J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 113352 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1993/12/02/1994029625/justel

Titel
2 DECEMBER 1993. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 (Vertaling). Zie wijziging(en)

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 03-02-1994 nummer :   1994029625 bladzijde : 9277
Dossiernummer : 1993-12-02/48
Inwerkingtreding : 02-12-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Bijzondere bepalingen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Ministerie van Cultuur en Sociale Zaken.
Art. 2-6
HOOFDSTUK III. - Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming.
Art. 7-13

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Bijzondere bepalingen.

  Artikel 1. De kredieten uitgetrokken op de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993, worden aangepast volgens de gegevens die in de bij dit decreet gevoegde tabellen nader bepaald zijn, ten bedrage van :

               TABEL I. - Samenvattende tabel van de aanpassing
                                                   (In miljoenen frank)
             Kredieten  Veran-   Bijkre-  Vermin-  Kredieten  Veran-   Bij-
              toegekend  derlij-  dieten   derin-   aangepast  derlij-  kre-
              voor 1993  ke kre-  lopend   gen      voor 1993  ke kre-  die-
                         dieten   jaar                         dieten   ten
                         toege-                                aange-   vori-
                         kend                                  past     ge
                         voor                                  voor     jaren
                         1993                                  1993
  Tabel 2
  Ministerie
   van 
   Cultuur
   en  
   Sociale
   Zaken
  Niet-ge-    40 300,4             851,2    506,5   40 645,1           22,2
   splitste
   kredieten
  Verander-             1 614,7     64,0                      1 678,7
   lijke
   kredieten
  Gesplitste     816,5              46,6     31,6      831,5
   vastleg-
   gingskre-
   dieten
  Gesplitste     998,5              75,0     25,0    1 048,5
   ordonnan-
   cerings-
   kredieten
  Tabel 3
  Ministerie
   van 
   Onder-
   wijs,
   Onderzoek
   en  
   Vorming
  Niet-ge-   170 939,0           2 998,3  3 103,2  170 834,1           87,6
   splitste
   kredieten
  Verander-                54,0      9,0                         63,0
   lijke
   kredieten
  Gesplitste      32,0                -        -        32,0             -
   vastleg-
   gingskre-
   dieten
  Gesplitste        -               14,0       -        14,0             -
   ordonnan-
   cerings-
   kredieten
  Tabel 4
  Begroting    4 258,0       -        -     294,1    3 963,9       -     -
   van de
   Schuld  HOOFDSTUK II. - Ministerie van Cultuur en Sociale Zaken.

  Art. 2. De saldi van de kredieten die op 31 december 1992 beschikbaar waren op de basisallocaties 33.05.15, 33.10.16, 33.11.16, 43.03.15, 43.09.16 en 43.10.16 van de organisatie-afdeling 63, worden overgedragen op de overeenkomstige basisallocaties van de begroting 1993 en kunnen toelagen dekken die betrekking hebben op het lopende jaar ten bate van de bibliotheken die vˇˇr 31 december 1992 erkend waren.

  Art. 3. De na de beraadslaging van 29 december 1992 genomen beslissing nr. 108 houdende aanpassing van de begroting van de Franse Gemeenschap van 1992 wordt geregulariseerd door de toekenning van kredieten die betrekking hierop hebben.

  Art. 4. De op de basisallocatie 12.06.01 van de organisatie-afdeling 32 uitgetrokken niet-gesplitste kredieten kunnen uitgaven dekken die op vorige begrotingsjaren betrekking hebben.

  Art. 5. De tekst van de basisallocatie 33.07.14 vn de organisatie-afdeling 33 wordt gewijzigd als volgt : " Toelage bestemd voor het Intersyndicaal Fonds voor Sociale Hulpverlening ".

  Art. 6. Het fonds 66.25 A van de afzonderlijke sectie van de begroting betreffende de uitbetaling van de bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen die werken bij het ministerie van Cultuur en Sociale Zaken, kan worden gestijfd door overdrachten van de basisallocatie 11.03.01 van de organisatie-afdeling 31.

  HOOFDSTUK III. - Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming.

  Art. 7. De basisallocaties waarvan de lijst volgt kunnen worden aangewend voor de uitbetaling van de bezoldigingen en de weddetoelagen van het personeel bestemd voor hun voorwerp :

  O.A. 40  -  BA 01.05.73
  O.A. 51  -  BA 43.08.61
              BA 44.08.71
              BA 01.01.80
              BA 01.02.80
  O.A. 52  -  BA 43.08.31
              BA 44.08.41
              BA 01.01.80
              BA 01.01.81
              BA 01.08.82
  O.A. 53  -  BA 43.08.31
              BA 44.08.41
  O.A. 92  -  BA 01.03.21
              BA 01.04.21
              BA 01.05.21


  De in vorig lid bedoelde uitgaven kunnen worden uitbetaald in de vorm van vaste uitgaven.

