Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 15-12-2013
1 25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 25-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020052502/N

2 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020051803/N

3 15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 15-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020051501/N

4 14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020051402/N

5 13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuďteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Gepubliceerd op : 19-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020051306/N

6 8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 08-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020050801/N

7 6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

Gepubliceerd op : 08-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020050601/N

8 4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geďnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gepubliceerd op : 12-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2020050407/N

9 30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 30-04-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020043001/N

10 27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren

Gepubliceerd op : 28-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 8 en 8,§2,1°,2°
2020042701/N

11 27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden

Gepubliceerd op : 29-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020042702/N

12 23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen

Gepubliceerd op : 30-04-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020042313/N

13 19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 10 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 22-04-2020
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020041901/N

14 19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 8 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Gepubliceerd op : 22-04-2020
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020041902/N

15 19 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied

Gepubliceerd op : 22-04-2020
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020041903/N

16 17 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 17-04-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020041702/N

17 9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Gepubliceerd op : 20-04-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 8
2020040907/N

18 9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector

Gepubliceerd op : 20-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020040908/N

19 30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit

Gepubliceerd op : 02-04-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2020033004/N

20 23 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 23-03-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020032301/N

21 18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Gepubliceerd op : 01-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020031821/N

22 18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Gepubliceerd op : 18-03-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2020031801/N

23 13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 13-03-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020031301/N

24 13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. - Erratum

Gepubliceerd op : 14-03-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020031304/N

25 13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 13-03-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020031302/N

26 29 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België

Gepubliceerd op : 14-02-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 8
2020012903/N

27 20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt

Gepubliceerd op : 27-01-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°
2019122041/N

28 17 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2020, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Gepubliceerd op : 24-12-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8
2019121702/N

29 17 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Gepubliceerd op : 24-12-2019
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2019121703/N

30 15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gepubliceerd op : 13-01-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2019121511/N