J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/07/04/2019041352/justel

Titel
4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-07-2019 nummer :   2019041352 bladzijde : 71123       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-07-04/09
Inwerkingtreding : 01-09-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2014031095       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-19
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt het punt op het einde van 5° vervangen door een kommapunt en wordt een 6° ingevoegd dat als volgt luidt:
  "6° "Hoogstammige boom": een boom waarvan de stam ten minste 40 centimeter omtrek heeft op 1,50 meter hoogte en die ten minste 4 meter hoog is.".

  Art. 2. In artikel 2, lid 2, van het besluit worden de woorden ", meer bepaald op haar website" ingevoegd na de woorden "ter beschikking van de aanvrager".

  Art. 3. Artikel 3, lid 2 van het besluit wordt als volgt gewijzigd:
  1° het woord "Iedere" wordt vervangen door "Onder voorbehoud van de hypothese zoals bedoeld in lid 4,";
  2° Er wordt een tweede zin toegevoegd na de huidige enige zin, als volgt: "In geval van tegenspraak tussen de gemeenschappelijke bepalingen en de bijzondere bepalingen zijn deze laatste van toepassing."
  3° Een nieuw lid 5 wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: "De krachtens dit besluit verzamelde informatie mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de uitoefening van hun bevoegdheden door de verschillende overheden."

  Art. 4. In artikel 5 van het besluit worden de woorden " de ontvanger van de successierechten " vervangen door " de kantoren bevoegd voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ".

  Art. 5. Artikel 6 van het besluit wordt als volgt gewijzigd:
  1° Punt 3° wordt als volgt vervangen:
  "Wanneer de aanvraag niet is vrijgesteld van het advies van de DBDMH:
  a) en ze wordt ingediend bij toepassing van artikel 330, § 3, van het BWRO: het advies van de DBDMH met een exemplaar van de door de DBDMH afgestempelde plannen;
  b) in de andere hypotheses: de documenten zoals bedoeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot vaststelling van het formulier dat moet worden toegevoegd aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en aan aanvragen voor verkavelingsvergunningen houdende de vereiste gegevens om de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp in staat te stellen een advies af te leveren;
  2° punt 4° wordt als volgt vervangen:
  "4° Wanneer het vereist is door het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing van 2 mei 2013 of een van zijn uitvoeringsbesluiten:
  a) het EPB-voorstel, in viervoud;
  b) het bewijs van de afgifte bij of de verzending naar Leefmilieu Brussel van de geïntegreerde haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 2.2.7 van het wetboek, in één exemplaar;";
  3° in 5° worden de woorden "van artikelen 128 of 142" vervangen door "van artikel 175/2 of 175/15";
  4° punt 6° wordt als volgt vervangen:
  "Wanneer de aanvraag niet onderworpen is aan een voorafgaande effectenbeoordeling bij toepassing van artikel 175/2 of 175/15 van het BWRO, maar wel het voorwerp moet zijn van een passende effectenbeoordeling krachtens de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, deze passende beoordeling, in viervoud;";

  Art. 6. In artikel 7 van het besluit worden de woorden "aan de speciale regelen van openbaarmaking of" geschrapt.

  Art. 7. In artikel 12 van het besluit wordt het cijfer "175" vervangen door "123/2".

  Art. 8. In artikel 13, § 2, van het besluit wordt een tweede lid ingevoegd, dat als volgt luidt:
  "Bij afwijking van het vorige lid moet de aanvrager bij zijn dossier een voor de vergunnende overheid leesbare digitale informatiedrager voegen waarop zich de overeenkomstig deze afdeling vereiste documenten bevinden, in de volgende gevallen:
  1° de aanvraag vereist de tussenkomst van een architect;
  2° de aanvraag wordt ingediend door een publiekrechtelijk rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 123/2, § 1, 1°, van het BWRO;
  3° de aanvraag heeft betrekking op handelingen en werken van openbaar nut zoals bedoeld in artikel 123/2, § 1, 2°, van het BWRO;
  4° de aanvraag is onderworpen aan een voorafgaande effectenbeoordeling bij toepassing van artikel 175/2 of 175/15 van het BWRO of aan een passende effectenbeoordeling krachtens de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;
  5° De aanvraag wordt aan het openbaar onderzoek onderworpen. ".

  Art. 9. Artikel 17 van het besluit wordt als volgt gewijzigd:
  1° in lid 3 worden de woorden "of 1/200" ingevoegd tussen de woorden "op schaal 1/100" en ", voor zover";
  2° lid 4 wordt opgeheven.