  Art. 8. De gedeelten van de toelagen voor werkingskosten, gestort ten laste van de begrotingen 1990 en 1991 aan de subregionale comitÚs voor Tewerkstelling en Opleiding, bestemd voor de aankoop van duurzame goederen, worden omgezet in kapitaaltoelagen tot beloop van een maximumbedrag van 1 750 000 frank per comitÚ.

  Art. 9. De wedde van M.R.C., wiens benoeming als studieprefect in het Koninklijk Atheneum van Welkenraedt werd ingetrokken, wordt behouden tussen die datum en de datum waarop hij in hetzelfde ambt in een andere instelling werd benoemd. Deze bepaling heeft geen gevolgen op de verhoging in graad en wedde van de betrokkene.

  Art. 10. Als gevolg van een correctie van een geboekte post, wordt het bedrag van het programma 2 van de organisatie-afdeling 53 van tabel III - Uitgaven van het ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming - van de oorspronkelijke begroting 1993 op 3 043,2 miljoen gebracht in plaats van 3 040,2 miljoen. Dit heeft als gevolg dat de algemene totalen van de organisatie-afdeling van die tabel van de begroting respectief 9 372,8 miljoen en 170 939 miljoen bedragen. De administratieve begroting van het ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming wordt dienovereenkomstig aangepast.

  Art. 11. De wedde van de ambtenaren wier lijst hierna volgt, bezoldigd volgens barema 502 gedurende de periode vermeld naast hun naam, wordt behouden voor die periode. Die bepaling heeft geen gevolgen op de verhoging in graad en wedde van de betrokkenen.

  De heren  A. M.    van 01/09/88 tot 31/08/92
            B. G.    van 01/12/87 tot 31/08/92
            D. M.    van 25/04/88 tot 31/08/92
            D. P.    van 01/12/87 tot 31/08/92
            D. J.-M. van 01/12/87 tot 31/08/92
            G. W.    van 01/12/87 tot 31/08/92
            H. R.    van 01/12/87 tot 31/08/92
            L. W.    van 01/09/89 tot 31/08/92
            L. J.-P. van 01/11/88 tot 31/08/92
  Mevr.     L. M.-C. van 01/12/87 tot 31/08/92
  De heer   L. G.    van 01/12/87 tot 31/08/92
  Mevr.     L. N.    van 01/09/90 tot 31/08/92
  De heren  N. D.    van 01/12/87 tot 31/08/92
            S. J.    van 01/12/87 tot 31/08/92
            B. M.    van 01/12/87 tot 31/08/92
  Mevr.     M. A.    van 01/12/87 tot 31/08/92
  De heer   P. A.    van 01/09/87 tot 31/08/92  Art. 12. Het fonds 60.31 C van de afzonderlijke sectie, bestemd voor studieleningen, wordt afgeschaft; het beschikbaar krediet ervan wordt naar artikel 60.30 B overgedragen.

  Art. 13. Dit decreet treedt in werking de dag waarop het door de Regering wordt bekrachtigd.
  Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 2 december 1993.
  De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Sociale Zaken, Gezondheid en Toerisme,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen,
  M. LEBRUN
  De Minister van Onderwijs, de Audiovisuele Sector en van Openbaar Ambt,
  E. DI RUPO
  De Minister van Begroting, Cultuur en Sport,
  E. TOMAS
  TABEL II. - Ministerie van Cultuur en Sociale Zaken. (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 03/02/1994, p. 2 268 - 2 272).
  TABEL III. - Ministerie van Onderwijs, Onderzoek en Vorming. (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 03/02/1994, p. 2 272 - 2 277)
  TABEL IV. - OPENBARE SCHULD VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP. (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 03/02/1994, p. 2 277)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangnomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 24-12-2020 GEPUBL. OP 31-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2020 GEPUBL. OP 30-12-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 30)
 • originele versie
 • WET VAN 06-03-2020 GEPUBL. OP 25-03-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 77/1)
 • originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 15bis-15ter)
 • originele versie
 • WET VAN 26-05-2019 GEPUBL. OP 17-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 39ter)
 • originele versie
 • WET VAN 07-04-2019 GEPUBL. OP 19-04-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 37/12; 22bis)
 • originele versie
 • WET VAN 14-12-2018 GEPUBL. OP 21-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 30ter)
  (GEWIJZIGD ART. : 2bis)
 • originele versie
 • WET VAN 14-10-2018 GEPUBL. OP 31-10-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 22bis)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2018 GEPUBL. OP 26-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 54)
 • originele versie
 • WET VAN 06-09-2018 GEPUBL. OP 26-09-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 30ter; 30sexies; 56; 138)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 14-08-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • originele versie
 • WET VAN 18-07-2018 GEPUBL. OP 26-07-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-2018 GEPUBL. OP 30-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 37/2)
 • originele versie
 • WET VAN 15-01-2018 GEPUBL. OP 05-02-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 30quinquies; 51; 77/4)
  (GEWIJZIGD ART. : 3bis)
  (GEWIJZIGD ART. : 11ter)
 • originele versie
 • WET VAN 15-01-2018 GEPUBL. OP 05-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 3ter) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 05-03-2017 GEPUBL. OP 15-03-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 11bis)
  (GEWIJZIGD ART. : 27)
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 31/1; 39; 52; 73/1; 34)
 • originele versie
 • WET VAN 21-07-2016 GEPUBL. OP 28-09-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 3bis; 3ter)
 • originele versie
 • WET VAN 16-05-2016 GEPUBL. OP 23-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 77/1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-12-2015 GEPUBL. OP 22-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 77/1)
 • originele versie
 • VARIA VAN 04-11-2015 GEPUBL. OP 04-11-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 104; 65; 69)
 • originele versie
 • VARIA VAN 09-12-2014 GEPUBL. OP 09-12-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 104; 65; 69)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 37/1; 37/2; 37/3; 37/4; 37/5; 37/6; 37/7; 37/8; 37/9; 37/10; 37/11; 22bis; 39; 40; 41; 50; 65; 86; 104; 124; 127; 130; 131; 29; 38; 39; 48; 50; 51; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65/1-65/4; 67; 71; 77/4; 77/6; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86/1-86/4; 109; 115; 116; 117; 124; 130)
  (GEWIJZIGDE ART. : 31; 52; 119.10; 119.12)
  (GEWIJZIGD ART. : 39ter)
 • originele versie
 • VARIA VAN 25-10-2013 GEPUBL. OP 25-10-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 104; 65; 69)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 29-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 11bis)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 01-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 83)
  (GEWIJZIGD ART. : 37)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 49; 50; 51; 51ter; 77/4; 77/8) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • VARIA VAN 23-10-2012 GEPUBL. OP 23-10-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 82; 84; 85; 86/2; 104; 67; 65; 69; 82; 84; 86/2)
 • originele versie
 • WET VAN 22-06-2012 GEPUBL. OP 28-06-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 49; 50; 51; 77/4)
 • originele versie
 • VARIA VAN 22-11-2011 GEPUBL. OP 22-11-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 82; 84; 86/2; 104; 67; 65; 69; 82; 84; 86/2)
 • originele versie
 • WET VAN 11-06-2011 GEPUBL. OP 20-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 30)
 • originele versie
 • WET VAN 04-07-2011 GEPUBL. OP 19-07-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 49; 50; 51)
 • originele versie
 • WET VAN 13-04-2011 GEPUBL. OP 10-05-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 30)
 • originele versie
 • WET VAN 12-04-2011 GEPUBL. OP 28-04-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 51; 65/1-65/4; 77/1-77/7; 86/1-86/4; 115; 131)
 • originele versie
 • VARIA VAN 12-11-2010 GEPUBL. OP 12-11-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 82; 84; 85; 104; 67; 65; 69; 82; 84)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 24; 26)
 • originele versie
 • VARIA VAN 27-10-2009 GEPUBL. OP 27-10-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 22bis; 65; 82; 84; 85; 104; 67; 69)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 38; 30)
 • originele versie
 • VARIA VAN 12-11-2008 GEPUBL. OP 12-11-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 22BIS; 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • VARIA VAN 30-11-2007 GEPUBL. OP 30-11-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 22BIS; 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 03-06-2007 GEPUBL. OP 23-07-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 3BIS; 3TER; 3QUA; 20BIS; 21)
