Uitvoeringsmaatregelen van : GRONDWET 1994 van 17-02-1994
1 28 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 28-09-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 166,§2
2020092801/N

2 21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd op : 25-09-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 108
2020092103/N

3 21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee

Gepubliceerd op : 28-09-2020
Bron : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
Uitvoering van artikel : 108
2020092107/N

4 13 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit betreffende de cumulatie door de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten

Gepubliceerd op : 28-09-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 108
2020091305/N

5 3 SEPTEMBER 2020. - Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te bevestigen

Gepubliceerd op : 10-09-2020
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2020090309/N

6 28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

Gepubliceerd op : 03-09-2020
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 108
2020082801/N

7 22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Gepubliceerd op : 27-08-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 108
2020082203/N

8 22 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het moederschapsverlof

Gepubliceerd op : 07-09-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 37;107,L2
2020082215/N

9 20 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 27-08-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 166,§2
2020082002/N

10 16 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2019-2020

Gepubliceerd op : 07-09-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 44
2020081604/N

11 9 AUGUSTUS 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde noodanticonceptie financieel toegankelijker te maken voor vrouwen

Gepubliceerd op : 31-08-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 74
2020080909/N

12 6 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 12-08-2020
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Uitvoering van artikel : 166,§2
2020080601/N

13 4 AUGUSTUS 2020. - Huishoudelijk reglement van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning met betrekking tot de selecties en de taalexamens

Gepubliceerd op : 06-08-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 37;107,L2
2020080401/N

14 31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen

Gepubliceerd op : 06-08-2020
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 74
2020073102/N

15 31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Gepubliceerd op : 07-08-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 108
2020073105/N

16 31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

Gepubliceerd op : 10-08-2020
Bron : BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Uitvoering van artikel : 37
2020073108/N

17 31 JULI 2020. - Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie

Gepubliceerd op : 07-08-2020
Bron : JUSTITIE
Uitvoering van artikel : 74
2020073103/N

18 31 JULI 2020. - Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geďntegreerde politie

Gepubliceerd op : 14-08-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 74
2020073115/N

19 31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques

Gepubliceerd op : 17-08-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 74
2020073116/N

20 31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers

Gepubliceerd op : 24-08-2020
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Uitvoering van artikel : 74
2020073123/N

21 31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie wat de inhaling van de achterstand met betrekking tot de betwistingen betreft

Gepubliceerd op : 28-08-2020
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van artikel : 74
2020073124/N

22 31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde de specifieke tegemoetkoming voor contraceptiva uit te breiden naar vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming

Gepubliceerd op : 31-08-2020
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
Uitvoering van artikel : 74
2020073125/N

23 31 JULI 2020. - Wet over de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen

Gepubliceerd op : 10-09-2020
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER _ LANDSVERDEDIGING
Uitvoering van artikel : 74
2020073127/N

24 20 JULI 2020. - Wet houdende de toekenning van de Staatsgarantie in het kader van de instrumenten die op het niveau van de Europese Unie zijn ingesteld om de socio-economische gevolgen van COVID-19 te verzachten

Gepubliceerd op : 24-07-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 74
2020072001/N

25 20 JULI 2020. - Wet houdende de aanpassing van de financiewet van 20 december 2019 voor het begrotingsjaar 2020

Gepubliceerd op : 30-07-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 74
2020072008/N

26 20 JULI 2020. - Wet houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020

Gepubliceerd op : 31-07-2020
Bron : BELEID EN ONDERSTEUNING
Uitvoering van artikel : 74
2020072009/N

27 20 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en tot verheffing van het bestaande integriteitscharter inzake de ontwikkelingssamenwerking tot nationale standaard voor het integriteitsbeleid

Gepubliceerd op : 04-08-2020
Bron : BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Uitvoering van artikel : 74
2020072011/N

28 20 JULI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Gepubliceerd op : 05-08-2020
Bron : FINANCIEN
Uitvoering van artikel : 74
2020072012/N

29 17 JULI 2020. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Gepubliceerd op : 24-07-2020
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Uitvoering van artikel : 135
2020071704/N

30 17 JULI 2020. - Ordonnantie betreffende de eenmalige toekenning van een verhoging van de bedragen van de sociale toeslagen die worden toegekend op grond van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-crisis

Gepubliceerd op : 27-07-2020
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Uitvoering van artikel : 135
2020071710/N