  Art. 10. In artikel 20 van het besluit worden de woorden "zoals met name voorzien in de artikelen 126/1, 164/1, 173/1, 177/1 en 191 van het BWRO," geschrapt.

  Art. 11. In artikel 29, 5° worden de termen " In het geval waarin een interventie van een architect vereist is " ingevoegd voor de termen " Het statistische NIS formulier ".

  Art. 12. De titel van afdeling 7 van hoofdstuk III wordt als volgt vervangen: "Afdeling 7: Ingrepen aan bomen gelegen buiten de weg".

  Art. 13. Artikel 42 van het besluit wordt als volgt gewijzigd:
  1° In lid 1worden de woorden "de handelingen en werken voor het vellen van één of meerdere hoogstammige bomen, gelegen buiten de weg" vervangen door "'één of meerdere bomen tot doel hebben die niet aan de openbare weg staan en die beantwoorden een van volgende hypothesen:
  1° hoogstammige boom die geveld of verplaatst moet worden, of waarop een ingreep gepland wordt die zijn overlevingskansen in gevaar brengt;
  2° boom die opgenomen werd in de inventaris van het onroerend erfgoed, bedoeld in artikel 207 van het BWRO.".
  1° lid 2 wordt opgeheven.

  Art. 14. In artikel 56 van het besluit worden de woorden "ingediend met toepassing van artikel 175, 4° van het BWRO" opgeheven.

  Art. 15. In artikel 57 worden de woorden "in artikel 60", vervangen door de woorden "in artikel 58".

  Art. 16. Tussen artikel 58 en hoofdstuk V van het besluit wordt een nieuw hoofdstuk IVbis ingevoegd, waarvan de tekst als volgt luidt:
  "HOOFDSTUK IVbis: BIJZONDERE BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE VEREENVOUDIGDE AANVRAGEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE REGULARISATIEVERGUNNING"
  Art. 58/1. Dit hoofdstuk is toepasselijk op de aanvragen van vergunningen die worden ingediend bij toepassing van artikel 330, § 3, van het BWRO.
  Art. 58/2. Ter aanvulling van de toepasselijke eisen van de hoofdstukken II en III omvat het in dit hoofdstuk bedoelde dossier een nota, vergezeld van bewijskrachtige elementen, die toelaat het bewijs te leveren van de datum van uitvoering van de handelingen en werken of, ten minste, aan te tonen dat deze handelingen en werken zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2000.
  Art. 58/3. Bij afwijking van de eisen van de hoofdstukken II en III omvat het dossier van vergunning zoals bedoeld in het huidige hoofdstuk niet:
  1° het EPB-voorstel;
  2° de voorbereidende nota voor de effectenstudie of het effectenverslag;
  3° de passende evaluatie zoals vereist krachtens de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;
  4° de axonometrie.".

  Art. 17. De bijlage 1 van het besluit wordt vervangen door de aangehechte bijlage.

  Art. 18. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van titel IV van het BWRO zoals opgenomen in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. Het is toepasselijk op de dossiers die vanaf deze datum worden ingediend.

  Art. 19. De minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-07-2019, p. 71127 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 4 juli 2019.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 39 van de Grondwet;
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid zijn artikelen 6, § 1, I, 1°, en 20;
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 8;
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen (hierna de ordonnantie van 30 november 2017 genoemd), inzonderheid zijn artikelen 11/1, 102/1, § 5, 124, 126 § 2, 176, lid 1, 177 § 2, 197/2, lid 1, en 330, § 3, lid 3;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het formulier bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en de aanvragen voor verkavelingsvergunningen met de informatie die nodig is opdat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn advies kan uitbrengen;
   Gelet op het evaluatieverslag betreffende de gelijke kansen, "gelijkekansentest" genoemd, zoals vereist door artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en door artikel 1, § 1, van het besluit van 22 november 2018 tot uitvoering van deze ordonnantie (verslag met de "gendertest" zoals vereist door artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de evaluatie "handistreaming", vereist door artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kennis heeft genomen op 4 juli 2019;
   Overwegende dat, daar het huidige besluit geen aanzienlijke impact heeft op de ontwikkeling van het Gewest in de betekenis van artikel 7 van het BWRO, het ontwerpbesluit niet voor advies werd overgelegd aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie; dat het huidige besluit zich er immers toe beperkt de samenstelling aan te passen van de dossiers van aanvraag van stedenbouwkundige vergunning als gevolg van de wijzigingen die de ordonnantie van 30 november 2017 heeft aangebracht aan het BWRO;
   Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 maart 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het ontbreken van communicatie van het advies binnen die termijn;
   Op de voordracht van de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie