Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 15-12-2013
1 22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement

Gepubliceerd op : 03-05-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2019042210/N

2 19 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

Gepubliceerd op : 24-04-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 6
2019041901/N

3 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77, tweede lid, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano (1), en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano wat betreft de directieraad en de jury

Gepubliceerd op : 11-04-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2019032913/N

4 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano

Gepubliceerd op : 11-04-2019
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2019032914/N

5 29 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Gepubliceerd op : 15-04-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 6;7
2019032915/N

6 23 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2019, 2020 en 2021

Gepubliceerd op : 15-04-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2019032316/N

7 1 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2019, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Gepubliceerd op : 22-03-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 38,L2 en 8
2019030123/N

8 27 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2019

Gepubliceerd op : 14-03-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2019022707/N

9 22 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 28-02-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019022202/N

10 20 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de professionele evaluatie van de militairen

Gepubliceerd op : 25-03-2019
Bron : LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 8
2019022005/N

11 31 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

Gepubliceerd op : 11-02-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019013110/N

12 28 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken

Gepubliceerd op : 31-01-2019
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 6;7
2019012801/N

13 20 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Gepubliceerd op : 28-01-2019
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 8,§1,3°
2019012003/N

14 27 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2019, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Gepubliceerd op : 31-12-2018
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Uitvoering van artikel : 8
2018122701/N

15 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

Gepubliceerd op : 10-01-2019
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 6;7
2018122126/N

16 21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2018122130/N

17 6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de openbare sector met een overgangsuitkering

Gepubliceerd op : 17-01-2019
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE _ JUSTITIE
2018120637/N

18 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Gepubliceerd op : 14-12-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018120203/N

19 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de disponibiliteit en het verlof voorafgaand aan het pensioen vermeld in het koninklijk besluit van 23 april 2017 tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld

Gepubliceerd op : 14-12-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018120204/N

20 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de verloven voorafgaand aan de pensionering toegekend krachtens het akkoord van 23 juli 2015 over de invoering van de NEXT GEN-organisatie ten gevolge van het project Alpha, de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2016 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2016, gesloten tussen bpost en de vakbonden vertegenwoordigd in het Paritair Comité van bpost

Gepubliceerd op : 14-12-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018120206/N

21 2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.111.926,88 euro aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018

Gepubliceerd op : 28-12-2018
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8
2018120211/N

22 18 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen

Gepubliceerd op : 26-11-2018
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 6;7
2018111801/N

23 27 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de benoemingsvoorwaarden en het administratief en geldelijk statuut van de Directeur van het Federaal Aansturingsbureau

Gepubliceerd op : 10-07-2018
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2018062708/N

24 25 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2018, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Gepubliceerd op : 02-07-2018
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2018062502/N

25 17 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Gepubliceerd op : 02-07-2018
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2018061704/N

26 4 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen

Gepubliceerd op : 18-06-2018
Bron : WETENSCHAPSBELEID
Uitvoering van artikel : 8,§1,4°
2018060404/N

27 8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Gepubliceerd op : 01-06-2018
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE _ LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 8
2018050823/N

28 8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie

Gepubliceerd op : 01-06-2018
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING _ BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE _ LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 8
2018050825/N

29 19 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

Gepubliceerd op : 07-05-2018
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2018041915/N

30 14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Gepubliceerd op : 29-01-2018
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 6,§1;7,§1
2018011403/N