1 3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw of onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf een inhouding kunnen doen op het loon van hun werknemers uit hoofde van een bijdrage voor het verschaffen van sommige voorzieningen

Gepubliceerd op : 18-02-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2019020310/N