J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/05/02/2019201976/justel

Titel
2 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 16-05-2019 nummer :   2019201976 bladzijde : 47065       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-02/16
Inwerkingtreding : 01-05-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 71bis, § 5, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " § 5. - Artikel 71 is niet van toepassing op de werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, 1°, die aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze en voor wie de werkgever, in toepassing van artikel 137, § 1, eerste lid, 6°, na het verstrijken van elke kalendermaand een prestatiestaat aflevert.";
  2°) tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende :
  "De werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, 1°, die aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze en voor wie de werkgever de afgifte van een prestatiestaat vervangt door het gebruik van een loonboek, blijft onderworpen aan de toepassing van artikel 71.";
  3°) in het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het woord "zesde" vervangen door het woord "zevende";
  4°) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt het woord "zesde" vervangen door het woord "zevende";
  5°) in het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "vierde lid" vervangen door de woorden "vijfde lid".

  Art. 2. Artikel 137, § 1, eerste lid, 6°, van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "6°) aan de werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, 1°, een "prestatiestaat", na het verstrijken van elke kalendermaand.
  Deze prestatiestaat kan worden vervangen door het gebruik van een loonboek.".

  Art. 3. Artikel 138bis, § 1, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "4° het loonboek bedoeld in artikel 137, § 1, eerste lid, 6°.".

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2018.
  De elektronische aangifte van sociaal risico kan evenwel enkel betrekking hebben op maanden gelegen na april 2018. Indien een werkgeversorganisatie na 30 april 2018 een wijziging van een aangifte betreffende een maand gelegen vóór mei 2018 wenst te verrichten, kan dit niet door middel van een elektronische techniek.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 2 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS .

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961 en § 1septies, derde lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 19 april 2018;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2019;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 maart 2019;
   Gelet op advies 65.725/1 van de Raad van State, gegeven op 12 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie