Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 17-01-2003
1 11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten

Gepubliceerd op : 20-12-2019
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 26,L4
2019121105/N

2 7 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

Gepubliceerd op : 14-01-2019
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
2018120724/N

3 21 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 30-05-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE
Uitvoering van artikel : 17;26
2018052103/N

4 3 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend

Gepubliceerd op : 06-04-2018
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikelen : 24 en 25
2017120316/N

5 27 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 17-05-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 13,L1;26,L3
2016042715/N

6 25 MAART 2016. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

Gepubliceerd op : 11-05-2016
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 14,§1,L1,2°
2016032526/N

7 6 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijzing aan het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 13-10-2015
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Uitvoering van artikel : 17,§4
2015100601/N

8 3 MAART 2015. - Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector


Gepubliceerd op : 12-03-2015
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 6
2015030303/N

9 15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 17-06-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L3
2014051525/N

10 15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden

Gepubliceerd op : 17-06-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L3
2014051526/N

11 8 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds

Gepubliceerd op : 14-07-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 14,§2,3°,c
2014050869/N

12 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 01-07-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L3,L4
20140425D0/N

13 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst

Gepubliceerd op : 09-07-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 14,§1,6°
2014042492/N

14 19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 05-06-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 22
2014041958/N

15 10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de herintegratievergoedingen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 10-06-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 17,§4
2014041074/N

16 5 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 27-11-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L2
2013110502/N

17 15 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2006 tot vaststelling van de budgettaire en boekhoudkundige regeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 25-09-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 36
2013091503/N

18 15 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 25-09-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L3,L4
2013091504/N

19 11 SEPTEMBER 2013. - Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector


Gepubliceerd op : 23-09-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 6
2013091107/N

20 17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek, het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar alsook betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 23-08-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26
2013081708/N

21 14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011

Gepubliceerd op : 23-05-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 30,§5,L2
2013041420/N

22 14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013

Gepubliceerd op : 23-05-2013
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 30,§5,L2
2013041421/N

23 18 JULI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 13-08-2012
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 13,L1;26,L3
2012071806/N

24 4 MEI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Gepubliceerd op : 04-06-2012
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 17;30
2012050417/N

25 4 MEI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 04-06-2012
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 17;26
2012050416/N

26 12 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van de aanvullende personeelsformatie waarop de overgedragen personeelsleden van [Proximus] aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie worden aangewezen naar de eigen personeelsformatie van dit Instituut <Opschrift gewijzigd bij W 2015-08-10/26, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 22-06-2015 (zie KB 2015-09-11/02, art. 1)

Gepubliceerd op : 03-10-2011
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 13
2011091223/N

27 12 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van graden die door bevordering toegang verlenen tot bepaalde graden bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 19-08-2011
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L3
2011081201/N

28 5 JULI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden voor benoeming tot de graad van technicien bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 03-08-2011
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L3
2011070504/N

29 13 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Gepubliceerd op : 04-11-2010
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 26,L4
2010101303/N

30 13 JUNI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten

Gepubliceerd op : 22-06-2010
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
Uitvoering van artikel : 26,L3
2010061306/N