 • originele versie
 • WET VAN 17-05-2007 GEPUBL. OP 19-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 41)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 34) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 30QUATER)
 • originele versie
 • WET VAN 01-03-2007 GEPUBL. OP 14-03-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 30TER) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 22BIS; 131)
 • originele versie
 • VARIA VAN 07-12-2006 GEPUBL. OP 07-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 119.1; 119.2)
 • originele versie
 • VARIA VAN 02-12-2005 GEPUBL. OP 02-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 29-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 11BIS)
 • originele versie
 • VARIA VAN 10-12-2004 GEPUBL. OP 10-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 30; 30TER; 56; 57)
 • originele versie
 • VARIA VAN 28-11-2003 GEPUBL. OP 28-11-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 22-04-2003 GEPUBL. OP 13-05-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 38BIS; 51BIS; 59)
 • originele versie
 • VARIA VAN 07-11-2002 GEPUBL. OP 07-11-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 30)
 • originele versie
 • WET VAN 26-06-2002 GEPUBL. OP 20-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 131)
 • originele versie
 • WET VAN 21-02-2002 GEPUBL. OP 12-03-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 125; 126)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2001 GEPUBL. OP 31-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 49; 50; 51)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-11-2001 GEPUBL. OP 07-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 131)
 • originele versie
 • VARIA VAN 30-10-2001 GEPUBL. OP 30-10-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 82; 84; 85; 104; 67; 69) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2001 GEPUBL. OP 15-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 30)
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2001 GEPUBL. OP 09-06-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 2BIS) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • VARIA VAN 02-12-2000 GEPUBL. OP 02-12-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 31-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 20BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • VARIA VAN 19-10-1999 GEPUBL. OP 19-10-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 20-04-1999 GEPUBL. OP 11-08-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 82)
 • originele versie
 • WET VAN 13-06-1999 GEPUBL. OP 13-07-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 31)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-1999 GEPUBL. OP 01-04-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 50; 51)
 • originele versie
 • WET VAN 04-12-1998 GEPUBL. OP 17-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 11BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 13-02-1998 GEPUBL. OP 19-02-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 10BIS; 24)
 • WET VAN 06-12-1996 GEPUBL. OP 24-12-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 118; 119; 119.1-119.12)
 • WET VAN 26-07-1996 GEPUBL. OP 01-08-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 11BIS)
 • VARIA VAN 01-11-1995 GEPUBL. OP 01-11-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 13-04-1995 GEPUBL. OP 02-06-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • WET VAN 03-04-1995 GEPUBL. OP 10-05-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 28; 56)
 • WET VAN 03-04-1995 GEPUBL. OP 10-05-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 28) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • WET VAN 21-03-1995 GEPUBL. OP 21-04-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 124; 125; 126; 130BIS; 43; 44)
 • VARIA VAN 23-11-1994 GEPUBL. OP 23-11-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 30-03-1994 GEPUBL. OP 31-03-1994
 • VARIA VAN 28-10-1993 GEPUBL. OP 28-10-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 10-06-1993 GEPUBL. OP 30-06-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 5BIS; 56)
 • VARIA VAN 03-12-1992 GEPUBL. OP 03-12-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 26-06-1992 GEPUBL. OP 30-06-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 97; 98; 99)
 • VARIA VAN 26-11-1991 GEPUBL. OP 26-11-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 20-07-1991 GEPUBL. OP 01-08-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 83)
 • WET VAN 20-07-1991 GEPUBL. OP 01-08-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 11TER; 37; 61; 83)
 • WET VAN 29-05-1991 GEPUBL. OP 10-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 30BIS)
 • WET VAN 12-06-1991 GEPUBL. OP 09-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 36BIS)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-05-1991 GEPUBL. OP 28-05-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 63)
 • WET VAN 29-12-1990 GEPUBL. OP 09-01-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 51)
 • VARIA VAN 27-10-1990 GEPUBL. OP 27-10-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 20-07-1990 GEPUBL. OP 15-08-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 83)
 • WET VAN 22-12-1989 GEPUBL. OP 30-12-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 11BIS; 51; 55; 76; 113)
 • VARIA VAN 28-11-1989 GEPUBL. OP 28-11-1989
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • VARIA VAN 02-12-1988 GEPUBL. OP 02-12-1988
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • VARIA VAN 27-11-1987 GEPUBL. OP 27-11-1987
  (GEWIJZIGDE ART. : 65; 67; 69; 82; 84; 85; 104)
 • WET VAN 07-11-1987 GEPUBL. OP 17-11-1987
  (GEWIJZIGD ART. : 37)
 • VARIA VAN 26-11-1986 GEPUBL. OP 26-11-1986

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1992-1993. Stukken van de Raad. - Nrs. 5-II, nr. 1 : Ontwerp van decreet; nr. 2 : Verslag. Zitting 1993-1994. Integrale verslagen. - Bespreking. Vergadering van 19 oktober 1993. - Aanneming. Vergadering van 25 november 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 113352 uitvoeringbesluiten
  Franstalige versie