Uitvoeringsmaatregelen van : DECREET VLAAMSE RAAD van 21-10-1997
1 10 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage III bij het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Gepubliceerd op : 11-08-2020
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 7,L2,3°
2020071029/N

2 5 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit tot vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse havengebied

Gepubliceerd op : 23-09-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 56 en 7;9;51;53,§3
2019090505/N

3 28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten

Gepubliceerd op : 23-09-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 12octies en 12septies
2019062844/N

4 24 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 12 mei 2014 tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014

Gepubliceerd op : 20-12-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 52,§1,L2
2019052428/N

5 7 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 25-04-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 45 en 46
2019030703/N

6 25 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Gepubliceerd op : 06-02-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 7;51;53,§3;56
2019012508/N

7 4 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze en houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk

Gepubliceerd op : 14-02-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 25,§3,L1;2° en 47
2018120406/N

8 4 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2014 tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman

Gepubliceerd op : 22-02-2019
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 40;47
2018120407/N

9 13 JULI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel

Gepubliceerd op : 14-09-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 25,§3,L1,2°
2018071315/N

10 15 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009

Gepubliceerd op : 02-08-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 52
2018061512/N

11 1 JUNI 2018. - Besluit van het afdelingshoofd tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van het afdelingshoofd van 28 juni 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving

Gepubliceerd op : 15-06-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 16octies,§1 en 16undecies,§2
2018060103/N

12 17 MEI 2018. - Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 24 maart 2017 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij

Gepubliceerd op : 29-05-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 16octies,§1,4° en 16undecies,§2
2018051708/N

13 9 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

Gepubliceerd op : 24-04-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 13;15
2018030909/N

14 12 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 07-02-2018
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 46
2017121210/N

15 14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor geďntegreerd natuurbeheer

Gepubliceerd op : 25-08-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 16septies,L6
2017071414/N

16 14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geďntegreerd natuurbeheer

Gepubliceerd op : 18-10-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 12sexies,2° en 16bis,§1 en 16decies,§1,L2 en 16decies,§2,L5 en 16decies,§4 en 16duodecies,4° en 16sedecies
2017071420/N

17 14 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten

Gepubliceerd op : 18-10-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 16duodecies en 16quindecies en 16septies,L4-L6 en 16septies,L8 en 47 en 48,§2 en 50decies
2017071421/N

18 6 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de beheergebieden voor akkervogelsoorten en weidevogelsoorten

Gepubliceerd op : 11-08-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 46
2017070632/N

19 16 JUNI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014

Gepubliceerd op : 13-07-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikelen : 13,§1,§2 en 36ter,§1 en 50bis,§2,L2 en 50decies,L2-L5 en 50septies,§2,L1, en 50sexies,L2,1°,3 en 9,§2,L1,5°
2017061617/N

20 8 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 09-01-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 45;46
2016120839/N

21 9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 en 7 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 19-09-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 45;46
2016090901/N

22 17 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009

Gepubliceerd op : 23-08-2016
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 7;51;53,§3;56
2016061727/N

23 27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen

Gepubliceerd op : 29-12-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 9bis,§7
2015112719/N

24 17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen

Gepubliceerd op : 31-07-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 13,§1,§2;
2015071708/N

25 10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen als vermeld in artikel 14, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Gepubliceerd op : 20-08-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 14,§2
2015071010/N

26 19 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 06-07-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 45;46
2015061910/N

27 3 APRIL 2015. - Ministerieel besluit tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 13-05-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 45;46
2015040327/N

28 27 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014 - 2020, en tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Gepubliceerd op : 07-05-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 45;46
2015032717/N

29 20 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 21, en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Gepubliceerd op : 16-04-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 46
2015032007/N

30 13 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter bescherming van zeezoogdieren

Gepubliceerd op : 25-03-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Uitvoering van artikel : 51,§1,§2
2015031302/N