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Gepubliceerd op : 25-05-2007
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 179,§2
2007051731/N

18 8 MAART 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik.

Gepubliceerd op : 21-03-2007
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2007030835/N

19 12 JANUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van sectorale regelgeving die ressorteert onder het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.

Gepubliceerd op : 23-02-2007
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 87,§1
2007011231/N

20 28 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector

Gepubliceerd op : 06-10-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 152-153
2006092836/N

21 1 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2005-2006, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie.

Gepubliceerd op : 22-12-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 20
2006090105/N

22 13 JULI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering.

Gepubliceerd op : 25-09-2006
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 69
2006071376/N

23 2 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.

Gepubliceerd op : 04-07-2006
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2006060250/N

24 18 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare Instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen en houdende de benoeming van een erevoorzitter in de raad van bestuur van de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Gepubliceerd op : 13-06-2006
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2006051840/N

25 1 MEI 2006. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.

Gepubliceerd op : 09-06-2006
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2006050170/N

26 13 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Gepubliceerd op : 23-01-2006
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2005121345/N

27 13 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen.

Gepubliceerd op : 23-01-2006
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 179,§2
2005121346/N

28 23 JUNI 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Tintigny. (Vertaling).

Gepubliceerd op : 05-07-2005
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikel : 1,§3
2005062336/N

29 19 MEI 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de " Société régionale d'Investissement de Wallonie " (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Wallonië), afgekort : " S.R.I.W. " (VERTALING).

Gepubliceerd op : 11-07-2005
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikel : 9
2005051936/N

30 21 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een tijdelijk project inzake oprichting van een informatiedienst voor alle onderwijszoekenden.

Gepubliceerd op : 05-02-2004
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Uitvoering van artikel : 20
2003112141/N