1 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2019

Gepubliceerd op : 27-12-2018
Bron : JUSTITIE
2018122101/N

2 21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

Gepubliceerd op : 28-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122103/N

3 21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiŽring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, het Procedurebesluit van 9 mei 2014, het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de erkenning en de subsidiŽring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen, wat betreft de procedure in het kader van samenvoeging van gemeenten, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018 tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Gepubliceerd op : 28-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122106/N

4 21 DECEMBER 2018. - Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
2018122107/N

5 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de bepaling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137, 6į van de programmawet (I) van 27 december 2006 in het kader van de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2018122116/N

6 21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122117/N

7 21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122118/N

8 21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122119/N

9 21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122120/N

10 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de doorvoering van de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : JUSTITIE
2018122110/N

11 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen met het oog op de doorvoering van de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : JUSTITIE
2018122111/N

12 21 DECEMBER 2018. - Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2018122112/N

13 21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2018122114/N

14 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : FINANCIEN
2018122115/N

15 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

Gepubliceerd op : 09-01-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018122122/N

16 21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten

Gepubliceerd op : 09-01-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122123/N

17 21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van BelgiŽ bij de Europese Unie

Gepubliceerd op : 09-01-2019
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
2018122121/N

18 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan twee partners uit de voetbalwereld

Gepubliceerd op : 10-01-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018122124/N

19 21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomitť tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomitť van 17 juni 2015 houdende de oprichting van de diensten van de Administratie Grote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van de zetel en de materiŽle en territoriale bevoegdheid van deze diensten

Gepubliceerd op : 10-01-2019
Bron : FINANCIEN
2018122125/N

20 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten

Gepubliceerd op : 10-01-2019
Bron : JUSTITIE
2018122127/N

21 21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw

Gepubliceerd op : 10-01-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122128/N

22 21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de termijnen van de aanmeldingsprocedure betreft

Gepubliceerd op : 11-01-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122129/N

23 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2018122130/N

24 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2018122132/N

25 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij de afstand wordt vastgesteld van de erkenning van NV De Federale Pensioenen als verzekeringsonderneming die de verzekeringsverrichtingen mag uitoefenen bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1į en 2į van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018122133/N

26 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden van het raadplegen ervan

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2018122134/N

27 21 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiŽnte stadsverwarming of -koeling en de ondersteuning van de productie en injectie van biomethaan

Gepubliceerd op : 15-01-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2018122136/N

28 21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een globale aanbestedingsprocedure voor de toewijzing van radiofrequenties bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge en digitale radiogolven

Gepubliceerd op : 15-01-2019
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2018122137/N

29 21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor de uitzending via digitale radiogolven, van de lijst van radiofrequenties die kunnen worden gebruikt door onafhankelijke radio's alsook het aantal netwerkradio's, hun theoretische dienstzones en de beschikbare radiofrequenties die ze samenstellen

Gepubliceerd op : 15-01-2019
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2018122138/N

30 21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor de uitzending via analoge radiogolven, van de lijst van radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan onafhankelijke radio's alsook het aantal netwerkradio's, hun theoretische dienstzones en de toewijsbare radiofrequenties die ze samenstellen

Gepubliceerd op : 15-01-2019
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2018122139/N