1 11 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter, 1, tweede lid en 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Gepubliceerd op : 21-02-2014
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2014021105/N