Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 15-12-2013
1 30 JUNI 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020063002/N

2 26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 41 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

Gepubliceerd op : 30-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020062609/N

3 26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers

Gepubliceerd op : 01-07-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2020062612/N

4 26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19

Gepubliceerd op : 08-07-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING _ SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020062619/N

5 24 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 35 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 29-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020062402/N

6 24 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof vanaf het kalenderjaar 2020

Gepubliceerd op : 01-07-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020062406/N

7 24 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2020 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 april 2005, 18 juli 2005, 4 februari 2011, 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voorzien in de akkoorden van 4 maart 2010 en 17 maart 2010, voor zover zij betrekking hebben op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis

Gepubliceerd op : 01-07-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020062407/N

8 15 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten

Gepubliceerd op : 22-06-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020061506/N

9 11 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geīntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022

Gepubliceerd op : 18-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020061108/N

10 5 JUNI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 05-06-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020060502/N

11 4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Gepubliceerd op : 10-06-2020
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2020060405/N

12 4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op : 10-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020060406/N

13 4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers

Gepubliceerd op : 11-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020060412/N

14 3 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuīteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Gepubliceerd op : 05-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020060301/N

15 30 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 30-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020053001/N

16 28 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

Gepubliceerd op : 03-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020052804/N

17 27 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Gepubliceerd op : 03-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2020052704/N

18 25 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 25-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020052502/N

19 20 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

Gepubliceerd op : 05-06-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020052021/N

20 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020051803/N

21 18 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag

Gepubliceerd op : 04-06-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°
2020051808/N

22 15 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 15-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020051501/N

23 14 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Gepubliceerd op : 20-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020051402/N

24 13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuīteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Gepubliceerd op : 19-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8,§2,2°
2020051306/N

25 8 MEI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 08-05-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020050801/N

26 6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen

Gepubliceerd op : 08-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020050601/N

27 4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geīnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Gepubliceerd op : 12-05-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikel : 8
2020050407/N

28 30 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Gepubliceerd op : 30-04-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 8,§2,1°,2°
2020043001/N

29 27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden

Gepubliceerd op : 29-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 8
2020042702/N

30 27 APRIL 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren

Gepubliceerd op : 28-04-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID _ WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Uitvoering van artikelen : 8 en 8,§2,1°,2°
2020042701/N