J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/09/2020201919/justel

Titel
9 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 20-04-2020 nummer :   2020201919 bladzijde : 27345       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-04-09/09
Inwerkingtreding : 20-03-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 januari 2010 en 2 juli 2012, wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "De erkende sociale secretariaten beschikken over een termijn tot 24 april 2020 om de bijdragen die zij van hun aangeslotenen hebben ontvangen voor het derde voorschot voor het eerste kwartaal 2020 van hun aangeslotenen hebben ontvangen, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door te storten."

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 maart 2020.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 9 april 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
De Minister van Werk,
N. MUYLLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 23, ß 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 34;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 26 maart 2020;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 2 april 2020;
   Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ß 1, eerste lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, gemotiveerd door de situatie inzake het coronavirus Covid-19 omwille van de noodzaak om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om de sociaal-economische gevolgen van het coronavirus COVID-19 te milderen door de erkende sociale secretariaten van werkgevers een specifieke termijn toe te kennen om het door de werkgevers verschuldigde derde voorschot voor het eerste kwartaal 2020 te herberekenen en door te storten, ermee rekening houdende dat de bijzondere machten zullen toelaten om bepaalde werkgevers een uitstel van betaling te verlenen van de sommen geÔnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
   Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020;
   Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande COVID-19 dat de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie