1 26 AUGUSTUS 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk

Gepubliceerd op : 17-09-2010
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2010082642/N