J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/02/09/2018010949/justel

Titel
9 FEBRUARI 2018. - Decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven Zie wijziging(en)

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 27-02-2018 nummer :   2018010949 bladzijde : 17382       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-02-09/08
Inwerkingtreding : 01-01-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2001012802       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. Artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, ingevoegd bij de programmawet van 24 december 2002, wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 15. Onder de voorwaarden en volgens de procedure en de nadere regels die vastgesteld worden door de Vlaamse Regering, moet de werkgever een bijdrage betalen ten gunste van het Vlaamse Gewest voor de werknemer die in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest werkt als vastgesteld wordt dat de werkgever de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 13 en 14 niet heeft nageleefd.
  Het bedrag van de bijdrage, verhoogd met een bedrag om de administratieve en financiŽle lasten te dekken, wordt vastgesteld door de Vlaamse Regering.
  De bijdrage en de verhoging ervan worden gelijkgesteld met een schuld tegenover het Vlaamse Gewest, inzonderheid wat de termijnen inzake betaling betreft, de toepassing van de burgerlijke sancties, de aanwijzing van de rechter die bevoegd is in geval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen.".

  Art. 3. Aan artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek, het laatst gewijzigd bij de wet van 23 november 2017, wordt een punt 27į toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "27į van de geschillen betreffende de bijdrage die verschuldigd is door de werkgever bij de toepassing van artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.".

  Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 9 februari 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
-------------------------------------INWERKINGTREDING DOOR-------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 19-10-2018 GEPUBL. OP 22-11-2018

  • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
        Zitting 2017-2018. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1434 - Nr. 1. - Verslag, 1434 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1434 - Nr. 3. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 31 januari 2018.

    Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
    Franstalige versie