Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 01-04-1971
1 12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht

Gepubliceerd op : 30-07-2019
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2,§5
2019071207/N

2 12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht

Gepubliceerd op : 30-07-2019
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2,§5
2019071208/N

3 5 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht

Gepubliceerd op : 02-05-2019
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2,§5
2019040522/N

4 18 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan het Europees Parlement door het sluiten van een erfpacht

Gepubliceerd op : 29-11-2018
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2,§5
2018111805/N

5 13 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot bevestiging van het algemeen nut van de onmiddellijke inbezitneming door de Regie der Gebouwen, handelend in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van de noodzakelijke terreinen voor de bouw van een strafinrichting op het grondgebied van de stad Verviers

Gepubliceerd op : 11-10-2018
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2
2018091317/N

6 20 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van de percelen kadastraal gekend onder Steenokkerzeel 1ste afdeling Sectie C 48a en C 89e, nodig voor de aanleg van parking met infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van algemeen nut wordt verklaard

Gepubliceerd op : 12-07-2018
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2
2018062008/N

7 8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 31-05-2018
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 19
2018050821/N

8 27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 31-05-2018
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 19
2018042723/N

9 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, bestemd wordt voor de vzw "Joods Museum van België", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Miniemenstraat 21, te 1000 Brussel

Gepubliceerd op : 06-02-2018
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE
Uitvoering van artikel : 2;19
2018012603/N

10 8 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Administrateur-generaal tot vaststelling van de subdelegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 11-10-2017
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
2017090816/N

11 30 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 07-08-2017
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
2017063028/N

12 27 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 25-11-2016
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 15,§2
2016102712/N

13 4 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst

Gepubliceerd op : 12-05-2016
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikel : 6
2016050402/N

14 25 APRIL 2016. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 04-05-2016
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 19
2016042503/N

15 1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeente of meergemeentepolitiezones en van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot regeling van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

Gepubliceerd op : 21-04-2016
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ BINNENLANDSE ZAKEN _ FINANCIEN _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE
Uitvoering van artikel : 2
2016040112/N

16 10 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de opdracht gegeven wordt om de NV Fedesco te ontbinden

Gepubliceerd op : 21-01-2016
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ FINANCIEN _ ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 2
2016011002/N

17 12 JULI 2015. - Koninklijk besluit houdende invoering van de modaliteiten voor het opmaken van de meerjarenplannen voor de vastgoedbehoeften in toepassing van artikel 5, § 2, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 24-09-2015
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
2015071206/N

18 12 JULI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 24-09-2015
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
2015071207/N

19 22 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der Gebouwen om zich te verenigen met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap met het oog op het oprichten van een handelsvennootschap teneinde de renovatie en het beheer van het Muziekconservatorium te Brussel mogelijk te maken

Gepubliceerd op : 04-06-2014
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 2;20bis
2014052205/N

20 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende oprichting van een gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 01-07-2014
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
20140425C9/N

21 10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Gepubliceerd op : 09-05-2014
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
Uitvoering van artikel : 4
2014041053/N

22 11 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht

Gepubliceerd op : 29-11-2013
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2
2013091110/N

23 18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Nieuwpoort door het sluiten van een erfpacht

Gepubliceerd op : 30-08-2013
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2
2013071828/N

24 9 SEPTEMBER 2011. - Omzendbrief. - Regie der Gebouwen. - Administratief reglement


Gepubliceerd op : 03-10-2011
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2;5
2011090907/N

25 23 MAART 2011. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

Gepubliceerd op : 04-05-2011
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 19
2011032312/N

26 19 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten.

Gepubliceerd op : 03-12-2008
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER _ BINNENLANDSE ZAKEN _ FINANCIEN _ REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2
2008091945/N

27 30 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen en tot overneming van een huurcontract van het Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting.

Gepubliceerd op : 21-08-2008
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
Uitvoering van artikel : 19
2008073034/N

28 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der Gebouwen om als raadgever op te treden voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe huisvesting en om dit instituut te begeleiden gedurende de eerste installatiewerken in de nieuw in te huren gebouwoppervlakte.

Gepubliceerd op : 22-01-2008
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 2-2bis
2007122056/N

29 20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de verlening van de concessie tot exploitatie van een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW " Syndicat d'Initiative de La Roche-en-Ardenne ".

Gepubliceerd op : 22-04-2008
Bron : REGIE DER GEBOUWEN
Uitvoering van artikel : 2
2007122008/N

30 17 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO)

Gepubliceerd op : 18-10-2007
Bron : BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE
Uitvoering van artikelen : 6 en 6 en 6
2007081764/N