J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/01/25/2019010297/justel

Titel
25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 06-02-2019 nummer :   2019010297 bladzijde : 11579       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-01-25/07
Inwerkingtreding : 07-02-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2015009549       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende:
  " Rechtshulp wordt geweigerd aan de in artikel 1 bedoelde persoon in het kader van een tuchtprocedure of een tuchtvordering voor de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep bedoeld in artikel 58 van het Gerechtelijk Wetboek.".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 25 januari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 259octies, § 6, vijfde lid, vervangen bij de wet van 6 juli 2017, artikel 353bis, tweede lid, artikel 354, vijfde lid, en artikel 363, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel, de magistraten en de gerechtelijke stagiairs en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2018;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken van 26 september 2018;
   Gelet op het protocol nr. 480 houdende de besluiten van de onderhandelingen van het Sectorcomité III Justitie, op datum van 7 november 2018;
   Gelet op het protocol nr. 57 van het onderhandelingscomité van de griffiers, referendarissen en parketjuristen van de rechterlijke Orde, afgesloten op 7 november 2018;
   Gelet op advies nr. 64.897/1 van de Raad van State, gegeven op 4 januari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie