1 11 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd

Gepubliceerd op : 02-08-2011
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2011071103/N

2 11 JULI 2011. - Wet tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

Gepubliceerd op : 01-08-2011
Bron : JUSTITIE
2011071102/N

3 11 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012

Gepubliceerd op : 12-08-2011
Bron : LANDSVERDEDIGING
2011071104/N

4 11 JULI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

Gepubliceerd op : 20-07-2011
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2011071101/N