J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/02/01/2018010351/justel

Titel
1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-02-2018 nummer :   2018010351 bladzijde : 10771       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-02-01/17
Inwerkingtreding : 24-02-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1983013164       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 februari 2008, 10 december 2008, 17 juli 2009, 23 december 2009, 28 juni 2011, 24 oktober 2013, 19 april 2014, 17 juli 2015 en 29 februari 2016, wordt een artikel 39bis ingevoegd :
  `Art. 39bis. Indien de stagemeester voor de opleiding van arts-specialisten gedurende een periode zoals bedoeld in artikel 39 waarvoor hij over een erkenning als stagemeester voor de opleiding van arts-specialisten beschikt na toepassing van de artikelen 34 tot en met 38, de vorming van meer kandidaat-specialisten dan het aantal vastgesteld in zijn erkenningsbesluit op zich wenst te nemen, meldt hij dat met een aangetekend schrijven aan de Minister. Hij vermeldt daarbij het maximum aantal kandidaat-specialisten dat hij per stagejaar wenst te vormen, voor de resterende termijn van de bovenvermelde erkende periode. Hij motiveert op welke wijze hij de kwaliteit van de opleiding kan blijven garanderen door verwijzing te maken naar de activiteit en, in voorkomend geval, de bestaffing van de dienst. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 30 april 2018.
  De Minister stuurt de in het eerste lid bedoelde melding voor advies naar de Hoge Raad.
  De procedurevoorschriften van de artikelen 37 en 38 gelden voor de behandeling van bedoelde melding met dien verstande dat de beslissing van de Minister enkel bestaat uit het al dan niet aanpassen van het erkenningsbesluit van de betrokken stagemeester voor wat het maximum aantal kandidaat-specialisten per stagejaar betreft.'.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 1 februari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de gecoŲrdineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 88, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 25 januari 2018;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, artikel 3, ß 1;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat door het verkorten van de opleiding geneeskunde in 2018 een dubbele cohorte van studenten geneeskunde zal afstuderen en een vervolgopleiding (arts-specialist of huisarts) zal starten;
   Dat opdat de afgestudeerden aan een vervolgopleiding kunnen beginnen een groter aantal stageplaatsen beschikbaar moet zijn;
   Dat stagemeesters voor de opleiding van arts-specialisten erkend zijn voor de opleiding van een maximum aantal kandidaten;
   Dat dit maximum ook uitdrukkelijk in hun erkenningsbesluit wordt opgenomen;
   Dat onderhavig besluit een maatregel bevat waardoor het aantal stageplaatsen voor arts-specialist kan vermeerderen. Erkende stagemeesters kunnen vragen om meer kandidaten op te leiden dan voorzien in hun erkenningsbesluit. Het is evident dat een verhoging van de kandidaten per stagemeester op geen enkele wijze afbreuk mag doen aan de kwaliteit van de opleiding;
   Dat voornoemde maatregel het aantal stageplaatsen voor alle beroepstitels voor arts-specialist zoals omschreven in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, kan doen vermeerderen;
   Dat teneinde tijdig meer stageplaatsen te kunnen aanbieden het dringend noodzakelijk is de stagemeesters erkend voor een opleiding van arts-specialisten zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen van voormelde mogelijkheid zodat zij zo snel als mogelijk de nodige initiatieven kunnen nemen. De verwerking van de aanvragen zal trouwens ook enige tijd in beslag nemen;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie