Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 15-12-2013
1 29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2019 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis

Gepubliceerd op : 14-10-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2019092906/N

2 29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2019

Gepubliceerd op : 14-10-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2019092907/N

3 22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen

Gepubliceerd op : 05-08-2019
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2019072210/N

4 22 JULI 2019. - Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen

Gepubliceerd op : 05-08-2019
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2019072211/N

5 22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Edingen

Gepubliceerd op : 05-08-2019
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019072212/N

6 22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot erkenning van een transitiehuis te Mechelen

Gepubliceerd op : 05-08-2019
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019072213/N

7 22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis

Gepubliceerd op : 07-08-2019
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 6;7
2019072215/N

8 19 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Gepubliceerd op : 30-08-2019
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 8
2019071921/N

9 20 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Gepubliceerd op : 09-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2019062005/N

10 20 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Gepubliceerd op : 09-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2019062006/N

11 20 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Gepubliceerd op : 09-07-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2019062007/N

12 22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement

Gepubliceerd op : 03-05-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2019042210/N

13 19 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

Gepubliceerd op : 24-04-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 6
2019041901/N

14 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77, tweede lid, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano (1), en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano wat betreft de directieraad en de jury

Gepubliceerd op : 11-04-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2019032913/N

15 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano

Gepubliceerd op : 11-04-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2019032914/N

16 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Gepubliceerd op : 15-04-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 6;7
2019032915/N

17 23 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2019, 2020 en 2021

Gepubliceerd op : 15-04-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2019032316/N

18 1 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Gepubliceerd op : 22-03-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 38,L2 en 8
2019030123/N

19 27 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2019

Gepubliceerd op : 14-03-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2019022707/N

20 22 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 28-02-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019022202/N

21 20 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de professionele evaluatie van de militairen

Gepubliceerd op : 25-03-2019
Bron : LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 8
2019022005/N

22 31 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

Gepubliceerd op : 11-02-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019013110/N

23 28 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken

Gepubliceerd op : 31-01-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 6;7
2019012801/N

24 20 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Gepubliceerd op : 28-01-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019012003/N

25 27 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2019, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8
2018122701/N

26 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

Gepubliceerd op : 10-01-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 6;7
2018122126/N

27 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2018122130/N

28 6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de openbare sector met een overgangsuitkering

Gepubliceerd op : 17-01-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE _ JUSTITIE
2018120637/N

29 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Gepubliceerd op : 14-12-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018120203/N

30 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de disponibiliteit en het verlof voorafgaand aan het pensioen vermeld in het koninklijk besluit van 23 april 2017 tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld

Gepubliceerd op : 14-12-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018120204/N