J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2020/07/17/2020042397/justel

Titel
17 JULI 2020. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Bron :
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Publicatie : 24-07-2020 nummer :   2020042397 bladzijde : 55443       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-07-17/04
Inwerkingtreding : 20-07-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2007031337       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

  Art. 2. In de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 13, 2°, worden de woorden " of een quarantaine " toegevoegd na de woorden " medisch onderzoek " ;
  2° er wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 13/1. § 1. Onverminderd artikel 13, zolang de op 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie afgekondigde toestand van pandemie voor Covid-19 blijft bestaan, is ieder persoon die aankomt op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, afkomstig uit een stad, gemeente, district, regio of land die door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken als rode zone is bestempeld in het kader van die pandemie en ieder persoon die beschouwd wordt als contactpersoon die een hoog risicoprofiel vertoont door de geneesheer-gezondheidsinspecteur, ertoe gehouden :
  1° om zo snel mogelijk zijn behandelend arts te raadplegen om zich te onderwerpen aan een test ; en
  2° om onmiddellijk een quarantaine te ondergaan waarvan de duur bepaald wordt door de geneesheer-gezondheidsinspecteur.
  § 2. Het Verenigd College is gemachtigd om een einde te stellen aan de in paragraaf 1, 1° en 2°, bedoelde verplichtingen indien de Nationale Veiligheidsraad van oordeel is dat de gezondheidssituatie dit toelaat.
  § 3. Sommige personen kunnen van de verplichtingen onder paragraaf 1, 1° en 2°, ontheven worden door de omstandigheden van hun verplaatsing. Het Verenigd College bepaalt de gevallen en de modaliteiten van deze uitzonderingen. ".

  Art. 3. In artikel 15, 2°, van dezelfde ordonnantie worden de woorden " artikel 13 " vervangen door de woorden " de artikelen 13 en 13/1 ".

  Art. 4. Deze ordonnantie treedt in werking op maandag 20 juli 2020.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 17 juli 2020.
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,
E. VAN DEN BRANDT
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,
A. MARON
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen,
S. GATZ
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen,
B. CLERFAYT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2019-2020 B-41/1 Voorstel van ordonnantie B-41/2 Verslag B-41/3 Amendementen na verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 juli 2020

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie