J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1934/07/29/1934072950/justel

Titel
29 JULI 1934. - Wet waarbij de private milities verboden worden [...]. <W 1992-08-05/52, art. 58, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1993>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 22-08-2008).

Publicatie : 07-08-1934 nummer :   1934072950 bladzijde : 888888
Dossiernummer : 1934-07-29/30
Inwerkingtreding : 16-08-1934

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1bis, 2, 2bis, 3-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 04-05-1936, art. 1> Elke private militie of elke andere organisatie van private personen waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken of het leger of de politie te vervangen, zich met dezer actie in te laten of in hun plaats op te treden, is verboden.
  (Dit verbod is niet van toepassing op de ondernemingen en diensten bedoeld in de wet tot regeling van de private veiligheid.) <W 2004-05-07/42, art. 24, 004; Inwerkingtreding : 03-06-2004>

  Art. 1bis. <W 2006-06-08/30, art. 43, 005; Inwerkingtreding : 09-06-2006> Desgelijks is verboden :
  1° het optreden in het openbaar van private personen in groep die, hetzij door de door hen gehouden oefeningen, hetzij door het uniform of de uitrustingsstukken die zij dragen het voorkomen van militaire troepen hebben;
  2° het houden van of de deelname aan collectieve oefeningen, al dan niet met wapens, bestemd om particulieren in het gebruik van geweld te onderrichten;
  De bepaling bedoeld in het eerste lid is van toepassing noch op de oefeningen die uitsluitend beoefend worden in het kader van een door de gemeenschapsoverheden erkende sport, (noch op vooraf aan de lokale overheden aangekondigde en wettig georganiseerde activiteiten van reconstructie van historische gebeurtenissen,) noch op in het kader van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid daartoe erkende opleidingsinstellingen. <W 2008-07-25/37, art. 35, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  De bepaling, bedoeld in het eerste lid, 1°, is niet van toepassing op de groepen die uitsluitend een liefdadig doel beogen.

  Art. 2. (Met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met geldboete van 26 frank tot 300 frank, of met een van die straffen alleen, onverminderd de gebeurlijke toepassing van strengere strafbepalingen, worden gestraft zij die, met overtreding van artikel 1, een militie of een organisatie oprichten, zij die, met overtreding van artikel 1bis, een groepsgewijze optreden organiseren, zij die hun steun verlenen en zij die er deel van uitmaken.
  De uniformen en onderscheidingstekenen van de milities of organisaties, of van hen die in het openbaar optreden worden, evenals de wapenen, het materieel en alle voorwerpen die hun van dienst zijn of bestemd zijn om hun van dienst te zijn, in beslag genomen. De rechtbank gelast de verbeurdverklaring) van de in dit artikel bedoelde voorwerpen, zelfs indien deze niet aan de veroordeelde toebehoren. <W 04-05-1936, art. 2>

  Art. 2bis. <W 04-05-1936, art. 3>. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 26 frank tot 200 frank, of met een van die straffen alleen, worden gestraft zij die, tijdens een betoging of naar aanleiding van een betoging, tijdens een vergadering of naar aanleiding van een vergadering in het bezit worden bevonden van een voor de openbare veiligheid gevaarlijk voorwerp.
  Indien dat voorwerp een wapen is, bedraagt de gevangenisstraf twee maanden tot één jaar en de geldboete 200 frank tot 5.000 frank.
  Het voorwerp wordt in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken, zelfs indien het voorwerp niet aan de veroordeelde toebehoort.

  Art. 3. Al de bepalingen van Boek I van het Wetboek van Strafrecht, waarvan bij deze wet niet wordt afgeweken, zijn van toepassing (op de bij deze wet voorziene misdrijven). <W 04-05-1936, art. 4>

  Art. 4. Van (die misdrijven) wordt kennis genomen door de correctionele rechtbanken, onder voorbehoud van de toepassing van de wet van 15 juni 1899, houdende titel I van het Wetboek van Militaire Strafvordering. <W 04-05-1936, art. 4>
  Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel bekleed en door den Moniteur bekendgemaakt worde.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 25-07-2008 GEPUBL. OP 22-08-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2006 GEPUBL. OP 09-06-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 03-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 05-08-1992 GEPUBL. OP 22-12-1992
  (GEWIJZIGD ART. : OPSCHRIFT)
 • WET VAN 10-04-1990 GEPUBL. OP 29-05-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1932-1933. Kamer der volksvertegenwoordigers. Bescheiden. - Wetontwerp, nr 205. Zitting 1933-1934. Kamer der volksvertegenwoordigers. Bescheiden. - Verslag, nr 129; amendementen, nr 206; aanvullend verslag, nr 238. Handelingen. - Vergaderingen van 28 Juni, 4, 10 en 12 Juli 1934. Senaat. Bescheiden. - Tekst door de Kamer aangenomen, nr 163; verslag, nr 184. Handelingen. - Vergadering van 26 Juli 1934.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie