J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/08/20/2019204874/justel

Titel
20 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 29-10-2019 nummer :   2019204874 bladzijde : 102919       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2019-08-20/03
Inwerkingtreding : 21-08-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2019203883       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 3, § 1, van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning, worden de woorden "artikel 5" vervangen door de woorden "artikel 4".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 21 augustus 2019.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 20 augustus 2019.
J.-L. CRUCKE
V. DE BUE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Energie en de Minister van Huisvesting,
   Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 14, vervangen bij het decreet van 1 juni 2017 en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning, artikel 6, § 4, en 7, § 1;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne de crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet) en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten);
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het " Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie " (Huisvestingsfonds van de kroostrijke gezinnen van Wallonië) toegestaan worden;
   Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning,
   Besluiten :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie