J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/05/15/2018201420/justel

Titel
15 MEI 2018. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en tot het in overeenstemming brengen van diverse besluiten met de overdracht van bevoegdheden

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 30-05-2018 nummer :   2018201420 bladzijde : 45124       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-05-15/05
Inwerkingtreding : 01-01-2018

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-35

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 19, eerste lid, 4°ter, eerste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, ingevoegd bij de wet van 18 december 1968 en vervangen bij de wet van 3 juli 2005, worden de woorden "de bijdragen en bijdrageopslagen verschuldigd aan de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden en die waarvan ze de inning verzekert," opgeheven.

  Art. 2. In de artikelen 23, 2°bis, en 24, § 6, van het Wetboek van Koophandel, Boek II, Zeevaart en Binnenvaart, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 3. In het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967 worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° artikel 594, 5°, c), vervangen bij de wet van 12 mei 1971, wordt vervangen als volgt :
  "c) de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.";
  2° in artikel 1410, § 4, laatst gewijzigd bij de wet van 18 maart 2016, worden de woorden "van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden," opgeheven.

  Art. 4. In artikel 110 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "hetzij van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, hetzij van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, hetzij van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers in het raam van hun eigen reglementering" opgeheven;
  2° het eerste lid wordt aangevuld als volgt :
  "Hetzelfde geldt voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor zover het gaat om :
  - het bijzondere stelsel van de zeelieden ter koopvaardij, zoals bedoeld in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;
  - het bijzondere stelsel van de oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, zoals bedoeld in de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers."
  3° in het tweede lid worden de woorden "hetzij van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, hetzij van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, hetzij van het Nationaal Instituut van de Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers," vervangen door de woorden "hetzij van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,".

  Art. 5. In het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 219, tweede lid, 2°, b), worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" en worden de woorden "besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en de uitvoeringsbesluiten ervan" vervangen door de woorden "wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de uitvoeringsbesluiten ervan";
  2° in artikel 223, § 1, 2°, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 6. In artikel 5, § 4, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging worden de woorden "door de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden en de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid" vervangen door de woorden "voor het bijzondere stelsel van de zeelieden ter koopvaardij, zoals bedoeld in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij.

  Art. 7. In artikel 116, 6°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, laatst gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden" vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering".

  Art. 8. De artikelen 1 tot en met 4, 10 tot en met 15 en 16bis van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden worden opgeheven.

  Art. 9. In artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 april 1964 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 1993 worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° § 1 wordt opgeheven;
  2° § 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. Het bijdragedeel, bedoeld in artikel 3, § 3, 2° van de besluitwet van 7 februari 1945, wordt berekend op de voor de tak jaarlijkse vakantie aangegeven lonen die betrekking hebben op het vakantiedienstjaar, met inachtneming van dezelfde regels als vermeld in artikel 38, § 3, 8° van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.".

  Art. 10. In artikel 16ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 1985 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 1993, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 11. In artikel 41bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 december 1956, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 1970 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 november 1971 en 11 december 2001, worden de woorden "voormelde Hulp- en Voorzieningskas" telkens vervangen door de woorden "de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 12. In Titel III van hetzelfde besluit wordt het woord "Kas" telkens vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering", worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden" telkens vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering" en wordt de afkorting "H.V.K.Z." telkens vervangen door de afkorting "H.Z.I.V.".

  Art. 13. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij wordt de bepaling onder 3° gewijzigd als volgt :
  "3° het beheerscomité : het Beheerscomité van de zeevarenden;".

  Art. 14. De artikelen 2, 3, 1°, 4, 5 en 17 tot en met 31 van hetzelfde koninklijk besluit worden opgeheven.

  Art. 15. In artikel 36, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de bepalingen onder B), C) en F) worden de woorden "Pool der Belgische zeelieden" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  2° in de bepaling onder E), worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas" vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering".

  Art. 16. In het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 5, § 1, eerste lid, worden de woorden "Hulp en Voorzorgskas voor zeevarenden" vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering";
  2° in de Nederlandse tekst van artikel 6, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2003, worden de woorden "onder Belgische vlag, de Pool der zeelieden" vervangen door de woorden "de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  3° in de Franse tekst van artikel 6, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2003, worden de woorden "le Pool des marins" vervangen door de woorden "l'Office national de sécurité sociale" en worden de woorden "sous pavillon belge" op de geheven.
  4° in artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2003, worden de woorden "deelt de Pool der zeelieden" vervangen door de woorden "deelt de Rijksdienst voor sociale zekerheid" en worden de woorden "Beheerscomité van de Pool der zeelieden" vervangen door de woorden "Beheerscomité van de zeevarenden".

  Art. 17. Het koninklijk besluit van 13 november 1969 waarbij de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg wordt bepaald voor de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1995, wordt opgeheven.

  Art. 18. In het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 6, vierde en vijfde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  2° in artikel 6bis, zesde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 2014, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 19. In het koninklijk besluit van 20 mei 1976 tot inrichting van de sociale dienst voor de aangeslotenen bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1995, worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het opschrift van het besluit wordt vervangen als volgt :
  "Koninklijk besluit van 20 mei 1976 tot inrichting van de sociale dienst voor de zeelieden ter koopvaardij zoals bedoeld in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij.";
  2° artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 1995, wordt vervangen als volgt :
  "Artikel 1. Ten behoeve van de zeelieden ter koopvaardij, zoals bedoeld in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, en hun gezinsleden, kan de sociale dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering geldelijke bijstand verlenen in geval van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, overlijden of noodtoestand.";
  3° in artikel 2, § 1, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas" vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering";
  4° in artikel 2, § 1, worden de woorden "het beheerscomité" vervangen door de woorden "het Beheerscomité van de zeevarenden in de schoot van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  5° artikel 2, § 3, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden "van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering";
  6° in artikel 2, § 2 en § 3, worden de woorden "het beheerscomité" telkens vervangen door de woorden "het Beheerscomité van de zeevarenden".

  Art. 20. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 1985, worden de woorden "of de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag" opgeheven.

  Art. 21. Het koninklijk besluit van 12 december 1980 tot toekenning van een speciale vergoeding in 1980 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij wordt opgeheven.

  Art. 22. In artikel N1 van de bijlagen van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel wordt onder SECTOR XX. B., laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, de bepaling onder 4° opgeheven.

  Art. 23. Artikel 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1995, wordt opgeheven.

  Art. 24. In het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in artikel 2, laatst gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016, wordt de bepaling onder 4° opgeheven;
  2° in artikel 3, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 18 maart 2016, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden." opgeheven.

  Art. 25. Het koninklijk besluit van 20 september 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden kunnen titularis zijn, wordt opgeheven.

  Art. 26. Het koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij wordt opgeheven.

  Art. 27. In het koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 16 wordt de bepaling onder 4° opgeheven;
  2° in artikel 18 wordt het woord "HVKZ" vervangen door de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering".

  Art. 28. Artikel 3, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wordt opgeheven.

  Art. 29. In het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende uitvoering van artikel 104 van de wet op de ziekenhuizen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 1 worden de woorden "de Rijksdienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, hetzij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers," vervangen door de woorden "de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor wat betreft de bijzondere stelsels van zeelieden ter koopvaardij en van oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers";
  2° in artikel 2, 2), worden de woorden "Rijksdienst voor overzeese sociale zekerheid" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" en worden en de woorden "de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers" opgeheven;
  3° artikel 2, 2), wordt aangevuld als volgt :
  "Hetzelfde geldt voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor zover het gaat om:
  - het bijzondere stelsel van de zeelieden ter koopvaardij, zoals bedoeld in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;
  - het bijzondere stelsel van de oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, zoals bedoeld in de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.".

  Art. 30. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" en wordt in de laatste zin het woord "Kas" vervangen door het woord "Rijksdienst".

  Art. 31. In het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 2, eerste lid, worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, hierna HVKZ genoemd, afdeling Pool" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  2° in artikel 2, tweede lid, worden de woorden "HVKZ, afdeling Pool" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  3° in artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017, worden de woorden "HVKZ, afdeling Pool" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  4° in artikel 5 worden de woorden "HVKZ, afdeling Pool" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  5° in de Nederlandse tekst van artikel 5, vijfde lid, worden de woorden "gaat de HVKZ over tot" vervangen door de woorden "gaat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over tot";
  6° in artikel 6, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017, wordt het woord "HVKZ" vervangen door het woord "Zeevarenden";
  7° in artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017, worden de woorden "HVKZ, afdeling Pool" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid";
  8° in artikel 10 worden de woorden "HVKZ, afdeling Pool" vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 32. In de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee worden de woorden "Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden" telkens vervangen door de woorden "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 33. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, wordt vervangen als volgt:
  "Art. 5. Fedris is er toe gehouden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht.".

  Art. 34. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

  Art. 35. De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 15 mei 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
De Minister van Pensioenen,
D. BACQUELAINE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 6 juli 1931 tot voorbereiding van het inrichten der sociale verzekering der zeelieden van alle rang ter koopvaardij, artikel 2, eerste lid;
   Gelet op de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 27 maart 1951, 25 februari 1964, 29 maart 1985, 17 december 2017 en het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, artikel 2, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wet van 17 december 2017, artikel 2quinquies, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2009, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000 en 17 december 2017, artikel 3, § 3sexies, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van 17 december 2017, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, 17 juni 2009, en het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en artikel 6, eerste lid;
   Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 1, gewijzigd bij de wet van 17 december 2017, artikel 4quinquies, ingevoegd bij de wet van 17 december 2017;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 28;
   Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 46, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2015, en artikel 46, derde lid, gewijzigd bij de wet van 23 april 2015;
   Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, artikel 43, derde lid, en artikel 59bis vervangen door het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001 en het koninklijk besluit van 23 november 2017;
   Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;
   Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, artikel 5, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2007 en 9 november 2015;
   Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, de artikelen 3 en 4, gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997;
   Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 47;
   Gelet op de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, artikel 114;
   Gelet op de programmawet van 17 juni 2009, de artikelen 17 en 18;
   Gelet op de wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst, artikel 49;
   Gelet op de wet van 28 april 2017 'tot oprichting van het 'War Heritage Institute' en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie, artikel 38;
   Gelet op de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de artikelen 3, 4, 17 en 28;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 21, § 1;
   Gelet op de Hypotheekwet van 16 december 1851;
   Gelet op het Wetboek van Koophandel, Boek II;
   Gelet op het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967;
   Gelet op de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging;
   Gelet op de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008;
   Gelet op het Sociaal Strafwetboek van 6 juli 2010;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 1969 waarbij de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg wordt bepaald voor de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 1976 tot inrichting van de sociale dienst voor de aangeslotenen bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1976 getroffen in uitvoering van artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1980 tot toekenning van een speciale vergoeding in 1980 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1998 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden kunnen titularis zijn;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende uitvoering van artikel 104 van de wet op de ziekenhuizen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee;
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2017;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 27 oktober 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 6 november 2017;
   Gelet op het advies van de Adviesraad van het sociaal strafrecht van 7 november 2017;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, gegeven op 8 november 2017;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, gegeven op 8 november 2017;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 november 2017;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, gegeven op 20 november 2017;
   Gelet op het akkoord van de Minister belast met Ambtenarenzaken, gegeven op 20 november 2017;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale pensioendienst, gegeven op 27 november 2017;
   Gelet op het protocol van Sectorcomité XX, gegeven op 29 november 2017;
   Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op de adviezen 62.579/1 en 62.901/1 van de Raad van State, gegeven op 28 december 2017 en 27 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, en op het advies van de in Raad vergaderende Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie