Uitvoeringsmaatregelen van : WET van 27-06-1921
1 30 MEI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit

Gepubliceerd op : 18-06-2018
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE _ KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
2018053003/N

2 26 FEBRUARI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud

Gepubliceerd op : 10-09-2018
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 27
2018022621/N

3 25 APRIL 2017. - Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende oprichting van de Stichting Zoniënwoud

Gepubliceerd op : 20-06-2018
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Uitvoering van artikel : 27
2017042510/N

4 22 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2013 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2012

Gepubliceerd op : 08-01-2014
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 17,§5
2013112230/N

5 17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening van grote SON's en IVZW's bij de NBB

Gepubliceerd op : 22-08-2013
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 37,§6;53,§8
2013081706/N

6 11 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen

Gepubliceerd op : 22-07-2013
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26novies,§1,L3 en 26octies,§3,L2 en 31,§4,§5;45; en 51,§3,§4
2013071109/N

7 18 MAART 2013. - Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen

Gepubliceerd op : 27-03-2013
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26novies,§1,L3 en 26octies,§3,L2 en 31,§5;45
2013031809/N

8 17 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen

Gepubliceerd op : 27-03-2013
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26novies,§1,L3 en 26octies,§3,L2 en 31,§5;45
2013031708/N

9 18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

Gepubliceerd op : 31-01-2013
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 17,§3,L2; en 37,§3,L2 en 53,§3,L2
2012121825/N

10 26 OKTOBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2012 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking tot de financiële controle over het boekjaar 2011

Gepubliceerd op : 29-11-2012
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 17
2012102618/N

11 25 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

Gepubliceerd op : 17-09-2012
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 17,§3,L2 en 17,§5,L3 en 37,§3,L3 en 37,§5,L3 en 53,§3,L2 en 53,§5,L3
2012082509/N

12 27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

Gepubliceerd op : 12-10-2009
Bron : JUSTITIE _ KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Uitvoering van artikelen : 17,§2 en 37,§2 en 59,§2
2009092715/N

13 27 MEI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels voor de aanwending van de subsidies voor de Studentenraden van de hogescholen en de hogere kunstscholen

Gepubliceerd op : 25-08-2009
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2009052739/N

14 10 OKTOBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2007 aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het vrij gesubsidieerd onderwijs met betrekking tot de financiële controle

Gepubliceerd op : 21-11-2008
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 17,§5
2008101034/N

15 12 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen en van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen.

Gepubliceerd op : 17-09-2008
Bron : JUSTITIE _ SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 17 en 37 en 53
2008081259/N

16 27 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Gepubliceerd op : 31-03-2008
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 17 en 37 en 53
2008032731/N

17 22 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen.

Gepubliceerd op : 29-12-2006
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26octies-26nonie en 31 en 45 en 51 en 58
2006122233/N

18 10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen.

Gepubliceerd op : 11-01-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikelen : 17,§4 en 17,§6
2006111003/N

19 15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk.

Gepubliceerd op : 12-10-2006
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 17,§1 en 37,§2 en 53,§2
2006091579/N

20 2 JUNI 2005. - Omzendbrief. - Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen van openbaar nut, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen.

Gepubliceerd op : 08-06-2005
Bron : JUSTITIE
2005060230/N

21 31 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen en tot de vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 290 van de programmawet van 27 december 2004.

Gepubliceerd op : 08-06-2005
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26octies-26novie en 31 en 45 en 51
2005053131/N

22 14 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Gepubliceerd op : 25-04-2005
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 16 en 33 en 54
2005041432/N

23 20 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen.

Gepubliceerd op : 23-12-2004
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26octies-26nonie en 31 en 45 en 51 en 58
2004122032/N

24 8 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Gepubliceerd op : 15-12-2004
Bron : JUSTITIE
2004120831/N

25 8 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19bis, derde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Gepubliceerd op : 26-10-2004
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 19bis,L3
2004100831/N

26 4 OKTOBER 2004. - Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen.

Gepubliceerd op : 11-10-2004
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26NOVIES en 31
2004100430/N

27 29 JANUARI 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het genormaliseerde boekhoudplan van de centra voor levens- en gezinsvragen (VERTALING)

Gepubliceerd op : 01-04-2004
Bron : WAALSE GEWEST
Uitvoering van artikel : 17,§4
2004012958/N

28 19 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

Gepubliceerd op : 30-12-2003
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 17,§3,§6 en 37,§3,§6 en 53,§3
2003121935/N

29 17 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht [Proximus] <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Gepubliceerd op : 19-12-2003
Bron : FINANCIEN
2003121744/N

30 30 JUNI 2003. - Ministerieel besluit betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen <Opschrift vervangen bij MB 2006-12-22/33, art. 1, 003; ED : 01-01-2007>

Gepubliceerd op : 01-07-2003
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikelen : 26octies-26novie en 31 en 45 en 51 en 58
2003063030/N