Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 05-08-1978
1 11 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen

Gepubliceerd op : 16-12-2013
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2013121102/N

2 15 FEBRUARI 2008. - [Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding]. <Opschrift vervangen door BVR 2014-10-17/05, art.13 , 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

Gepubliceerd op : 10-04-2008
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 83,§7,L5
2008021551/N

3 19 JULI 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van verscheidene wetten inzake pensioenen van de openbare sector.

Gepubliceerd op : 08-08-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 40bis,§1
2007071935/N

4 28 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen als gevolg van de overname door de Belgische Staat van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding.

Gepubliceerd op : 29-12-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 50,§2,L2 en 83,§1,1°
2006122838/N

5 27 MAART 2003. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991.

Gepubliceerd op : 03-04-2003
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 46quater
2003032738/N

6 20 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiėn en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro. (Nota : in alle bedragen van het besluit die een geheel veelvoud van een euro vormen, wordt de notatie met twee decimalen vervangen door een notatie zonder decimalen <KB 2001-07-13/52, art. 37, 6°>) (Nota : raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 11-08-2001)

Gepubliceerd op : 30-08-2000
Bron : FINANCIEN
2000072063/N

7 20 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiėn. (Nota : raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 20-07-2002)

Gepubliceerd op : 30-08-2000
Bron : FINANCIEN
2000072064/N

8 22 APRIL 1999. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest (VERTALING).

Gepubliceerd op : 09-07-1999
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikel : 75
1999042246/N

9 20 JANUARI 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommeling van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 30-01-1998
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1998012039/N

10 3 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommeling van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 22-04-1997
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1997020340/N

11 24 MAART 1994. - Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen in de regeling inzake de pensioenen van de openbare sector.

Gepubliceerd op : 19-04-1994
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 46quater
1994032430/N

12 14 OKTOBER 1993. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest (VERTALING). -

Gepubliceerd op : 11-02-1994
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikel : 75
1993101437/N

13 29 JANUARI 1993. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 16-02-1993
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1993012933/N

14 1 APRIL 1992. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten.

Gepubliceerd op : 23-04-1992
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 68
1992040134/N

15 26 MEI 1987. - Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 26-06-1987
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1987052633/N

16 7 APRIL 1987. _ Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 24-04-1987
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1987040730/N

17 31 MAART 1987. - Koninklijk besluit nr. 521 tot het bepalen, bij de Regie der Posterijen, van de voorwaarden van toekenning van een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheid, voorafgaand aan het rustpensioen.

Gepubliceerd op : 16-04-1987
Bron : VERKEERSWEZEN
Uitvoering van artikelen : 63 en 64
1987033145/N

18 11 FEBRUARI 1987. _ Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 17-03-1987
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1987021131/N

19 4 JUNI 1986. _ Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 24-06-1986
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1986060431/N

20 24 DECEMBER 1985. _ Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 21-01-1986
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1985122431/N

21 14 FEBRUARI 1985. _ Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 08-03-1985
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1985021431/N

22 12 JANUARI 1984. _ Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt.

Gepubliceerd op : 27-01-1984
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Uitvoering van artikel : 23,§6
1984011231/N

23 30 MAART 1982. - Koninklijk besluit nr. 31 houdende tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van bepaalde pensioenen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk.

Gepubliceerd op : 01-04-1982
Bron : FINANCIEN
1982033014/N

24 29 APRIL 1981. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 10 en 25 van het koninklijk besluit nr. 56 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

Gepubliceerd op : 08-05-1981
Bron : SOCIALE VOORZORG
Uitvoering van artikel : 32
1981042901/N

25 29 APRIL 1981. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50, § 2, 1e lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.

Gepubliceerd op : 06-05-1981
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 50,§2,L1
1981042930/N

26 22 SEPTEMBER 1980. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50, § 2, tweede lid van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.

Gepubliceerd op : 25-09-1980
Uitvoering van artikel : 50,§2,L2
1980092231/N

27 3 AUGUSTUS 1979. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 83, § 1, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.

Gepubliceerd op : 04-08-1979
Uitvoering van artikel : 83,§1
1979080330/N

28 12 JULI 1979. _ Koninklijk besluit tot uitvoering van de [artikelen 55, 60] van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen. <Opschrift gewijzigd door KB 1992-04-01/34, art. 12, 003; ED : 01-01-1992>

Gepubliceerd op : 09-08-1979
Uitvoering van artikelen : 55 en 60 en 68
1979071201/N

29 15 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit nr. 26 tot verhoging van de werknemerspensioenen.

Gepubliceerd op : 20-12-1978
Uitvoering van artikelen : 30 en 89,§1,§4
1978121506/N

30 15 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit nr. 28 tot vereenvoudiging en rationalisering van de financiėle struktuur van de kinderbijslaginstellingen.

Gepubliceerd op : 12-01-1979
Uitvoering van artikelen : 27,§4,2° en 27,§4,3° en 89,§4,L1,2 en 89,§4,L1,4
1978121505/N